โครงการการศึกษา

อาคารเรียนภาษาและอาชีพเพื่อน้องในสามเหลี่ยมทองคำ

ช่วยสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้อาสาสมัครได้มีพื้นที่สอนภาษาอังกฤษและฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในโลกของการทำงาน เพื่อให้เด็กในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน

ยอดบริจาคขณะนี้

12,862 บาท

เป้าหมาย

88,367 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 15%
จำนวนผู้บริจาค 13

สำเร็จแล้ว

พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำถูกจัดให้เป็นพื้น ที่แหล่งการค้าและผลิตยาเสพติดอันดับสองของโลก

หลายๆครัวเรือนในพื้นที่แห่งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่มากก็น้อย ส่งผลเด็กหลายคนกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็กๆ เพราะพ่อแม่ของพวกเขาถูกจองจำอยู่ในเรือนจำในข้อหาค้ายาเสพติดหรือมีสิ่งเสพติดไว้ในการครอบครอง

มิใช่แค่เพียงยาเสพติดคือความเสี่ยง หากแต่พื้นที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมของอบายมุข การพนัน  การค้าประเวณี

โลกที่เด็กได้เห็น ทำให้ไม่มีทางเลือกนอกจากทำตามสิ่งที่พ่อแม่เคยทำเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและประทังปากท้องของครอบครัวตนเอง

เพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้หลุดจากโคจร ปี 2015 มูลนิธิอโวด้าได้เล็งเห็นถึงความขาดแคลนด้านในการศึกษาในชุมชน อำเภอเวียงแก่น จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้น และจัดตั้งเป็นสำนักงานสาขาเชียงราย เพื่อเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในโลกของการทำงาน รวมถึงมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแก่ครอบครัวเพื่อสนับสมุนให้เด็กได้มีโอกาสเรียนจนจบระดับปริญญาตรี 


บรรยายภาพ : อาสาสมัครมาร่วมสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก

ระยะเวลา 3 ปี เราได้รับการตอบรับที่ดีมากจากชุมชน เด็กๆและเยาวชนที่เข้ามาเรียนอย่างล้นหลาม ทำให้ศูนย์การเรียนรู้มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับรองรับเด็กนักเรียน เราจึงชวนทุกคนมาสร้างอาคารเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เราเชื่อว่าถ้าเด็กได้รับการศึกษาเพิ่มเติมจากกลุ่มอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นด้าน ภาษาอังกฤษและ ทักษะอาชีพ จะทำให้เด็กเหล่านี้มีตัวเลือกในการประกอบอาชีพอื่นที่สุจริตเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของตนเองได้

อนาคตอันมืดมนของเด็กจะสดใสอีกครั้ง หากพวกเราร่วมมอบโอกาส ความหวัง เปรียบสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นจะสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กได้


บรรยายภาพ : อาสาสมัครมาร่วมสอนทำขนมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก

แผนการดำเนินการ

1.ประชุมทีมเพื่อแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่ไม่พอสำหรับรองรับเด็กนักเรียน

2.วางแผนงานอาคารก่อสร้าง งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง และวิธีการระดมทุนต่างๆ

3.วางแผนการก่อสร้าง วางแผนงบประมาณ เตรียมซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

4.ก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบแปลนที่ได้วางแผนไว้

5.ติดตามผลงาน และอัพเดทงานให้ผู้สนับสนุนทราบผ่านทาง เทใจ ช่องทางการสื่อสารของทางมูลนิธิฯ (FB,IG) และ จดหมายข่าวสาร


บรรยายภาพ : อาสาสมัครมาร่วมสอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ของโครงการ

1.ศูนย์การเรียนรู้สามารถรองรับเด็กในจำนวนที่มากขึ้น เด็กๆที่เข้าร่วมในโครงการจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ ได้รับการดูแลในเรื่องปัจจัยสี่พื้นฐาน ได้รับอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กได้มีอนาคตที่ดีและเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่น และนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.เด็กในพื้นที่นี้จะได้เรียนภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน

3.เด็กในพื้นที่นี้จะได้เรียนดนตรี

4.เด็กในพื้นที่นี้จะได้เรียนศิลปะ

5.เด็กในพื้นที่นี้จะได้เรียนการอบขนม

6.เด็กในพื้นที่นี้จะได้รับการปลูกฝังนิสัยและทัศนคติที่ดี ต่ออาชีพที่สุจริต สังคมในชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นอนาคตของชาติ เมื่อเด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังที่ดี จะกลายเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับชุมชน สังคม และประเทศให้เจริญมากยิ่งขึ้น

สมาชิกในทีม

มูลนิธิอโวด้า

สำนักงานใหญ่ 21/4 หมู่ 7 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก

สาขาเชียงราย 6 หมู่ 7 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

Tel: +66 55 512631 Mobile: + 66 99 0163253

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.เหล็กเส้น RB6mm 15x15cm1,440.00
2.เหล็กเส้น RB6mm 15x35cm3,240.00
3.เหล็กเส้น RB9mm1,000.00
4.เหล็กเส้น DB12mm10,000.00
5.ค่าเช่าแบบ2,500.00
6.ลวด1,350.00
7.ไวร์เมช 4mm4,800.00
8 .ปูนสำเร็จ สเตรง 240 15,400.00
9 .อุปกรณ์ทั่วไป 10,000.00
10 .ท่อ PVC 3,000.00

11.ทราย

5,600.00
12 .ก้อนกรวด 11,000.00
13 .ปูน 10,200.00
14ค่าดำเนินการ8,837.00
รวม88,367.00