โครงการสัตว์

อาหารเพื่อสัตว์สี่ขา

ซื้ออาหารและของใช้จำเป็นสำหรับน้องหมาที่ป่วยและพิการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับชีวิตน้อยๆ ของเหล่าสัตว์สี่ขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ยอดบริจาคขณะนี้

15,000 บาท

เป้าหมาย

14,190 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 106%
จำนวนผู้บริจาค 29

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบอาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้นในมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

1 กรกฎาคม 2019

หลังจากที่โครงการระดมทุนสำเร็จ พวกเรานักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเงินระดมทุนจำนวนทั้งหมด 13,500 บาท นำไปซื้ออาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้น ซึ่งได้ติดต่อซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ จำนวน 10 โหล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท และให้ทางร้านค้าจัดส่งของไปให้มูลนิธิฯ วันที่ 15 และ 16 มิถุนายน 2562 หลังจากนั้นพวกเราจึงออกเดินทางไปทำกิจกรรมที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และมอบเงินสดอีก 3,000 บาท เป็นเงินที่ได้รับจากการระดมทุนจำนวน 2,500 บาท และพวกเราได้สมทบเพิ่มอีก 500 บาท

ภาพกิจกรรม

ใบเสร็จการสั่งซื้ออาหารสัตว์ป่วยพักฟื้นจำนวน 10 โหล 

พัสดุบรรจุอาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้นส่งถึงมูลนิธิฯ

กลุ่มนักศึกษาเดินทางมอบอาหารสัตว์ป่วยพักฟื้น

มอบเงินสดจำนวน 3,000 บาท ให้แก่มูลนิธิฯ 

ใบเสร็จรับเงิน 3,000 บาท

หนังสือขอบคุณจาก มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ความประทับใจกลุ่มนักศึกษา

พวกเราผู้จัดทำโครงการนี้รู้สึกขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวที่ป่วยพิการ และขอบคุณทางเว็บไซต์เทใจที่เป็นสื่อกลาง และทำให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ขึ้นมา

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

หมา และแมวพิการกว่า 400 ชีวิตที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์เพื่อสัตว์พิการต้องดูแล

แม้จะมีผู้บริจาคสิ่งของ อาหาร ยา และอื่นๆ เข้ามา แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของหมา-แมวพิการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจุบันมีหมา-แมว จำนวนหนึ่งไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม เนื่องจากอาการบาดเจ็บและความพิการ สัตว์บางตัวมีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคไต โรคตับ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องเป็นอาหารที่เป็นอาหารเฉพาะ ที่เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค และให้พลังงานเพียงพอ เนื้ออาหารละเอียดเป็นพิเศษง่ายต่อการให้อาหารผ่านกระบอกฉีดยาและท่อสอดทางเดินอาหาร โดยอาหาร 1 กระป๋อง สุนัขโต 1 ตัวจะกินได้ 3 มื้อ กรณีสุนัขตัวเล็กก็จะได้ประมาณ 2 วันครึ่ง


นักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเป็นตัวแทนในการระดมทุนเพื่อซื้ออาหารและของใช้จำเป็นสำหรับสุนัขและแมวพิการที่อาศัยอยู่ในการดูแลของมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ มีจุดเริ่มต้นจากครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (เรณู จุลสุคนธ์) ที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่พิการจนหายจากการเจ็บป่วย จึงเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา แต่เมื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้น สถานที่คับแคบ และเป็นภาระที่ต้องเลี้ยงดู ประกอบกับสัตว์ส่งเสียงดัง ส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน จึงต้องย้ายสถานที่เลี้ยงออกไปนอกเมือง โดยตั้งชื่อว่า “บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ” ในปี พ.ศ. 2524

ขณะนี้มูลนิธิฯ เริ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น มีผลสะท้อนกลับมายังมูลนิธิฯ 2 ทาง คือ มีผู้บริจาคสิ่งของ อาหาร ยาและปัจจัยเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งดีงามที่มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์และเพื่อนร่วมเลี้ยงสัตว์ด้วยกัน และอีกทางก็มีจำนวนสัตว์พิการถูกทอดทิ้งหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้สุนัขและแมวอยู่กันอย่างแออัด ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะสุนัขที่ทุพพลภาพพิการ และสุนัข-แมว ที่เป็นโรคผิวหนัง เป็นต้น

การดำเนินโครงการ

จัดซื้ออาหารและอุปกรณ์ของใช้เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ประโยชน์ของโครงการ

  1. สัตว์พิการที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา สามารถได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของสัตว์พิการให้มีคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น
  2. ช่วยแบ่งเบาภาระ ทั้งค่าใช้จ่ายหรือให้การสนับสนุนค่าอาหาร อุปกรณ์ของใช้ของสัตว์ให้แก่มูลนิธิ
  3. เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้คนที่รักสัตว์ หรือกำลังเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ตระหนักถึงความสำคัญของอีกหนึ่งชีวิตที่ตัวเองดูแลอยู่ ให้สัตว์ได้รับความดูแลเอาใจใส่ และไม่ทอดทิ้งพวกเขา

สมาชิกภายในทีม


วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวณัฐณิชา วิสุทธิธาดา เจ้าของโครงการ
Email: bell.2404@hotmail.com 

นางสาวสุพัชนี เขียวมรกต ผู้จัดการดูแลงบประมาณและบัญชี
E-mail: koikheawmorakot@gmail.com 

นางสาวอารีรัตน์ สังขะฮวด ผู้ติดต่อประสานงาน
E-mail: a.e.r-55_@hotmail.com 

นางสาวธัญชนก เกตุค้างพลู ผู้ติดต่อประสานงาน
E-mail : www.loveanne@hotmail.com 

ภาคี


มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
Website: www.home4animals.org
Facebook: มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

มอบอาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้นในมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

1 กรกฎาคม 2019

หลังจากที่โครงการระดมทุนสำเร็จ พวกเรานักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเงินระดมทุนจำนวนทั้งหมด 13,500 บาท นำไปซื้ออาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้น ซึ่งได้ติดต่อซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ จำนวน 10 โหล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท และให้ทางร้านค้าจัดส่งของไปให้มูลนิธิฯ วันที่ 15 และ 16 มิถุนายน 2562 หลังจากนั้นพวกเราจึงออกเดินทางไปทำกิจกรรมที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และมอบเงินสดอีก 3,000 บาท เป็นเงินที่ได้รับจากการระดมทุนจำนวน 2,500 บาท และพวกเราได้สมทบเพิ่มอีก 500 บาท

ภาพกิจกรรม

ใบเสร็จการสั่งซื้ออาหารสัตว์ป่วยพักฟื้นจำนวน 10 โหล 

พัสดุบรรจุอาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้นส่งถึงมูลนิธิฯ

กลุ่มนักศึกษาเดินทางมอบอาหารสัตว์ป่วยพักฟื้น

มอบเงินสดจำนวน 3,000 บาท ให้แก่มูลนิธิฯ 

ใบเสร็จรับเงิน 3,000 บาท

หนังสือขอบคุณจาก มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ความประทับใจกลุ่มนักศึกษา

พวกเราผู้จัดทำโครงการนี้รู้สึกขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวที่ป่วยพิการ และขอบคุณทางเว็บไซต์เทใจที่เป็นสื่อกลาง และทำให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ขึ้นมา

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าอาหารสัตว์ป่วยพักฟื้น ขนาด 195 กรัม 100 กระป๋อง12,900
2. ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ1,290
รวมเป็นเงิน14,190