project เด็กและเยาวชน

ปันน้ำใจ ให้น้องที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ได้เรียนต่อ

ระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ และอยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวน 22 คน ได้มีเงินทุนในการศึกษาเทอมต่อไป ไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน เพราะการเรียนจะต้องมีค่าใช่จ่ายมากมาย ทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

พื้นที่ดำเนินโครงการ จ.กรุงเทพฯ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ชัยภูมิ

ยอดบริจาคขณะนี้

156,395 บาท

เป้าหมาย

156,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 22

สำเร็จแล้ว

เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก เอชไอวี/เอดส์ ส่วนมากจะเป็นเด็กที่เติบโตมาอย่างเปราะบาง เกือบทั้งหมดของเด็กกลุ่มนี้ได้รับเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก หลายคนต้องเติบโตมาแบบกำพร้าพ่อแม่ เนื่องจากสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่วัยเด็ก เด็กกลุ่มนี้จึงต้องได้รับการดูแลจากญาติ หรือสถานสงเคราะห์แทน สภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มีความเปราะบางสูง เนื่องจากต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะมีชีวิตอยู่โดยก้าวข้ามปมความรู้สึกทั้งจากภายในตัวเอง และปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอก หนทางสำคัญที่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เชื่อมั่น คือ เรื่องการศึกษาสามารถสร้างชีวิต และมอบอนาคตใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้กับพวกเขา ซึ่งเด็กผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี หลายคนถูกมองข้ามจากสังคม เนื่องจากผู้คนบางส่วนยังมีความคิดและทัศนคติที่เป็นลบต่อเรื่อง เอชไอวี/เอดส์ ดังนั้น การให้โอกาส และการลดอคติที่มีต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เห็นคุณค่าในตัวเอง และพร้อมพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป

เพราะได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จึงมีความกังวลว่าพวกเขาอาจต้องออกจากการเรียนกลางคัน เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่น้องๆ เชื่อมั่นว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น แต่ถ้าไม่มีรายได้ ก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ตลอดรอดฝั่ง

จากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 มีคนจำนวนมากถูกเลิกจ้างงาน และขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ทำให้มีอุปสรรคในการวางแผนชีวิต โดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะยากจนอยู่แล้ว หรืออยู่ในสภาวะการทำงานแบบหาเช้ากินค่ำ จะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ จากการสอบถามความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ หลายคนเป็นเด็กกำพร้าที่ขาดเสาหลักอย่างพ่อแม่คอยดูแล ในกรณีที่มีญาติพี่น้องมาช่วยอุปการะชั่วคราว ทำให้เด็กเหล่านี้ถูกจำกัดโอกาสมากกว่าเด็กทั่วไป เมื่อครอบครัวที่ดูแลจำเป็นต้องเลือกประหยัดค่าใช้จ่ายทุกทาง เพราะได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จึงมีความกังวลว่าพวกเขาอาจต้องออกจากการเรียนกลางคัน เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่น้องๆ เชื่อมั่นว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น แต่ถ้าไม่มีรายได้ ก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ตลอดรอดฝั่ง แม้ว่ารัฐบาลจะมีทุนสนับสนุนการเรียนการสอนฟรีในสถานศึกษาบางส่วน แต่องค์ประกอบของการศึกษามีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน เมื่อผู้ปกครองไม่มีเงินทุนในการดูแลเพื่อส่งให้ลูกหลานเข้าถึงการศึกษา จึงมีโอกาสสูงที่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจะต้องหยุดเรียนกลางคัน

เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบฯ ประหยัดค่ารถด้วยการเดินเท้าไปโรงเรียน

มูลนิธิเอดส์ฯ อาสาเป็นตัวกลางในการสำรวจความต้องการด้านทุนการศึกษาของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจาก Covid-19 และขาดแคลนรายได้ในช่วงเวลานี้ โดยมูลนิธิฯ ยินดีคอยติดตามผล และช่วยให้คำแนะนำกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยหาแนวทางก้าวข้ามวิกฤตต่อไป พร้อมกับให้ความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาสุขภาพให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบสามารถดูแลตัวเองได้ โดยมีความสุขกับการเรียนหนังสือ และพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

มูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบาก ซึ่งเป็นผลกระทบจาก Covid-19 เพื่อช่วยให้เด็กที่ได้รับผลกระทบฯ มีทุนในการเรียนหนังสือโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องยุติการเรียนกลางคัน จำนวน 22 คน

  • ทุนสำหรับเด็กมัธยม 3,000 บาท/ทุน/เทอม จำนวน 10 ทุน
  • ทุนสำหรับเยาวชนที่เรียนสายอาชีพ หรือมหาวิทยาลัย 6,000 บาท/ ทุน/เทอม จำนวน 12 ทุน

เด็กที่ได้รับทุนทุกคน มูลนิธิเอดส์ จะติดตามผลการเรียนของเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุน พร้อมให้คำปรึกษาในด้านการวางแผนชีวิต ทั้งด้านการศึกษา และอาชีพ

การให้คำปรึกษาระหว่างเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบฯ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. มูลนิธิเอดส์ฯ ทำงานร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบาก
  2. เปิดระดมทุนในเทใจ
  3. มอบทุนการศึกษาให้ทันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564)
  4. มูลนิธิเอดส์ฯ จะติดตามผลการเรียนของเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุน โดยให้คำปรึกษาในด้านการวางแผนชีวิต ทั้งด้านการศึกษา และอาชีพ 

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เด็กและเยาวชน จำนวน 22 คน ได้มีโอกาสเรียนต่อโดยไม่ต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน
  2. เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบฯ ได้ใช้การศึกษาเพื่อลดการตีตราตัวเอง เห็นคุณค่าและความหมายในการมีชีวิตเพิ่มมากขึ้น
  3. แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองที่กำลังได้รับผลกระทบจาก Covid-19 
  4. สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และเห็นคุณค่าทางด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน อย่างเท่าเทียมกัน

ทีมงานและเครือข่ายมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
ทุนสำหรับเด็กมัธยม ทุนละ 3,000 บาท1030,000
ทุนสำหรับสายอาชีพ และมหาวิทยาลัย ทุนละ 6,000 บาท1272,000
การลงพื้นที่ติดตามผลและจัดกิจกรรม Wokshop
เช่น ค่าเดินทางทีมงาน ค่าสนับสนุนอาสาสมัครในพื้นที่ อุปกรณ์จัด Workshop จังหวัดละ 10,000 บาท 
440,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ระบบตรวจสอบติดตามโครงการ และดูแลแพลตฟอร์ม)

14,200
รวมค่าใช้จ่าย
156,200