โครงการสุขภาพ

สร้างโรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อย

ทุกสุดสัปดาห์ เราจะจัดกิจกรรมให้เด็กในชุมชนได้เรียนรู้เพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์เพราะเด็กของเราบางคนยังไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอ แต่วันนี้เรายังขาดโรงอาหาร เด็กยังต้องกินข้าวที่พื้นดิน เราจึงอยากสร้างโรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ บ้านสวนอ้อย ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ยอดบริจาคขณะนี้

33,509 Baht

เป้าหมาย

103,735 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 32%
11 วัน จำนวนผู้บริจาค 23

ชุมชนบ้านสวนอ้อยตั้งอยู่ในตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ติดกับชายแดนพม่า อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขับรถมากกว่า 5 - 6 ชั่วโมงในการเดินทางเลยทีเดียว

ชุมชนบ้านสวนอ้อยมีจำนวนครัวเรือน 300 ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอร์ หรืออพยพมาจากพม่า มีฐานะยากจน ขาดโอกาสในหลายๆด้าน ทั้งการศึกษาและสาธารณสุข

ปัจจุบันเรามีเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี จำนวน 200 คน หลายคนเรียนไม่ทันหลักสูตร เพราะยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เนื่องจากพูดภาษาถิ่น


ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 3 -12 ปี ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เราจึงมีนักเรียนจำนวน 117 คน เป็นชาย 49 คน หญิง 68 คน โดยมีส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เช่น การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย ฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ให้ความรู้สุขศึกษา  โดยมีตารางเรียนดังนี้


วันนี้เรามีครูอาสามาช่วยสอน แต่สภาพแวดล้อมเรายังไม่พร้อมมา เพราะเราโรงอาหารที่ยังไม่ถูกสุขอนามัย เป็นส่วนหนึ่งที่ทางคณะกรรมการจึงตัดสินใจสร้างโรงอาหารให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยจะระดมช่างฝีมือและแรงงานจากคนในชุมชนมาช่วยกันก่อสร้างโรงอาหารให้แก่เด็กและชุนชนแห่งนี้

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1.  ประชุมคณะกรรมการโครงการ
  2.  ทำโครงการนำเสนองบประมาณ
  3. เสนองบประมาณ
  4. จัดจ้างและจัดซื้ออุปกรณ์
  5.  ทำการก่อสร้าง
  6. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานในการก่อสร้าง


ติดตามโครงการได้ที่ Facebook: เพื่อเด็กยากไร้ บ้านสวนอ้อย

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เด็กชุมชนบ้านสวนอ้อยมีโรงครัว โรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย ไว้ใช้ประกอบอาหาร และใช้รับประทานอาหาร
  2. ชาวบ้านชุมชนบ้านสวนอ้อยสามารถเข้ามาใช้บริการโรงอาหารของชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
  3. ชุมชนบ้านสวนอ้อยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก พัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ

สมาชิกภายในทีม

1.นายธงชัย พงศ์ขจรไพโรจน์ (Thongchai Phongkhachonphairot) อายุ 36 ปี ปัจจุบันทำงานอยู่ที่มูลนิธิดรุณาทร ตำแหน่งผู้ประสานงานพัฒนาคู่สัญญา โดยรับผิดชอบเขตพื้นที่การทำงาน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
   เบอร์โทร 0931408801
   Email : Chavaproject@gmail.com

2.นางอัญชลี นานเปา (Anchalee nanpao) อายุ 29 ปี ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โครงการพัฒนาเด็ก บ้านท่าสองยาง ตำแหน่งผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็ก
   เบอร์โทร 093-0390523
   Email: ancha009@hotmail.com

3.นายสองเมือง สุริยะวงค์ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวนอ้อย ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
   เบอร์โทร 087-8483725

ภาคี

  1. มูลนิธิดรุณาทร
  2. มูลนิธิหล่อเลี้ยงเด็ก
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายการจำนวนหน่วยราคา/ต่อหน่วยงบประมาณ
1.เหล็กกล่อง 4X221เส้น78016,380
2.เหล็กซี 3x220เส้น4559,100
3.เหล็ก 3 หุน20เส้น701,500
4.เสา 6x6 (7 ศอก)14ต้น85011,900
5.ปูนซีเมนต์45ถุง1356,075
6.หิน 5คิว1,2006,000
7.ทรายหยาบ10คิว9009,000
8.ทรายละเอียด5คิว1,2006,000
9.ไวเมท1ม้วน1,2001,200
10.บล๊อก550ก้อน63,300
11.กระเบื้องปูพื้น75ตารางเมตร15011,250
12.ลอน180แผ่น356,300
13.ครอบลอน 30แผ่น351,050
14.ตาข่าย70ตารางเมตร755,250
15.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%


9,430
รวมเป็นเงิน


103,735


บริจาคให้
สร้างโรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน