project กลุ่มคนเปราะบาง อื่นๆ

ฟังบูโดกัน : คืน “ที่ดิน” และ “สิทธิชุมชน” ให้ผู้คนบนเขาบูโด

“ฟังบูโดกัน” Online Exhibition ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้คนบนเทือกเขาบูโดที่อยู่ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้คนภายนอกได้รับรู้ถึงปัญหาที่เดินขึ้นเพื่อคืน “ที่ดิน” และ “สิทธิชุมชน” ด้วยการทำเป็นทความ วีดีโอ ภาพถ่าย ภาพวาด และเสียงดนตรี

Duration 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 พฤษภาคม 2564 Area พื้นที่รอบเทือกเขาบูโด จังหวัด นราธิวาส ยะลา และปัตตานี

Current donation amount

22,222 THB

Target

109,120 THB
ดำเนินการไปแล้ว 20%
42 days left จำนวนผู้บริจาค 131

‘เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี’ เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส กินพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 9 อำเภอ 25 ตำบล 89 หมู่บ้านการใช้ที่ดินของชุมชนรอบเทือกเขาบูโดสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ โดยชาวบ้านได้แบ่งการใช้งานพื้นที่ “สวนดูซง” หรือ สวนป่าผสมซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดแซมเข้าไปในป่า เพื่อให้ มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่อย่างพึ่งพาและเคารพกันได้ และไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้ใหญ่ในป่าออกเพื่อทำสวน

การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ในปี 2542 สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนระหว่างพื้นที่อุทยานแห่งชาติและที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านรวมทั้งสิ้น 9 อำเภอ 24 ตำบล โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นเบื้องต้น ได้แก่

 1. 
การขาดความมั่นคงเรื่องที่ดิน

 2. ระบบสิทธิทำกินไม่มั่นคง
 3. 
ที่อยู่อาศัยไม่มีระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา)
 4. 
ไม่สามารถขอบ้านเลขที่ได้

 5. ไม่สามารถทำสัญญาเช่าได้ในระยะยาว

 6. ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิสำหรับที่ดินได้เพราะไม่ทราบแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ชัดเจน

 7. ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปทำสวนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานได้ การโค่นวัชพืชเพื่อดูแลรักษาสวน รวมไปถึงการโค่นต้นยางพาราที่หมดอายุขัยและไม่เหลือยางให้กรีดเพื่อปลูกต้นใหม่ทดแทน กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
 นำมาสู่จุดเริ่มต้นในการเคลื่อนไหวของชุมชน ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและภาครัฐ เพื่อแสดงขอบเขตของที่ดินทำกินที่ได้รับผลกระทบและพิสูจน์ให้ภาครัฐเห็นว่าไม่ได้กระทำการรุกล้ำพื้นที่ป่ามากไปกว่าการทำกินและอยู่อาศัย นับจากปี 2543 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 20 ปี

ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2547 ที่เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ได้ก่อตัวขึ้นภายใต้การนำของปราชญ์ชาวบ้านที่นำเสนอหลักการ “การสร้างหลักประกันสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีชุมชน” เพื่อเป็นพลังต่อรองกับอำนาจรัฐ โดยชาวบ้านบูโดจัดตั้งคณะทำงาน


 1. เดินสายสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่ดินให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
 2. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อพิสูจน์ประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐาน

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2562 มีการประกาศใช้ “พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562” ประกาศฉบับนี้ ส่งผลให้ชุดข้อมูลการรังวัดพื้นที่และการพิสูจน์สิทธิ์ที่ชาวบ้านใช้เวลาตลอด 20 ปีจัดทำขึ้น ถูกบังคับให้ต้องจัดทำขึ้นใหม่ภายในเวลา 240 วัน และอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถมาลงทะเบียนรับสิทธิ์การใช้งานพื้นที่ทำกินในระยะสั้นได้ทุก 20 ปี ความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐมองเห็นการมีอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่เดิม จนเกิดการกำหนดเขตพื้นที่อุทยานและข้อตกลงการใช้พื้นที่ร่วมกัน จึงต้องนับหนึ่งอีกครั้ง


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. Raise awareness ให้คนภายนอกรู้ถึงปัญหากำลังเกิดขึ้นผ่านแคมเปญออนไลน์

 2. Empower ให้คนในชุมชนที่กำลังสิ้นหวังกับความล้มเหลว ได้รับรู้ว่าสิ่งที่ทำมาตลอดนั้นไม่ได้สูญเปล่า แต่ยังมีบุคคลภายนอกที่รับรู้ มองเห็น ให้ความสนใจกับปัญหา

 3. เปิดระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพื้นที่ ค่าอาหาร และสวัสดิการพื้นฐานของทีมงานอาสาสมัครและชุมชน)
 4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักวิชาการและอาสาสมัครหลากหลายแขนง เช่น ด้านกฎหมาย สถาปัตยกรรม โบราณคดี หรือการออกแบบและการสื่อสาร กับชาวบ้านบนเทือกเขาบูโดเพื่อพัฒนา "แนวทางในการสร้างข้อต่อรองกับภาครัฐ" เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความสามารถเฉพาะทางในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


ทีมงาน

Attention.Studio สตูดิโอออกแบบการสื่อสาร ภายใต้เครือข่ายพัฒนาเมือง SATARANA ที่ให้ความสำคัญกับการทำกระบวนการมีส่วนร่วมกับ “เจ้าของเรื่องราว” ด้วยความเชื่อที่ว่า “ไม่มีใครเล่าเรื่องของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง” ที่ลุกขึ้นมาชักชวนสื่ออาสาสมัครอย่าง Localry, echo, Trawell Thailand, The Momentum และ a day BULLETIN และศิลปินหลากหลายแขนง มาทำงานร่วมกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เพื่อร่วมกันสื่อสารปัญหาสิทธิที่ดินทำกินและการต่อสู้ของชาวบ้านออกไปให้ดังขึ้นเพื่อขยายเครือข่ายและขอบเขตความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาที่ดิน


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
สนับสนุนค่าเดินทางอาสาสมัคร (ตั๋วเครื่องบิน) ในการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสคนละ 2,000 บาท จำนวน 20 คน40,000
สนับสนุนค่าอาหารอาสาสมัคร ในการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส4 วัน (วันละ 3 มื้อ) มื้อละ 80 บาท
จำนวน 20 คน19,200
สนับสนุนค่าที่พักอาสาสมัคร ในการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

คืนละ 500 บาท 4 คืน
จำนวน 20 คน40,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ระบบตรวจสอบติดตามโครงการ และดูแลแพลตฟอร์ม)

9,920
รวม
109,120

Donate to
ฟังบูโดกัน : คืน “ที่ดิน” และ “สิทธิชุมชน” ให้ผู้คนบนเขาบูโด

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends