โครงการสุขภาพ

สร้างโรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อย

ทุกสุดสัปดาห์ เราจะจัดกิจกรรมให้เด็กในชุมชนได้เรียนรู้เพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์เพราะเด็กของเราบางคนยังไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอ แต่วันนี้เรายังขาดโรงอาหาร เด็กยังต้องกินข้าวที่พื้นดิน เราจึงอยากสร้างโรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ บ้านสวนอ้อย ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ยอดบริจาคขณะนี้

82,615 บาท

เป้าหมาย

103,735 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 80%
จำนวนผู้บริจาค 38

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

โรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อยเสร็จ 100 %

20 พฤศจิกายน 2018

หลังจากที่ทางชุมชนบ้านสวนอ้อยได้มีการระดมทุนในการก่อสร้างโรงอาหารชุมชน  ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือตามแผนที่ได้วางไว้เป็นอย่างดีนั้นทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดีทุกประการ

จากอดีตที่ผ่านมาเวลาที่เด็กๆและเยางวชนมาร่วมกิจกรรมเขาจะมีอุปสรรค์เวลาที่จะต้องรับประทานอาหาร ไม่มีที่ทานอาหาร ทั้งพื้นที่ไม่สะดวก สะอาดไม่ถูกสุขอนามัย แต่หลังจากที่ได้มีการสร้างโรงอาหารแล้วเวลาที่เด็กๆมาร่วมกิจกรรมก็ไม่ต้องมีความกังกลอีกเพราะเรามีโรงอาหารที่สะอาดปลอดภัยและถูกสุขอนามัย สะอาด สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม

หลังจากสร้างโรงอาหารชุมชนทางคณะกรรมการได้มีการติดตามและประเมินผล พบว่าเด็กๆทุกคนมีความสุขเวลาที่มาร่วมกิจกรรม  ชุมชนเองมีความสามัคคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเด็กอยากมาร่วมกิจกรรมกับศูนย์การพัฒนาเด็กของชุมชนมากขึ้น มีความสุขมากขึ้นการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น

อยากจะขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นอย่างมากที่ท่านได้ให้การสนับสุนในครั้งนี้ การสนับสนุนของท่านในครั้งนี้เป็น พระพรอย่างมากต่อชีวิตของเด็กๆและคนในชุมชนทำให้เห็นความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน ความสุขของเด็กๆเวลาที่มาร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้จะไม่สำเร็จหากไม่ได้รับการสนุนจากท่าน


ด.ญ.สโรชา มะโนวงศ์ อายุ 15 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

"หนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบมาร่วมกิจกรรมกับทางชุมเพราะเวลามาร่วมกิจกรรมทำให้หนูได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่หนูไม่เคยเรียนในโรงเรียน ทำให้หนูได้รับประสบการณ์มากมาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรค์เวลามาร่วมกิจกรรมกับ โครงการ คือไม่มีโรงอาหารเวลากินข้าวเที่ยงที่ศูนย์พัฒนาชุมชน แต่ตอนนี้เรามีโรงอาหารแล้วทำให้หนูและเพื่อนๆน้องๆมีความสุขมากเวลามาร่วมกิจกรรมเพราะหนูไม่ต้องกังกลเหมือนเมื่อก่อนว่าเวลามาร่วมกิจกรรมแล้วจะต้องทานข้าวที่ไหน เข้าห้องน้ำที่ไหนเพราะตอนนี้เรามีโรงอาหารที่ดี สะอาด สวยงามและปลอดภัยด้วย หนูอยากขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารในครั้งนี้ ขอบคุณสำหรับความรักของท่านที่มีต่อหนูและเพื่อนๆแม้ว่าท่านไม่เคยเจอพวกหนูแต่ท่านก็ได้แบ่งปันความรักให้กับหนูและเพื่อนๆหนูอยากจะบอกท่านว่าหนูและเพื่อนๆดีใจมากที่มีโรงอาหารที่ดี สะอาด ปลอดภัย หนูและเพื่อนๆจะตั้งใจมาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์และจะตั้งใจเรียนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ขอท่านให้มีความสุขมากนะคะ"อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ชุมชนบ้านสวนอ้อยตั้งอยู่ในตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ติดกับชายแดนพม่า อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขับรถมากกว่า 5 - 6 ชั่วโมงในการเดินทางเลยทีเดียว

