โครงการการศึกษา

One-day Speaking English Camp

ค่ายกระตุ้นการพูดภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ กับจิตอาสานับร้อยมาช่วยสานต่อกิจกรรมดีๆ ให้โรงเรียนที่มีความต้องการให้เราไปทำค่ายสร้างแรงบันดาลใจนี้ให้เด็กๆ ทุกคน

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ยอดบริจาคขณะนี้

4,100 บาท

เป้าหมาย

50,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 8%
จำนวนผู้บริจาค 3

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

จดหมายยกเลิกโครงการ One-day English Camp

22 ธันวาคม 2017

เนื่องด้วยโครงการ Speakin-english.com ได้ขอความอนุเคราะห์พื้นที่หน้าเว็บไซต์เพื่อการระดมทุนทำกิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบ One-day English Camp ให้กับโรงเรียนภาครัฐในพื้นที่ต่างจังหวัดอันห่างไกล เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียนหันมาให้ความสำคัญกับการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ทั้งนี้โครงการได้รับเงินบริจาคผ่านหน้าเว็บไซต์เทใจดอทคอมจำนวนทั้งสิ้น 4,100 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ทางทีมงานขอโครงการขอเรียนให้ทราบว่า โครงการกำลังจะปิดตัวลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากติดปัญหาเรื่องงบประมาณดำเนินการ โดยได้แจ้งยกเลิกค่ายกับโรงเรียนที่ติดต่อจองค่ายปี 2018 ทั้งหมด และแจ้งอาสาสมัครในเครือข่ายของโครงการทั้งหมดแล้วเช่นกัน ทั้งนี้โครงการยินดีมอบเงินบริจาคทั้งสิ้น 4,100 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้กับโครงการ The white room ค่ายวิทย์สุดสนุกแก่เด็กพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีลักษณะโครงการคล้ายกัน เพื่อให้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลต่อไป

ขอขอบคุณความร่วมมือและการสนับสนุนจากเทใจดอทคอมมา ณ ที่นี้

ภานุพล พรหมานุกูล
ประธานโครงการ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด
"เรียนภาษาอังกฤษมาเป็นสิบปี ก็ยังใช้งานจริงไม่ได้” เสียงสะท้อนจากคนวัยทำงาน
ถึงเวลาที่พวกเราต้องช่วยกันกระตุ้นให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจังและถูกทางกับ One-day Speakin-English Camp  

โครงการ Speakin-english.com เป็นโครงการที่รวมเอาอาสาสมัครวัยอุดมศึกษาและวัยทำงานที่คุ้นเคยการใช้ภาษาอังกฤษ มาอบรมการทำกิจกรรมแบบ One-day Speakin-english Camp ก่อนออกค่ายทำกิจกรรมให้โรงเรียนรัฐระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

กิจกรรมที่เราลงไปนั้น เรามุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้ทัศนะคติที่ดีต่อการพูดภาษาอังกฤษ และให้ครูในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศได้เห็นรูปแบบและวิธีการการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในห้องเรียนต่อไป


โครงการ One-day Speakin-English Camp เริ่มระดมทุนด้วยการลงขันจากเพื่อน ๆ ทั้งเวลาและตัวเงินเพื่อออกทำค่ายให้กับโรงเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งผลตอบรับดีมาก นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และมีทัศนะคติที่ดีต่อการพูดภาษาอังกฤษ จนเกิดแรงบันดาลใจในการเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษ ต่อมาเริ่มมีโรงเรียนจำนวนมากให้ความสนใจ แต่ขาดงบประมาณในการทำกิจกรรม  เช่น ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โครงการจึงเริ่มการระดมทุนโดยผ่านเทใจดอทคอม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางการระดมทุนของโครงการ โดยเป้าหมายของเราคือการระดมทุนจำนวน 50,000 บาท เพื่อลงพื้นที่ 4 โรงเรียน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ระยะที่ 1 เปิดรับอาสาสมัครและอบรมอาสาสมัคร
จุดประสงค์ : เพื่อหาทีมงานอาสาสมัครลงพื้นที่จัดค่าย
การดำเนินการ : ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครกลุ่มคนทำงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจากกรุงเทพฯและปริมณฑลจากเครือข่ายจิตอาสา เว็บไซต์ http://www.volunteerspirit.org และอื่น ๆ เพื่อทำการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าอบรมการทำค่าย โดยอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมจากทางโครงการเท่านั้นจึงสามารถออกไปทำค่ายภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนได้ 

ระยะที่ 2 ออกค่ายตามโรงเรียนต่าง ๆ
จุดประสงค์ : เพื่อดำเนินกิจกรรมออกค่ายภาษาอังกฤษ “One-day Speakin English Camp”
การดำเนินการ : ออกค่ายตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยโรงเรียนยื่นความจำนงให้ทีมงานออกไปจัดค่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 - มกราคม  2561

