เทใจให้โรงเรียน

“เมื่องบประมาณการศึกษาของไทยใกล้ชนเพดาน แต่เม็ดเงินที่เหลือเป็นงบพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการเรียนการสอนของครู เหลือเฉลี่ยเพียงวันละ 13 บาทต่อคนต่อวันแล้ว

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน, ประชาชนทั่วไป และ Social Enterprise จึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมาก”

กราฟฟิกสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

โครงการยุวพัฒน์

 • คืนครูให้โรงเรียนบ้านไกรเกรียง

  ช่วยการหยุดปิดห้องเรียนสาขาไกรเกรียง ท้ายเขื่อนศรีสวัสดิ์ ด้วยการคืนครูให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

  เป้าหมาย

  115,500 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 62%
  เหลืออีก 67 วัน จำนวนผู้บริจาค 59
 • แกะสลักสบู่อาชีพเพื่อทุนการศึกษา

  โรงเรียนบ้านช้างคับเปิดโอกาสต่อยอดอาชีพในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จุดเริ่มต้นจากการพัฒนาต่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือครอบครัวทำให้เด็กและครอบครัวสามารถอยู่ในพื้นที่และเลี้ยงตัวเองได้

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 40%
  เหลืออีก 67 วัน จำนวนผู้บริจาค 9
 • ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ จ.กระบี่

  ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ให้ดีและช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น

  เป้าหมาย

  42,991 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 84%
  เหลืออีก 67 วัน จำนวนผู้บริจาค 52
 • เด็กรักน้ำตกภูวัว

  ปลูกฝังเด็กภูวัวรักสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือรณรงค์เรื่องขยะในแหล่งท่องเที่ยว “น้ำตกถ้ำพระภูวัว”พร้อมดึงความร่วมมือของชุมชน

  เป้าหมาย

  15,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 22%
  เหลืออีก 66 วัน จำนวนผู้บริจาค 6
 • มัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

  เทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่ทำให้เด็ก 40 คนสามารถใช้คอมพ์เครื่องเดียวในการเรียนพร้อมกัน

  เป้าหมาย

  47,400 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 57%
  เหลืออีก 67 วัน จำนวนผู้บริจาค 29
 • อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

  ชวนสนับสนุนอุปกรณ์รับประทานอาหารให้กับเด็กดอย โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 68%
  เหลืออีก 48 วัน จำนวนผู้บริจาค 53