ชุมชนบ้านสวนอ้อยมีจำนวนครัวเรือน 300 ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอร์ หรืออพยพมาจากพม่า มีฐานะยากจน ขาดโอกาสในหลายๆด้าน ทั้งการศึกษาและสาธารณสุข

ปัจจุบันเรามีเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี จำนวน 200 คน หลายคนเรียนไม่ทันหลักสูตร เพราะยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เนื่องจากพูดภาษาถิ่น


ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 3 -12 ปี ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เราจึงมีนักเรียนจำนวน 117 คน เป็นชาย 49 คน หญิง 68 คน โดยมีส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เช่น การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย ฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ให้ความรู้สุขศึกษา  โดยมีตารางเรียนดังนี้


วันนี้เรามีครูอาสามาช่วยสอน แต่สภาพแวดล้อมเรายังไม่พร้อมมา เพราะเราโรงอาหารที่ยังไม่ถูกสุขอนามัย เป็นส่วนหนึ่งที่ทางคณะกรรมการจึงตัดสินใจสร้างโรงอาหารให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยจะระดมช่างฝีมือและแรงงานจากคนในชุมชนมาช่วยกันก่อสร้างโรงอาหารให้แก่เด็กและชุนชนแห่งนี้

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1.  ประชุมคณะกรรมการโครงการ
 2.  ทำโครงการนำเสนองบประมาณ
 3. เสนองบประมาณ
 4. จัดจ้างและจัดซื้ออุปกรณ์
 5.  ทำการก่อสร้าง
 6. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานในการก่อสร้าง


ติดตามโครงการได้ที่ Facebook: เพื่อเด็กยากไร้ บ้านสวนอ้อย

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เด็กชุมชนบ้านสวนอ้อยมีโรงครัว โรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย ไว้ใช้ประกอบอาหาร และใช้รับประทานอาหาร
 2. ชาวบ้านชุมชนบ้านสวนอ้อยสามารถเข้ามาใช้บริการโรงอาหารของชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
 3. ชุมชนบ้านสวนอ้อยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก พัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ

สมาชิกภายในทีม

1.นายธงชัย พงศ์ขจรไพโรจน์ (Thongchai Phongkhachonphairot) อายุ 36 ปี ปัจจุบันทำงานอยู่ที่มูลนิธิดรุณาทร ตำแหน่งผู้ประสานงานพัฒนาคู่สัญญา โดยรับผิดชอบเขตพื้นที่การทำงาน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
   เบอร์โทร 0931408801
   Email : Chavaproject@gmail.com

2.นางอัญชลี นานเปา (Anchalee nanpao) อายุ 29 ปี ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โครงการพัฒนาเด็ก บ้านท่าสองยาง ตำแหน่งผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็ก
   เบอร์โทร 093-0390523
   Email: ancha009@hotmail.com

3.นายสองเมือง สุริยะวงค์ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวนอ้อย ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
   เบอร์โทร 087-8483725

ภาคี

 1. มูลนิธิดรุณาทร
 2. มูลนิธิหล่อเลี้ยงเด็ก

ความประทับใจโครงการสร้างโรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อย

30 พฤศจิกายน 2017

โครงการสร้างโรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อย

รับผิดชอบโครงการ โดย นางอัญชลี นานเปา 

การดำเนินงาน

 1. ประชุมคณะกรรการ/เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อวางแผนงบประมาณในการก่อสร้าง
 2. ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในทุกขั้นตอนตลอดจนเสร็จสิ้นการทำงาน
 3. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับอุปกรณ์และวัสดุการก่อสร้าง
 4. กำกับดูแลและตรวจสอบการก่อสร้างตามแบบอาคาร
 5. การประเมินผลและรายงาน

