โครงการสุขภาพ

ยารักษาโรคเพื่อชาวบ้านชายแดนอุ้มผาง

ด้วยมนุษยธรรมความเป็นหมอ มีหรือจะไม่เมตตาคนเจ็บไข้? รพ.อุ้งผาง ชายแดน จ.ตาก ก็เช่นกันที่เลือกรักษาไม่แบ่งแยกชนชั้น แต่ตอนนี้รพ. แบกภาระค่าใช้จ่ายกว่าหลายล้านบาทต่อปีอยู่

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ตาก

ยอดบริจาคขณะนี้

207,174 บาท

เป้าหมาย

300,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 69%
จำนวนผู้บริจาค 259

สำเร็จแล้ว

โรงพยาบาลต้องใช้มาตรฐานการรักษากับผู้ป่วยอย่างเท่าเทียม นั่นคือ คำมั่นที่โรงพยาบาลอุ้มผางที่ปฏิบัติต่อประชากร 67,687 คน   

ทุกวันนี้โรงพยาบาลอุ้มผาง รักษาคน 5 กลุ่มคือ  1.สิทธิบัตรทอง 25,099 คน 2.ประกันสังคม 1,542 คน 3.ข้าราชการ 1,312 คน 4.บุคคลที่มีปัญหาสถานะฯ 5,352 คน  และ 5.ไม่มีหลักประกันสุขภาพ 34,382 คน ตกค่าใช้จ่าย 10-12 ล้านบาท 
แต่ทราบหรือไม่ว่า... บุคคลที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพสามหมื่นกว่าคน ทางโรงพยาบาลไม่สามารถเบิกค่ารักษากับกองทุนใดๆ  ด้วยเหตุที่ว่า พวกเขาเป็น ชาวเขาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์  บ้างเป็นประชาชนในหมู่บ้านชายขอบ   หรือบางคนจากประเทศพม่าที่เป็นแรงงานทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมาย  
วันนี้โรงพยาบาลอุ้มผางจึงมีสภาวะขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงต้นปีเป็นช่วงที่สภาวะอากาศหนาวเย็นมาก คนไข้ที่เข้ารับการรักษาตัวส่วนมากมาด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคประจำตัวพวกโรคหอบหืด จำเป็นต้องใช้ยาพ่นเพื่อรักษาตัวเป็นจำนวนมาก มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางจึงร่วมมือกับเทใจดอทคอมเพื่อระดมทุนในการซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาเฉพาะหน้าก่อน
เรื่องเล่าเรื่องยา เป็นเหมือนนิยายที่ไม่รู้จับ (Never Ending Story) ตราบเท่าที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนชายแดนยังคงมีอยู่ และการกระจายงบประมาณยังคงใช้หลักความเป็นธรรมเชิงคณิตศาสตร์ตามรายหัวประชากรซึ่งสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับความเป็นจริงในพื้นที่อุ้มผางที่ยังมีประชากรเกินครึ่งเป็นผู้ไร้สถานะและไม่อาจได้รับสิทธิในหลักประกันสุขภาพใด ๆ
ทั้งนี้เราหวังว่า สิ่งที่เราจะทำได้ในอนาคตนอกจากเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับความเท่าเทียมกันแล้ว เราจะพยายามหาแนวร่วมใจดี เช่น บริษัทที่ขายยาในการปันน้ำใจให้แก่ปู้เจ็บป่วยที่ไม่อาจเข้าถึงยาต่อไป
ตัวอย่างเคสผู้ป่วยที่ไม่มีกองทุนใด ๆ ช่วยเหลือ 
นางชิชะพอ ชาวปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) อายุ 48 ปี เป็นบุคคลอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อจัดทำเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เกิดที่บ้านกะลิคี ประเทศพม่า เข้ามาประเทศไทยทางด่านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง ตอนอายุ 17 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านสามัคคี ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง
ชิชะพอเริ่มเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุ้มผางเมื่อปี 2552 ด้วยอาการซีด เข้ารับการเจาะเลือด แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค anemia จึงรับยาและเจาะเลือดซ้ำเรื่อยมา ต่อมาปี 2553 แพทย์ได้วินิจฉัยเพิ่มเติมว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้าย อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลอุ้มผาง ให้ความเห็นว่าควรได้รับการฟอกล้างไตเพื่อขับของเสียออก แต่นางชิชะพอไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลจากกองทุนใด ๆ แพทย์จึงทำได้เพียงให้การรักษาทางยาเท่านั้น แต่อากาารไม่ทุเลา แพทย์ตัดสินใจส่งตัวไปรักษาต่อกับแพทย์เฉพาะทางประจำหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลแม่สอด และได้ทำการเจาะหน้าท้องเพื่อทำการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ “ชิชะพอ” ถูกเจาะเส้นเลือดบริเวณต้นคอเพื่อฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis-HD) ซึ่งต้องเดินทางมารับ บริการฟอกเลือดที่หน่วยบริการที่มีเครื่องไตเทียมและแพทย์โรคไต สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งๆ ละ 4-5 ชั่วโมง
สถานะทางการเงิน : โรงพยาบาลอุ้มผางต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเอง

ประโยชน์ของโครงการ :

ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลอุ้งผาง

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

จัดซื้อยาที่จำเป็นในการรักษาชีวิตมนุษย์

สมาชิกภายในทีม :

รายชื่อกรรมการมูลนิธิ ทั้งหมด ๑๒ ท่าน ได้แก่
1. นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ประธานกรรมการ  
2. ผศ.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ กรรมการ    
3. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ กรรมการ 
4. นางนุตนาต วงษ์เจริญ กรรมการ 
5. นางวัลลีย์ คุณยศยิ่ง กรรมการ  
6. น.ส.ฐิตินบ โกมลนิมิ กรรมการ 
7. นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล กรรมการ
8. แพทย์หญิงดลฤดี ศรีศุภผล กรรมการ
9. นายสุชาติ จันทร์หอมหวล กรรมการ
10. นายเฉิด สารเรือน กรรมการ
11. นายดำรง ศรีเวียง กรรมการและเหรัญญิก  
12. นางจันทราภา จินดาทอง กรรมการและเลขานุการ

ภาคี :

มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม https://www.facebook.com/umh.foudation

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล