โครงการสุขภาพ

ซ่อมแซมระบบประปาที่เสียหายจากไฟป่า โรงเรียนบ้านแม่เงา

ซ่อมระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนบ้านแม่เงาที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้จนใช้การไม่ได้ เพื่อให้เด็กๆนักเรียนจำนวน 150 คนที่กำลังจะเปิดเทอมมีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

22,200 บาท

เป้าหมาย

22,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 23

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ประปาใช้งานได้แล้ว

24 พฤษภาคม 2019

“ซ่อมเสร็จแล้วครับ”

เสียงปลายสายจากครูโรงเรียนบ้านแม่เงา ที่ตั้งอยู่ในจ.แม่ฮ่องสอน รีบบอกกับทางเทใจอย่างดีใจว่า 

ระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนบ้านแม่เงาที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้จนใช้การไม่ได้ เพราะท่อหลายส่วนไฟไหม้จนหลอมละลายนั้นได้กลับมาดีเหมือนเดิมจากแรงกำลังเงินของผู้บริจาคผ่านเทใจดอมคอมที่ทำให้สามารถนนำไปจัดซื้อท่อได้ทันเวลา ประกอบชาวบ้านก็อาสาอย่างแข็งขันลงแรงมาร่วมเปลี่ยนท่อใหม่ในระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรได้ทันเวลาก่อนเปิดเทอม ทำให้เด็กๆนักเรียนจำนวน 150 คน

ทางโรงเรียนบ้านแม่เงาขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย 

ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน


เตรียมอุปกรณ์ที่กำลังจะติดตั้งใหม่ เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเก่าที่ได้รับความเสียหาย


วางท่อจากพื้นที่บนภูเขา


ทดลองระบบน้ำ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ไฟไหม้ไม่ได้สร้างแต่ควันและมลพิษเท่านั้น

หากแต่ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ยังส่งผลทำให้ระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนบ้านแม่เงาเกิดความเสียหายอีกด้วย

เมื่อราวกลางเดือนมีนาคมได้เกิดไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นบริเวณรอบโรงเรียนแม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน  โชคดีที่ไฟไม่ได้ลุกลามเข้าไปไหม้อาคารเรียน และอาคารพักนอนของเด็ก ๆ ทว่าผลพวงของไฟไหม้ครั้งนี้ก็ทำให้ท่อน้ำประปาที่ต่อจากภูเขาลงมาที่โรงเรียนระยะทาง 2 กิโลเมตรเกิดความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบประปาของโรงเรียนทั้งหมด เนื่องด้วยท่อประปาภูเขาที่นำน้ำจากภูเขามาให้เด็กๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่เงา จำนวน 150 คน ได้ใช้อุปโภคและบริโภคเกิดความเสียหาย บางช่วงไฟไหม้จนท่อขาด บางช่วงหลอมละลายจนน้ำผ่านไม่ได้ มีเศษไม้ที่ไหม้เขาไปติดเป็นช่วงๆ 


บรรยายภาพ : ท่อประปาที่ถูกไฟป่าทำลาย

สิ่งจำเป็นเร่งด่วน คือ  เราต้องซ่อมแซมระบบน้ำประปาภูเขาที่เสียหายจากไฟป่าของโรงเรียนบ้านแม่เงา ด้วยการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อให้เด็กๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่เงา จำนวน 150 คน มีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค โดยจะทำการระดมชาวบ้านและนักเรียนมาช่วยกันซ่อมแซ่มเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ เหตุการณ์ครั้งนี้ ทางโรงเรียนจะใช้เป็นกรณีตัวอย่างที่เด็กๆและคุณครูจะใช้เป็นสื่อในการสื่อสารเพื่อลดและป้องกันการเผาป่าในพื้นที่ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย

เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เงาและครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง บางส่วนยังไม่มีบัตรประชาชน อีกทั้งโรงเรียนบ้านแม่เงายังมีเด็กนักเรียนที่ต้องมาพักอยู่ประจำที่โรงเรียนเนื่องจากบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ทำให้โรงเรียนไม่มีงบประมาณสำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า


บรรยายภาพ : ครูมาเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลามเข้าโรงเรียน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชุมวางแผนในการดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนบ้านแม่เงาร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์จากตัวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. ดำเนินการซ่อมแซมร่วมกันโดยการร่วมมือกันของโรงเรียนกับชุมชน
 4. วางแผนการดูแลรักษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
 5. เด็กๆนักสื่อสารอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนของโรงเรียนบ้านแม่เงา ช่วยกันสื่อสารเพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลและไม่เผาป่า ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ประโยชน์ของโครงการ

 • เด็กๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่เงา จำนวน 150 คน มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค
 • ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลเด็ก และทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน
 • ชาวชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการช่วยกันดูแลรักษาป่าและลดการเผาป่า 


สมาชิกภายในทีม

 1. นายศรีใจ วงค์คำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทร.064-3456479
 2. นายธนกฤต โตสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 3. นายไตรรงค์ บัวสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝ่ายงานคุ้มครองและพัฒนาเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
 4. นางสาวสุกัลญา คะยอมนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 5. นาวสาวภาวิณีเหลืองทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 6. นางสาวธีวรา สุขโสม นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 7. นายจเร สีดาชมพู นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้า 

ภาคี

 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธิสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

ประปาใช้งานได้แล้ว

24 พฤษภาคม 2019

“ซ่อมเสร็จแล้วครับ”

เสียงปลายสายจากครูโรงเรียนบ้านแม่เงา ที่ตั้งอยู่ในจ.แม่ฮ่องสอน รีบบอกกับทางเทใจอย่างดีใจว่า 

ระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนบ้านแม่เงาที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้จนใช้การไม่ได้ เพราะท่อหลายส่วนไฟไหม้จนหลอมละลายนั้นได้กลับมาดีเหมือนเดิมจากแรงกำลังเงินของผู้บริจาคผ่านเทใจดอมคอมที่ทำให้สามารถนนำไปจัดซื้อท่อได้ทันเวลา ประกอบชาวบ้านก็อาสาอย่างแข็งขันลงแรงมาร่วมเปลี่ยนท่อใหม่ในระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรได้ทันเวลาก่อนเปิดเทอม ทำให้เด็กๆนักเรียนจำนวน 150 คน

ทางโรงเรียนบ้านแม่เงาขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย 

ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน


เตรียมอุปกรณ์ที่กำลังจะติดตั้งใหม่ เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเก่าที่ได้รับความเสียหาย


วางท่อจากพื้นที่บนภูเขา


ทดลองระบบน้ำ

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ
2,230
2.ท่อPVC ขนาด 2 นิ้ว เส้นละ 140 บาท 120 เส้น16,800 
3.ข้อต่อตรงขนาด 2 นิ้ว อันละ 25 บาท 80 อัน2,000 
4.กาวกระป๋อง กระป๋องละ 100 บาท 2 กระป๋อง200
5.ค่าขนส่ง
1,000 
รวม
22,230