เงิน 600 บาท มีค่าแค่ไหนสำหรับคุณ?

สำหรับชีวิตของเด็กที่ขาดแคลน เงินจำนวนนี้ช่วยส่งให้เรียนได้ 1 เดือน
ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ ‘ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี’

ท่านสามารถร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์โดยตรงผ่านระบบ Paypal

 THB   

หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคออฟไลน์
หมายเหตุ สำหรับการบริจาคโดยตรงท่านจะได้รับใบเสร็จจากมูลนิธิยุวพัฒน์

และร่วมบริจาคผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างเทใจกับยุวพัฒน์ต่างๆ ได้ข้างล่าง

กราฟฟิกมูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการยุวพัฒน์