โครงการสุขภาพ

ซ่อม-สร้างห้องน้ำให้เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกราด

ห้องน้ำของน้องเล็ก สุขอนามัยหลักที่ไม่ควรมองข้าม เปลี่ยนห้องน้ำเก่าสภาพทรุดโทรม ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และจำนวนไม่พอ ให้พอเหมาะกับการใช้งานของน้องเล็ก

ระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2559 - มิถุนายน 2560 พื้นที่ดำเนินโครงการ บุรีรัมย์

ยอดบริจาคขณะนี้

57,701 บาท

เป้าหมาย

266,239 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 22%
เหลืออีก 58 วัน จำนวนผู้บริจาค 64

ที่มา/ความสำคัญโครงการ

“น้องตัวเล็ก นั่งยองบนโถขนาดใหญ่ ประตูไม้เก่า พัง แต่เมื่อไม่มีทางเลือกใดๆ น้องเหล่านี้ก็ยังต้องใช้ห้องน้ำแบบนี้ต่อไป”

ห้องน้ำที่โรงเรียนบ้านหนองกราดขณะนี้มีไม่พอเพียงกับจำนวนเด็กอนุบาลถึงประถมจำนวน 103 คนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ประกอบกับห้องน้ำในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม ประตูเก่าผุผัง หลังคาชำรุด และตั้งอยู่ไกลจากห้องเรียน หลายครั้งที่เด็กในชั้นอนุบาลเดินไปเข้าห้องน้ำไม่ทันถึงกับเลอะเทอะกันทีเดียว

ที่สำคัญด้วยความจำกัดของงบประมาณ ทำให้ผู้ที่เคยสร้างห้องน้ำไว้ใช้โถยองของผู้ใหญ่ซึ่งเกินกว่าเด็กเล็กจะทำธุระได้

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันปรับห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ  เด็กเล็กสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ส่งเสริมให้ครูสอนเรื่องสุขอนามัย เพราะเด็กในช่วงปฐมวัยและเด็กก่อนวัยเรียน นอกจากเรื่องพัฒนาการอ่าน การขีดเขียนแล้ว การได้รับการดูแล ปกป้องให้ได้พักพิง และเรียนรู้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นอีกเรื่องที่ต้องการการใส่ใจจากผู้ใหญ่ๆ อย่างพวกเราทุกคน วันนี้ในพื้นที่เขตอีสานใต้ที่ห่างไกล และความช่วยเหลือยังส่งไปไม่ถึงมากนัก  เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์  งานด้านสุขอนามัยเป็นงานสำคัญอันดับต้นๆ เช่น การจัดให้มีห้องน้ำสะอาด และถูกต้องตามสุขอนามัยสำหรับเด็กทุกคน

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้วางแผนเรื่องการดูแลห้องน้ำให้สะอาดดังนี้

 1. โรงเรียนมีการจัดเวรให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความสะอาดทุกวัน
 2. โรงเรียนและมูลนิธิศุภนิมิตได้ชักชวนรพ.สต. บ้านหนองกรวดและอาสาสมัคร(อสม.)เข้ามาตรวจสอบเรื่องความสะอาดและกำจัดลูกน้ำและยุงลายในห้องน้ำอย่างต่อเนื่อง

สุขอนามัยเด็กเล็กยากไร้เริ่มต้นได้ที่ห้องน้ำถูกสุขลักษณะ  ขอโปรดแบ่งปันช่วยกันสนับสนุนสร้างห้องน้ำของเด็กวันนี้ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กไทย

ประโยชน์ของโครงการ

 1. โรงเรียนบ้านหนองกราดมีห้องน้ำที่มีระบบสุขาภิบาล ที่ถูกสุขลักษณะ มีห้องน้ำใช้งานพอเพียง  ปลอดโรค ปลอดภัย
 2. เด็กๆ มีสุขพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัย ที่เกิดขึ้นจากการใช้ห้องน้ำที่ไม่สะอาด
 3. เด็กๆ มีพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ มีสุขนิสัยการใช้ห้องน้ำที่ดี
 4. เด็กๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อความต้องการ

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

 1. วางแผนดำเนินกิจกรรม สร้างความตระหนักและความสำคัญของการสุขาภิบาลในโรงเรียน แสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ - มกราคม 2559
 2. จัดทำโครงการ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน - มกราคม 2559
 3. ทำการระดมทุน - ธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
 4. ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้ - มีนาคม – เมษายน 2560
 5. ติดตามการดำเนินกิจกรรม ประเมินผล - มีนาคม – พฤษภาคม 2560
 6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน - มิถุนายน 2560

สมาชิกภายในทีม

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
www.worldvision.or.th
LINE ID:  WVThailand1
Facebook:  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

ภาคี

โรงเรียนบ้านหนองกราด (ชื่อเดิม: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองกราด) อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค

รายการอุปกรณ์ค่าวัสดุค่าแรงรวม
สีทาไม้ สีทาปูน19,0007,22026,220
กระเบื้องปูหลังคา กระเบื้องปูพื้น ประตู58,86022,36681,226
ไม้สำหรับก่อสร้าง (โครงสร้าง)21,2208,13029,350
สุขภัณฑ์12,9404,91717,857
ท่อพีวีซี2,6901,0223,712
เหล็กเส้น ตะปู สกรู น๊อต และลวด12,1654,62216,787
เสาปูน ทราย หิน10,7204,07314,793
ก๊อกน้ำ วาล์ว ลูกบิดประตู3,6701,3945,064
ปูนก่อส้าง ปูยาแนว ปูนกาว11,2004,25615,456
ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ศุภนิมิตในการประสานงาน ควมคุมการดำเนินการ ตรวจติดตามการก่อสร้าง และรายงานผล  31,570
ค่าดำเนินการเทใจ 10 %  24,204
รวม  266,239

ค่าก่อสร้างห้องน้ำ 9 ห้อง

บริจาคให้
ซ่อม-สร้างห้องน้ำให้เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกราด

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน