โครงการสุขภาพ

พี่แบ่งปันให้น้อง(ได้)ปั่น

ร่วมแบ่งปันจักรยานคันใหม่ให้น้อง 15 คนได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียนเพื่อลดระยะเวลาเดินเท้าไปวันละมากกว่า 4 กิโลเมตรเพื่อไปโรงเรียน ณ ชุมชนห่างไกล บ้านนิบง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

ยอดบริจาคขณะนี้

23,340 บาท

เป้าหมาย

23,340 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 11

สำเร็จแล้ว

ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กด้อยโอกาส นอกจากปัจจัย 4 

นั่นคือพาหนะสำหรับเดินทางไปโรงเรียน เนื่องจากบ้านของน้องๆค่อยข้างอยู่ไกล ทุกวันนี้เด็กเหล่านี้ต้องเดินเท้าไปโรงเรียนด้วยระยะทางมากกว่า 4กิโลเมตร(ไป 2 กม. กลับ 2 กม.) โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนทางเดินค่อนข้างเปียกแฉะ และมีเวลาเดินทางค่อนข้างจำกัด ปัญหาความทุรกันดาลบนเส้นทางระหว่างบ้านไปโรงเรียน ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่จะเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล 


ทางนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการจึงได้ร่วมกับมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนจัด โครงการ”พี่แบ่งปันให้น้องปั่น” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดหาเงินระดมทุนเพื่อซื้อจักรยานให้กับน้องๆเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในชุมชนห่างไกลในพื้นที่บ้านนีบง อ.กาบัง จ.ยะลา เพราะเห็นว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างห่างไกลจากการได้รับความช่วยเหลือ รวมทั้งเด็กๆเองสามารถที่จะปั่นจักรยานเพื่อร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆในชุมชนได้ด้วย

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนได้สำรวจพื้นที่ ณ บ้านนีบง จ.ยะลา ที่ห่างไกลจากชุมชน โดยได้คัดเลือกเด็กด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน และลำบากต่อการเดินทางไปโรงเรียนจำนวน 15 คนเพื่อมอบจักกรยานคันใหม่ให้กับเด็กเหล่านั้น มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าภายใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มีการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าเป็นเวลาหลายปีแล้ว จึงมีความคุ้นชินและรู้จักชุมชนอย่างดี ทางนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการจึงได้ร่วมจัดโครงการนี้กับทางมูลนิธิ เพื่อที่จะเข้าถึง และรับรู้ถึงความต้องการของเด็กในพื้นที่มากขึ้น 

บรรยายภาพ : รูปแบบจักยานที่ต้องการซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

1. ติดต่อมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ประชุมโครงการ

3.  ระดมทุนผ่านเว็บไซต์เทใจ

4.ลงพื้นที่จัดทำโครงการที่ บ้านนีบง อ.กาบัง ต.กาบัง จ.ยะลา

ประโยชน์ของโครงการ

  • เพื่อช่วยเหลือน้องๆผู้ด้อยโอกาสให้มีจักรยานคันใหม่ใช้ในขีวิตประจำวัน
  • ลดระยะเวลาเดินทางไปโรงเรียนของน้องๆ
  • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการปั่นจักรยาน เสริมทักษะในด้านไหวพริบ และการทรงตัว

 สมาชิกภายในทีม

1.นางสาวเสาวนีย์ สามัญสุข ( Miss Sawwanee Samansuck ) Email:nat5458171@gmail.com นักศึกษาทุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2.นางสาวลีนา ยีแสม (Miss Lina Yeesaem ) Email:leenakororo@gmail.com นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ

3.นางสาวพรชิตา วันศุกร์ (Miss Pornchita Wansuk) Email:pornchitawansuk067@gmail.com นักศึกษาทุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4.นางสาวรตีภัทร นกยูงทอง (Miss Ratiphat nokyoongtong) Email:rtp.nyt@gmail.com นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ

5.นายคมกฤช พรเพชรปาณี (Mr. Khomkrit Pornphetpanee) Email:komgritoa@gmail.com นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ

ภาคี

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ Facebook: มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการ จำนวน บาท
1. จักรยาน1521,000
2. ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ
2,340
รวม
23,340