โครงการอื่นๆ

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต : พาเด็กพิการ 30 ชีวิต พิชิตยอดเขา

"ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4" จะเปลี่ยนเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 30 ชีวิตให้มั่นใจขึ้น กล้าขึ้น พยายามมากขึ้น ผ่านการพิชิตยอดเขาที่ถือเป็นเรื่องยากแม้สำหรับคนปกติ นอกจากจะทำให้เด็กพิการกล้าพัฒนาตัวเองเพื่อดำรงชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง สามารถลดการพึ่งพางบประมาณการดูแลจากคนในประเทศ ยังช่วยเปลี่ยนมุมมองของอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือว่าแรงกายบวกความตั้งใจที่จะช่วยของพวกเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตน้อยๆของน้องๆได้ จะทำให้คนในสังคมสนใจหันมาทำงาน "ให้" สังคมมากขึ้นอีกด้วย ร่วมสร้างสังคมที่มีแต่การให้ได้กับเรา "ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4"

ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กาญจนบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

57,619 บาท

เป้าหมาย

37,708 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 153%
จำนวนผู้บริจาค 65

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

จดหมายขอบคุณผู้บริจาค

23 ธันวาคม 2016
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

ปัจจุบันมีอีกหนึ่งองค์กรในสังคมที่มีบทบทบาทในการส่งเสริมการมีโอกาสเพื่อใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมและเป็นอิสระสำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน คือมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ (Zy Movement Foundation) ซึ่งนอกจากจะดำเนินงานผลักดันความร่วมมือทางการแพทย์ในระดับประเทศ และนานาชาติให้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว มูลนิธิฯ ยังได้ดำเนินโครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหวของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยตรง และช่วยเสริมสร้างกำลังใจกับตัวเด็กและครอบครัวให้เข้มแข็ง โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต เป็นการพาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวพร้อมครอบครัวไปพิชิตยอดเขาสูงด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครจิตอาสา ทั้งนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย รวมถึงสร้างกำลังใจให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัวแล้ว ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับคนในสังคมเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้สามารถใช้ชีวิตอิสระในสังคมได้อย่างเท่าเทียมอีกด้วย

ชมวีดิโอความ โหด มันส์ ฮา ปนน้ำตาแห่งความสุขได้ที่

ประโยชน์ของโครงการ :

ประโยขน์ของ "ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4"

1. จะเปลี่ยนเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 30 ชีวิตให้มั่นใจขึ้น กล้าขึ้น พยายามมากขึ้น ผ่านการพิชิตยอดเขาที่ถือเป็นเรื่องยากแม้สำหรับคนปกติ นอกจากจะทำให้เด็กพิการกล้าพัฒนาตัวเองเพื่อดำรงชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง สามารถลดการพึ่งพางบประมาณการดูแลจากคนในประเทศ 

2. เปลี่ยนมุมมองของอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือว่าแรงกายบวกความตั้งใจที่จะช่วยของพวกเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตน้อยๆของน้องๆได้ จะทำให้คนในสังคมสนใจหันมาทำงาน "ให้" สังคมมากขึ้นอีกด้วย ร่วมสร้างสังคมที่มีแต่การให้ได้กับเรา "ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4"

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

1. ตั้งคณะทำงาน วางแผนงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการในระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 27 พฤศจิกายน 2559
3. ส่งรายละเอียดโครงการให้องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อขอทุนสนับสนุน
4. จัดกิจกรรมวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ที่เนินช้างศึก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
5. สรุปงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
 
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลง
 
 

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 27 พฤศจิกายน 2559

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือ และเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมและเป็นอิสระในสังคม
2. มูลนิธิฯ ได้รับเงินรายได้จากการจัดงาน หลังหักค่าใช้จ่าย ไปใช้ในการดำเนินงานต่างๆ
 
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 4 “Climb to Change a Life #4” วัตถุประสงค์ : เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือ และให้โอกาสเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อใช้ชีวิตอย่างอิสระและเท่าเทียมในสังคม
รูปแบบกิจกรรม : พาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวพร้อมครอบครัวไปพิชิตยอดเขาสูง โดยการช่วยเหลือ จากอาสาสมัครจิตอาสา ผู้จัดงาน : มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ สถานที่ : เนินช้างศึก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วันเวลา : วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 7:00 น - 20.00 น กลุ่มเป้าหมาย : เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ความสำเร็จ แหล่งที่มาของรายได้ : จากการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ และเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป การประชาสัมพันธ์: สื่อออนไลน์ เช่น Website และ Social network รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ หรือ โปสเตอร์ และใบปลิว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สวนจตุจักร สีลม เป็นต้น
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ
จากการสนับสนุนของสปอนเซอร์ และเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป

สมาชิกภายในทีม :

1. นายวอลเตอร์ ลี ประธานมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์
2. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ รองประธานมูลนิธิฯ
3. นางสาวพูนศรี พสุนิรมล กรรมการมูลนิธิฯ ฝ่ายระดมทุน
4. นางสาวพัชรี พนาราม กรรมการมูลนิธิฯ เหรัญญิก และเลขานุการ
5. นางสาวกรวรา อัศวลาภนิรันดร กรรมการมูลนิธิฯ
6. นายกฤษดา ไทธงชัย กรรมการมูลนิธิฯ
7. นางศศมณฑ์ สงวนสิน กรรมการมูลนิธิฯ
8. นางสาวปาลิตา ศิริวรรณาพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
9. นางสาวฌานิดา นิยะพัตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
Tel. (+66)2 513-7608 Mob. (+66)88 008-1329 E-mail: zmf.asia@gmail.com
www.zmf-asia.org, Facebook: Zy Movement Foundation
Zy Movement Foundation
238 Soi Ladprao 1 Yaek 14, Chomphon,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

จดหมายขอบคุณผู้บริจาค

23 ธันวาคม 2016


แผนการใช้เงินบริจาค

 

รายการราคาต่อหน่วยจำนวนราคารวม (บาท)

1.รถตู้ (2คืน 1วัน) - คันละ 10 คน

6500

3

19,500

2.ค่าเข้าอุทยาน40301,200
3.อาหารเช้า+เที่ยวระหว่างเดินทาง 26 Nov 201680302,400
4.ค่าที่พัก150304,500
5.อาหารเย็น 26 Nov 201660301,800
6.อาหารเช้า 27 Nov 201650301,500
7.นํ้าดื่มระหว่างปีนเขา860480
8.ประกันชีวิตกลุ่ม2030600
9.เจ้าหน้าที่นำทาง2002400
10.อุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยแบกเด็กพิการขึ้นเขาอย่างปลอดภัย30030900
11.อุปกรณ์กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กพิการ1,00011,000
12.ค่าธรรมเนียมเทใจดอทคอม 10%  3,428
รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ในโครงการ จำนวน 30 คน  37,708