ความประทับใจถึงผู้บริจาค

ชุมชนบ้านสวนอ้อยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ท่านได้ให้การสนับสนุนสำหรับการสร้างโรงอาหารชุมชนในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านและทุกคนที่มีส่วนในกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ตามชายแดน ที่ขาดโอกาส ลำบาก ขัดสน ต้องการความช่วยเหลือ ให้ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น น้ำใจของทุกๆ ท่านงามยิ่งนัก หลังจากนี้เด็กๆ จะได้มีโรงอาหารที่ดีสมบูรณ์ แข็งแรง สะอาด มีมาตรฐานและปลอดภัยถูกสุขอนามัย ได้พื้นที่สะอาด ได้นั่งรับประทานอาหารอย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องกลัวว่าฝุ่นต่างๆ จะมาเกาะอาหาร ทำให้เด็กๆ ปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เด็กพร้อมที่จะรับการพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ ต่อไป

ขอบคุณโครงการเทใจที่เปิดโอกาสและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โครงการของเรามีคนรู้จักมากขึ้นรับรู้ถึงความลำบากของเด็กๆ ในชุมชนและการยื่นมือมาช่วยเหลือ

ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้หลายคนในชุมชนและจิตอาสาหลายคนได้มีกำลังใจ ที่จะมีภาระใจในการช่วยเหลือเด็กๆ คนในชุมชนและสังคมต่อไป

ขอให้ผู้มีอุปการคุณทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดไป

ขอขอบพระคุณจากใจจริง
นางอัญชลี นานเปา

ตัวแทนชุมชนบ้านสวนอ้อย

โรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อยใช้ประโยชน์ได้แล้ว

16 เมษายน 2018

วันนี้ทางเทใจขอนำความคืบหน้าโครงการโรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อย มาอัพเดทให้ทุกท่านได้ทราบความก้าวหน้ากัน

หลังจากที่ทางชุมชนบ้านสวนอ้อยได้มีการระดมทุนในการก่อสร้างโรงอาหารชุมชน เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒฯเด็กและเยาวชนของชุมชนทั้งกิจกรรมต่างๆของทางชุมชนด้วย หลังจากมีการระดมทุน ทางชุมชนบ้านสวนอ้อยได้มีการเริ่มสร้างโรงอาหารชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่าน (2560) โดยใช้ร่วมมือของคนในชุมชนและจากการสนับสนุนของโครงการเทใจ 

วันนี้ได้มีการสร้างโรงอาหารชุมชนเสร็จไปแล้วกว่า 70 %  แม้ตอนนี้จะยังไม่เสร็จ 100 %  แต่ก็ได้ใช้ประโยชน์จากการสร้างโรงอาหารชุมชนแล้ว โดยทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมก็จะใช้โรงอาหารชุมชนนี้ 

ทางโครงการคาดว่าโรงอาหารจะสำเร็จสมบูรณ์ประมาณพฤษภาคม 2561 นี้ 

 บรรยายภาพ : เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างด้วย

บรรยายภาพ : โรงอาหารชุมชนของเราสร้างด้วยใจบรรยายภาพ : เสร็จไปแล้วประมาณ 70 % เริ่มใช้ประชุมได้


บรรยายภาพ : ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคผ่านทางเทใจดอทคอม


บรรยายภาพ : พวกผมกินอาหารแบบสุขลักษณะกันครับ!

วันนี้สิ่งที่ชุมชนได้รับและประโยชน์จากการสร้างโรงอาหารชุมชน

1.ชุมชนมีความสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

2.ชุมชุนเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและชุมชนของตนเอง

3.เด็กและเยาวชนในชุมชุมชนบ้านสวนอ้อยมีโรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย ใช้รับประทานอาหาร 

4.ชาวบ้านชุมชนบ้านสวนอ้อยสามารถเข้ามาใช้บริการโรงอาหารของชุมชนในกิจกรรมต่างๆของชุมชน  

5.เด็กและเยาวชนมีความสุขในการมาร่วมกิจกรรมกับศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนของชุมชน         

โรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อยเสร็จ 100 %

20 พฤศจิกายน 2018

หลังจากที่ทางชุมชนบ้านสวนอ้อยได้มีการระดมทุนในการก่อสร้างโรงอาหารชุมชน  ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือตามแผนที่ได้วางไว้เป็นอย่างดีนั้นทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดีทุกประการ

