เงิน 600 บาท มีค่าแค่ไหนสำหรับคุณ?

สำหรับชีวิตของเด็กที่ขาดแคลน เงินจำนวนนี้ช่วยส่งให้เรียนได้ 1 เดือน
ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ ‘ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี’

กราฟฟิกมูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการยุวพัฒน์