โครงการสุขภาพ

Young O Der สูงวัยยังไหวอยู่

ผลิตสื่อ VCD ชุด Young O Der สูงวัยยังไหวอยู่ จำนวน 1,000 แผ่นเพื่อมอบให้ผู้สูงวัยหันมาออกกิจกรรมทางกายไปด้วยกัน เพื่อลดการป่วยติดเตียง

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี

ยอดบริจาคขณะนี้

11,220 Baht

เป้าหมาย

11,000 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 102%
จำนวนผู้บริจาค 10

สำเร็จแล้ว

เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง มักจะไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายใน ชีวิตประจําวันมากนัก ประกอบกับมีแนวโน้มของโรคต่างๆ ที่เข้ามาเบียดเบียนผู้สูงอายุ เช่น โรคปวดข้อเข่า และโรคที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว, โรคเกี่ยวกับระบบความจํา และยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เริ่มเป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย ทำให้การทำกิจกรรมทางกายรวมถึงการออกกำลังกายของผู้สูงอายุยิ่งเป็น ไปได้ยากขึ้น โดยสถิติพบว่าในผู้สูงอายุมีการออกกําลัง เพียงแค่ 8%* (*หมายเหตุ : อ้างอิงจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 และปี 2557)


เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ (Creative Citizen) จึงชักชวนอาสาสมัครนักสร้างสรรค์หลากหลายภาคส่วน ผ่านทางโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย เพื่อจัดตั้งโครงการ Young O-Der สูงวัยยังไหวอยู่ มีความมุ่งหวังจะพัฒนาและส่งเสริมด้านสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และระบบความจําของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น อีกทั้งมองเห็นโอกาสในการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุให้หันมามีกิจกรรมทางกายมากยิ่งขึ้น ด้วยการทําสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบ Music Video เพื่อเป็นสื่อที่ชักชวนให้ผู้สูงอายุหันมาทำกิจกรรมทางกาย ซึ่งประยุกต์มาจากท่าทางในชีวิตประจำวัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวงสุนทราภรณ์ที่อนุญาตให้ใช้เพลง “สุขกันเถอะเรา” มาปรับเนื้อร้องและเรียบเรียงดนตรีใหม่ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและให้ความรู้เรื่องการขยับร่างกายได้ง่ายๆทุกวัน

Young O-Der สูงวัยยังไหวอยู่ จะทำการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้คนรุ่นใหม่และ ผู้สูงอายุเข้าถึง และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้เน้นเฟ้นมากขึ้น ด้วยการใช้สื่อนี้ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวอีกด้วย


การทำงานครั้งนี้เรา เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ (Creative Citizen) ได้รับความร่วมมือจากภาคีหลักคือ โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทยและกลุ่มอาสาสมัครหลายภาคส่วน อาทิเช่น ศิลปิน พีช ปณิชา เมธาวิชิตชัย, สตูดิโอบันทึกเสียง Madpuppet Studio,ครูสอนเต้น จากสถาบัน The Mind เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ Music Video ชิ้นนี้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


โครงการนี้จะประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทางคือ

  1. ปล่อย Music Video ทางออนไลน์
  2. จัดทํา Music Video ในรูปแบบ DVD ให้กับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จํานวน 1,000 แผ่น
  3. การลงพื้นที่รับอาสาสมัครวัยรุ่นร่วมเต้นกับผู้สูงอายุในหน่วยงานที่กําหนด
  4. จัดทำชุดข้อมูลกิจกรรมทางกายที่ถูกต้องของผู้สูงวัยผ่าน www.facebook.com/inspiringthai

ประโยชน์โครงการ

  1. ปลุกให้คนสูงวัยลุกขึ้นมาทำกิจกรรมทางกาย
  2. เชื่อมความสัมพันธ์ของคนทุกวัยให้มีกิจกรรมร่วมกันและเอาใจใส่กันและกันมากขึ้น
  3. เกิดเป็นเครือข่ายอาสาสมัครปลุกพลังเปลี่ยนไทย “ร่วมแรงเพื่อส่งต่อสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน”
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายการบาท
ผลิตแผ่นซีดี 1,000 แผ่น11,000
รวม11,000