จากอดีตที่ผ่านมาเวลาที่เด็กๆและเยางวชนมาร่วมกิจกรรมเขาจะมีอุปสรรค์เวลาที่จะต้องรับประทานอาหาร ไม่มีที่ทานอาหาร ทั้งพื้นที่ไม่สะดวก สะอาดไม่ถูกสุขอนามัย แต่หลังจากที่ได้มีการสร้างโรงอาหารแล้วเวลาที่เด็กๆมาร่วมกิจกรรมก็ไม่ต้องมีความกังกลอีกเพราะเรามีโรงอาหารที่สะอาดปลอดภัยและถูกสุขอนามัย สะอาด สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม

หลังจากสร้างโรงอาหารชุมชนทางคณะกรรมการได้มีการติดตามและประเมินผล พบว่าเด็กๆทุกคนมีความสุขเวลาที่มาร่วมกิจกรรม  ชุมชนเองมีความสามัคคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเด็กอยากมาร่วมกิจกรรมกับศูนย์การพัฒนาเด็กของชุมชนมากขึ้น มีความสุขมากขึ้นการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น

อยากจะขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นอย่างมากที่ท่านได้ให้การสนับสุนในครั้งนี้ การสนับสนุนของท่านในครั้งนี้เป็น พระพรอย่างมากต่อชีวิตของเด็กๆและคนในชุมชนทำให้เห็นความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน ความสุขของเด็กๆเวลาที่มาร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้จะไม่สำเร็จหากไม่ได้รับการสนุนจากท่าน


ด.ญ.สโรชา มะโนวงศ์ อายุ 15 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

"หนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบมาร่วมกิจกรรมกับทางชุมเพราะเวลามาร่วมกิจกรรมทำให้หนูได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่หนูไม่เคยเรียนในโรงเรียน ทำให้หนูได้รับประสบการณ์มากมาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรค์เวลามาร่วมกิจกรรมกับ โครงการ คือไม่มีโรงอาหารเวลากินข้าวเที่ยงที่ศูนย์พัฒนาชุมชน แต่ตอนนี้เรามีโรงอาหารแล้วทำให้หนูและเพื่อนๆน้องๆมีความสุขมากเวลามาร่วมกิจกรรมเพราะหนูไม่ต้องกังกลเหมือนเมื่อก่อนว่าเวลามาร่วมกิจกรรมแล้วจะต้องทานข้าวที่ไหน เข้าห้องน้ำที่ไหนเพราะตอนนี้เรามีโรงอาหารที่ดี สะอาด สวยงามและปลอดภัยด้วย หนูอยากขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารในครั้งนี้ ขอบคุณสำหรับความรักของท่านที่มีต่อหนูและเพื่อนๆแม้ว่าท่านไม่เคยเจอพวกหนูแต่ท่านก็ได้แบ่งปันความรักให้กับหนูและเพื่อนๆหนูอยากจะบอกท่านว่าหนูและเพื่อนๆดีใจมากที่มีโรงอาหารที่ดี สะอาด ปลอดภัย หนูและเพื่อนๆจะตั้งใจมาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์และจะตั้งใจเรียนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ขอท่านให้มีความสุขมากนะคะ"แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนหน่วยราคา/ต่อหน่วยงบประมาณ
1.เหล็กกล่อง 4X221เส้น78016,380
2.เหล็กซี 3x220เส้น4559,100
3.เหล็ก 3 หุน20เส้น701,500
4.เสา 6x6 (7 ศอก)14ต้น85011,900
5.ปูนซีเมนต์45ถุง1356,075
6.หิน 5คิว1,2006,000
7.ทรายหยาบ10คิว9009,000
8.ทรายละเอียด5คิว1,2006,000
9.ไวเมท1ม้วน1,2001,200
10.บล๊อก550ก้อน63,300
11.กระเบื้องปูพื้น75ตารางเมตร15011,250
12.ลอน180แผ่น356,300
13.ครอบลอน 30แผ่น351,050
14.ตาข่าย70ตารางเมตร755,250
15.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%


9,430
รวมเป็นเงิน


103,735