โครงการสุขภาพ

Young O Der สูงวัยยังไหวอยู่

ผลิตสื่อ VCD ชุด Young O Der สูงวัยยังไหวอยู่ จำนวน 1,000 แผ่นเพื่อมอบให้ผู้สูงวัยหันมาออกกิจกรรมทางกายไปด้วยกัน เพื่อลดการป่วยติดเตียง

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี

ยอดบริจาคขณะนี้

11,420 บาท

เป้าหมาย

11,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 104%
จำนวนผู้บริจาค 10

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สูงวัยไหวแน่นอน

10 เมษายน 2018

เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง มักจะไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายใน ชีวิตประจําวันมากนัก ประกอบกับมีแนวโน้มของโรคต่างๆ ที่เข้ามาเบียดเบียนผู้สูงอายุ เช่น โรคปวดข้อเข่า และโรคที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว, โรคเกี่ยวกับระบบความจํา และยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เริ่มเป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย ทำให้การทำกิจกรรมทางกายรวมถึงการออกกำลังกายของผู้สูงอายุยิ่งเป็นไปได้ยากขึ้น โดยสถิติพบว่าในผู้สูงอายุมีการออกกําลัง เพียงแค่ 8%* (*หมายเหตุ : อ้างอิงจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 และปี 2557) เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ (Creative Citizen) จึงชักชวนอาสาสมัครนักสร้างสรรค์หลากหลายภาคส่วน ผ่านทางโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย อาทิเช่น ศิลปิน พีช ปณิชา เมธาวิชิตชัย, สตูดิโอบันทึกเสียง Madpuppet Studio, โปรดักส์ชั่นภาพวิดิโอ Mellowbit Production และ ครูสอนเต้น จากสถาบัน The Mind เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ Music Video เพลง ‘เต้นกันเถอะเรา’ เพื่อเป็นสื่อที่ชักชวนให้ผู้สูงอายุหันมาทำกิจกรรมทางกาย จำนวน 6 ท่า ซึ่งประยุกต์มาจากท่าทางในชีวิตประจำวัน เช่น ท่ากวาดได้กวาดดี, ยืนนั่งก็ขยับได้ และท่ารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวงสุนทราภรณ์ที่อนุญาตให้ใช้เพลง ‘สุขกันเถอะเรา’ มาปรับเนื้อร้องและเรียบเรียงดนตรีใหม่ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและให้ความรู้เรื่องการขยับร่างกายได้ง่ายๆทุกวัน และได้เทใจดอทคอมมาเป็นแนวร่วมระดมทุนในการจัดทำแผ่นซีดีเพื่อใช้แจกจ่ายให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศ

โดยมีความมุ่งหวังจะพัฒนาและส่งเสริมด้านสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และระบบความจําของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น อีกทั้งมองเห็นโอกาสในการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุให้หันมามีกิจกรรมทางกายมากยิ่งขึ้น โดยจะทำการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้คนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุเข้าถึง และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้เน้นเฟ้นมากขึ้นด้วยการใช้สื่อนี้ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวอีกด้วย
 โดยโครงการนี้จะประชาสัมพันธ์ 4 ช่องทางคือ

 1 ปล่อย Music Video ทางออนไลน์ โดยมี มีผู้เข้าถึง Music Video เพลง ‘เต้นกันเถอะเรา’ จำนวน 337,178 คน มีผู้ชม จำนวน 111,752 ครั้ง

 2 การลงพื้นที่รับอาสาสมัครวัยรุ่นร่วมเต้นกับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี 

 3 จัดทำชุดข้อมูลกิจกรรมทางกายที่ถูกต้องของผู้สูงวัยผ่าน www.facebook.com/inspiringthai

 4  จัดทํา Music Video ในรูปแบบ DVD ให้กับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จํานวน 1,000 แผ่น ผ่านเทใจดอทคอม ทางโครงการได้ส่งมอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

         4.1 สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จำนวน 450  แผ่น

         4.2 ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ 450   แผ่น

         4.3 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จำนวน 100 แผ่น

เราขอนำภาพมาฝากค่ะ

ส่งมอบไปเมื่อวัน 20 ธันวาคม 2560

คำแนะนำทำไมผู้สูงอายุต้องขยับร่างกาย

พาอาสาไปสอนผู้สูงอายุขยับร่างกาย

เต้นเสร็จก็จะได้เหงื่อกันหน่อย


มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่เชียงใหม่ได้ซีดีก็ชวนผู้สูงอายุมาขยับกัน

ขอบคุณเทใจดอมคอมที่ทำให้ผู้สูงอายุมีซีดีกัน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง มักจะไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายใน ชีวิตประจําวันมากนัก ประกอบกับมีแนวโน้มของโรคต่างๆ ที่เข้ามาเบียดเบียนผู้สูงอายุ เช่น โรคปวดข้อเข่า และโรคที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว, โรคเกี่ยวกับระบบความจํา และยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เริ่มเป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย ทำให้การทำกิจกรรมทางกายรวมถึงการออกกำลังกายของผู้สูงอายุยิ่งเป็น ไปได้ยากขึ้น โดยสถิติพบว่าในผู้สูงอายุมีการออกกําลัง เพียงแค่ 8%* (*หมายเหตุ : อ้างอิงจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 และปี 2557)


เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ (Creative Citizen) จึงชักชวนอาสาสมัครนักสร้างสรรค์หลากหลายภาคส่วน ผ่านทางโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย เพื่อจัดตั้งโครงการ Young O-Der สูงวัยยังไหวอยู่ มีความมุ่งหวังจะพัฒนาและส่งเสริมด้านสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และระบบความจําของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น อีกทั้งมองเห็นโอกาสในการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุให้หันมามีกิจกรรมทางกายมากยิ่งขึ้น ด้วยการทําสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบ Music Video เพื่อเป็นสื่อที่ชักชวนให้ผู้สูงอายุหันมาทำกิจกรรมทางกาย ซึ่งประยุกต์มาจากท่าทางในชีวิตประจำวัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวงสุนทราภรณ์ที่อนุญาตให้ใช้เพลง “สุขกันเถอะเรา” มาปรับเนื้อร้องและเรียบเรียงดนตรีใหม่ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและให้ความรู้เรื่องการขยับร่างกายได้ง่ายๆทุกวัน

Young O-Der สูงวัยยังไหวอยู่ จะทำการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้คนรุ่นใหม่และ ผู้สูงอายุเข้าถึง และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้เน้นเฟ้นมากขึ้น ด้วยการใช้สื่อนี้ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวอีกด้วย


การทำงานครั้งนี้เรา เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ (Creative Citizen) ได้รับความร่วมมือจากภาคีหลักคือ โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทยและกลุ่มอาสาสมัครหลายภาคส่วน อาทิเช่น ศิลปิน พีช ปณิชา เมธาวิชิตชัย, สตูดิโอบันทึกเสียง Madpuppet Studio,ครูสอนเต้น จากสถาบัน The Mind เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ Music Video ชิ้นนี้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


โครงการนี้จะประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทางคือ

  1. ปล่อย Music Video ทางออนไลน์
  2. จัดทํา Music Video ในรูปแบบ DVD ให้กับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จํานวน 1,000 แผ่น
  3. การลงพื้นที่รับอาสาสมัครวัยรุ่นร่วมเต้นกับผู้สูงอายุในหน่วยงานที่กําหนด
  4. จัดทำชุดข้อมูลกิจกรรมทางกายที่ถูกต้องของผู้สูงวัยผ่าน www.facebook.com/inspiringthai

ประโยชน์โครงการ

  1. ปลุกให้คนสูงวัยลุกขึ้นมาทำกิจกรรมทางกาย
  2. เชื่อมความสัมพันธ์ของคนทุกวัยให้มีกิจกรรมร่วมกันและเอาใจใส่กันและกันมากขึ้น
  3. เกิดเป็นเครือข่ายอาสาสมัครปลุกพลังเปลี่ยนไทย “ร่วมแรงเพื่อส่งต่อสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน”

สูงวัยไหวแน่นอน

10 เมษายน 2018

เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง มักจะไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายใน ชีวิตประจําวันมากนัก ประกอบกับมีแนวโน้มของโรคต่างๆ ที่เข้ามาเบียดเบียนผู้สูงอายุ เช่น โรคปวดข้อเข่า และโรคที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว, โรคเกี่ยวกับระบบความจํา และยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เริ่มเป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย ทำให้การทำกิจกรรมทางกายรวมถึงการออกกำลังกายของผู้สูงอายุยิ่งเป็นไปได้ยากขึ้น โดยสถิติพบว่าในผู้สูงอายุมีการออกกําลัง เพียงแค่ 8%* (*หมายเหตุ : อ้างอิงจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 และปี 2557) เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ (Creative Citizen) จึงชักชวนอาสาสมัครนักสร้างสรรค์หลากหลายภาคส่วน ผ่านทางโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย อาทิเช่น ศิลปิน พีช ปณิชา เมธาวิชิตชัย, สตูดิโอบันทึกเสียง Madpuppet Studio, โปรดักส์ชั่นภาพวิดิโอ Mellowbit Production และ ครูสอนเต้น จากสถาบัน The Mind เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ Music Video เพลง ‘เต้นกันเถอะเรา’ เพื่อเป็นสื่อที่ชักชวนให้ผู้สูงอายุหันมาทำกิจกรรมทางกาย จำนวน 6 ท่า ซึ่งประยุกต์มาจากท่าทางในชีวิตประจำวัน เช่น ท่ากวาดได้กวาดดี, ยืนนั่งก็ขยับได้ และท่ารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวงสุนทราภรณ์ที่อนุญาตให้ใช้เพลง ‘สุขกันเถอะเรา’ มาปรับเนื้อร้องและเรียบเรียงดนตรีใหม่ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและให้ความรู้เรื่องการขยับร่างกายได้ง่ายๆทุกวัน และได้เทใจดอทคอมมาเป็นแนวร่วมระดมทุนในการจัดทำแผ่นซีดีเพื่อใช้แจกจ่ายให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศ

โดยมีความมุ่งหวังจะพัฒนาและส่งเสริมด้านสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และระบบความจําของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น อีกทั้งมองเห็นโอกาสในการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุให้หันมามีกิจกรรมทางกายมากยิ่งขึ้น โดยจะทำการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้คนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุเข้าถึง และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้เน้นเฟ้นมากขึ้นด้วยการใช้สื่อนี้ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวอีกด้วย
 โดยโครงการนี้จะประชาสัมพันธ์ 4 ช่องทางคือ

 1 ปล่อย Music Video ทางออนไลน์ โดยมี มีผู้เข้าถึง Music Video เพลง ‘เต้นกันเถอะเรา’ จำนวน 337,178 คน มีผู้ชม จำนวน 111,752 ครั้ง

 2 การลงพื้นที่รับอาสาสมัครวัยรุ่นร่วมเต้นกับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี 

 3 จัดทำชุดข้อมูลกิจกรรมทางกายที่ถูกต้องของผู้สูงวัยผ่าน www.facebook.com/inspiringthai

 4  จัดทํา Music Video ในรูปแบบ DVD ให้กับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จํานวน 1,000 แผ่น ผ่านเทใจดอทคอม ทางโครงการได้ส่งมอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

         4.1 สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จำนวน 450  แผ่น

         4.2 ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ 450   แผ่น

         4.3 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จำนวน 100 แผ่น

เราขอนำภาพมาฝากค่ะ

ส่งมอบไปเมื่อวัน 20 ธันวาคม 2560

คำแนะนำทำไมผู้สูงอายุต้องขยับร่างกาย

พาอาสาไปสอนผู้สูงอายุขยับร่างกาย

เต้นเสร็จก็จะได้เหงื่อกันหน่อย


มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่เชียงใหม่ได้ซีดีก็ชวนผู้สูงอายุมาขยับกัน

ขอบคุณเทใจดอมคอมที่ทำให้ผู้สูงอายุมีซีดีกัน

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
ผลิตแผ่นซีดี 1,000 แผ่น11,000
รวม11,000