ระยะที่ 3 ประเมินผลการทำงานโครงการ
จุดประสงค์ : เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการ
การดำเนินการ : ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผล และหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ www.speakin-english.com หรือ
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/speakinenglish1 

หมายเหตุ : โครงการ Speakin-english.com เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในการประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงเรียนในเครือ

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการพูดภาษาอังกฤษ ให้รู้สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นสิ่งน่ากลัว แต่กลับเป็นสิ่งที่สนุกสนานและสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
 2. นักเรียนเห็นอาสาสมัครที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษาโดยมีภาษาอังกฤษเป็นตัวช่วย และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างเป้าหมายการฝึกพูดภาษาอังกฤษ
 3. นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การวางแผน ความเสียสละ ความเป็นผู้นำผ่านกิจกรรมในค่าย
 4. ครู อาจารย์ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศสามารถนำเอากิจกรรมในค่ายไปปรับใช้ในการสอนในห้องเรียนได้

สมาชิกภายในทีม

  1. นายภานุพล พรหมานุกูล                   ประธานโครงการ
  2. นางสาวอนงค์นาถ ผ่านศึกสมรชัย      ประสานงานโครงการ
  3. นายสุทธิชัย แซ่ซึง                           หัวหน้าอาสาสมัคร
  4. นางสาวทิตา ฐานประเสริฐฤทธิ์          หัวหน้าอาสาสมัคร
  5. นาวสาวอภิรดี วงศ์อนุสรณ์                 หัวหน้าอาสาสมัคร
  6. นางสาวพิมพลอย วิวาชนไมบุญลาภ   หัวหน้าอาสาสมัคร
  7. นางสาวชุติมา ประทีปก้องเจริญ         หัวหน้าอาสาสมัคร
  8. นางสาวชุติมา กู่กิจวัฒนา                  หัวหน้าอาสาสมัคร
  9. นางสาวธนวรรณ เลิศกิจวัฒนา           หัวหน้าอาสาสมัคร
  10. นางสาวธนัดชา นวลแพ่ง                   หัวหน้าอาสาสมัคร
  11. และอาสาสมัครกว่า 100 คน


  ภาคี

  We are Teacher https://www.weareteachers.com/   
  สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (TESOL) http://www.thailandtesol.org

  จดหมายยกเลิกโครงการ One-day English Camp

  22 ธันวาคม 2017

  เนื่องด้วยโครงการ Speakin-english.com ได้ขอความอนุเคราะห์พื้นที่หน้าเว็บไซต์เพื่อการระดมทุนทำกิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบ One-day English Camp ให้กับโรงเรียนภาครัฐในพื้นที่ต่างจังหวัดอันห่างไกล เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียนหันมาให้ความสำคัญกับการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ทั้งนี้โครงการได้รับเงินบริจาคผ่านหน้าเว็บไซต์เทใจดอทคอมจำนวนทั้งสิ้น 4,100 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

  ทางทีมงานขอโครงการขอเรียนให้ทราบว่า โครงการกำลังจะปิดตัวลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากติดปัญหาเรื่องงบประมาณดำเนินการ โดยได้แจ้งยกเลิกค่ายกับโรงเรียนที่ติดต่อจองค่ายปี 2018 ทั้งหมด และแจ้งอาสาสมัครในเครือข่ายของโครงการทั้งหมดแล้วเช่นกัน ทั้งนี้โครงการยินดีมอบเงินบริจาคทั้งสิ้น 4,100 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้กับโครงการ The white room ค่ายวิทย์สุดสนุกแก่เด็กพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีลักษณะโครงการคล้ายกัน เพื่อให้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลต่อไป

  ขอขอบคุณความร่วมมือและการสนับสนุนจากเทใจดอทคอมมา ณ ที่นี้

  ภานุพล พรหมานุกูล
  ประธานโครงการ

  แผนการใช้เงิน

  รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)

  1.ค่าใช้จ่ายต่อกิจกรรม 1 ครั้ง จำนวน 4 ค่าย
       - เดินทางโดยรถตู้โดยสาร 1-2 คัน (ตามจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)  5,000 บาท
       - ค่าประกันการเดินทางโดยเฉลี่ย 1,000 บาท
       - ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง  1,000
       - ค่าอุปกรณ์การจัดค่าย  1,000 บาท
       - ค่าของรางวัล  1,000 บาท
       - ค่าอาหารสตาฟ 2 มื้อโดยเฉลี่ย  1,000 บาท  4 โรงเรียน


  20,000
  4,000
  4,000
  4,000
  4,000
  4,000

  2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัคร
       - ค่าอาหารของอาสาสมัคร
       - ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ    5,000
    5,000

  รวมเป็นเงิน
  50,000 บาท