เทใจให้โรงเรียน

“เมื่องบประมาณการศึกษาของไทยใกล้ชนเพดาน แต่เม็ดเงินที่เหลือเป็นงบพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการเรียนการสอนของครู เหลือเฉลี่ยเพียงวันละ 13 บาทต่อคนต่อวันแล้ว

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน, ประชาชนทั่วไป และ Social Enterprise จึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมาก”

กราฟฟิกสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

โครงการยุวพัฒน์