โครงการสุขภาพ

สอนคนตาบอดว่ายน้ำ2

ฝึกคนตาบอดและสายตาเลือนลางให้มีทักษะในการว่ายน้ำและเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ตลอดจนการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

2,860 บาท

เป้าหมาย

66,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 4%
80 วัน จำนวนผู้บริจาค 7

คนตาบอดต้องว่ายน้ำเป็น

ปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจมน้ำยังเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทย  จากสถิตสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า10 ปีที่ผ่านมา มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 1,325 คน/ปี หรือเกือบวันละ 4 คน

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการแม้จะมีนโยบายให้เด็กไทยต้องว่ายน้ำเป็นทุกคน กิจกรรมว่ายน้ำเป็น แต่เราก็พบเด็กว่ายน้ำไม่เป็นอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กตาบอด เป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการเรียนและการฝึกว่ายน้ำ ส่งผลให้คนตาบอดส่วนใหญ่ว่ายน้ำไม่เป็น เราจึงอยากสร้างโอกาสให้คนตาบอดได้เรียนและฝึกว่ายน้ำ กลุ่มชมรมกีฬาคนตาบอด ขอนแก่น


โครงการสอนคนตาบอดว่ายน้ำ รุ่นที่ 2 เราจะรับคนตาบอดและสายเลือนลาง ที่ไม่ว่ายน้ำไม่เป็น ลอยตัวไม่ได้ หรือบางคนพอจะว่ายน้ำแต่ไม่ทักษะในการเอาชีวิตรอดในยามจมน้ำ จำนวน 20 คน ให้มาเรียนกับเรา โดยช่วงการเรียนจะอยู่ระหว่าง เดือน มีนาคม - มิถุนายน 2562 จัดขึ้น ณ สระว่ายน้ำ HR เรสซิเดนท์ แฮปปี้แลนด์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยใช้ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนตาบอดทั่วไป หรือนักเรียนตาบอด ที่ไม่โอกาสได้เรียนว่ายน้ำ และไม่มีทักษะในการว่ายน้ำ ได้เข้าร่วมโครงการ

สำหรับโปรแกรมการสอน ประกอบด้วย

 •  ฝึกทักษะการว่ายน้ำ
 • ฝึกการเอาชีวิตรอดจากการประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางน้ำ การขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
 • ฝึกการใช้อุปกรณ์ชูชีพทางน้ำได้ถูกต้องปลอดภัย
 • ฝึกช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบเหตุทางน้ำในยามจำเป็น 

ประโยชน์ของโครงการ  

 1. เพื่อให้คนตาบอดที่ไม่มีทักษะว่ายน้ำ ได้ฝึกทักษะว่ายน้ำเบื้องต้นด้วยตนเอง
 2. เพื่อให้คนตาบอดที่มีทักษะเดิมในการว่ายน้ำได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ
 3. เพื่อให้คนตาบอดที่ไม่มีทักษะว่ายน้ำ ได้ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองได้เมื่อประสบอุบัติเหตุ
 4. เพื่อให้คนตาบอดที่มีทักษะเดิมในการว่ายน้ำรู้จักวิธีช่วยเหลือตนเอง เมื่อประสบอุบัติเหตุ
 5. เพื่อให้คนตาบอดที่ไม่มีทักษะว่ายน้ำ ได้ฝึกวิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้เมื่อประสบอุบัติเหตุ 
 6. เพื่อให้คนตาบอดที่มีทักษะว่ายน้ำ ได้ฝึกวิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้เมื่อประสบอุบัติภัยทางน้ำ
 7. เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการจมน้ำของคนตาบอดในประเทศไทย
 8. เพื่อพัฒนาสู่การเรียนรู้กีฬาทางน้ำ และกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำสำหรับคนตาบอด


สมาชิกภายในทีม

 1. นายคันธง ดำรงศาสตร์ ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำคนตาบอด และผู้จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด Facebook : คันธง ดำรงศาสตร์ ผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อคนตาบอด ( ครูธง  E-mail kunthong.dumrongsas@gmail.com 
 2. นางสาวเบญจมาศ ใจตรง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ
 3. นายวายุ ปราบบำรุง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ
 4. นางสาวบุษกร สอนพ่วง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
 5. นาย บุญประเสริฐ สัตตานุสรณ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินรายการคน/หน่วยบาท
1.ชุดว่ายน้ำแบบแขนยาว/ขายาว แว่นตาว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำ 1,000 บาท2020,000
2.ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม  20 มื้อ มื้อละ 70 บาทต่อคน2028,000
3.ค่าใช้บริการสระว่ายน้ำ  20 ครั้ง ครั้งละ 40 บาทต่อคน2016,000
4.เชือกช่วยชีวิต 1 ม้วน (แบบลอยน้ำ) และอื่นๆ 12,600
รวมทั้งหมด
66,600
หมายเหตุ งบประมาณรวมค่าดำเนินการเทใจ 10 % แล้ว

บริจาคให้
สอนคนตาบอดว่ายน้ำ2

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน