project เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ

ดนตรีพลังบวก วงเด็กของเด็กและคนชราให้ปล่อยแก่

มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มุ่งสร้างพลังบวกให้กับ กลุ่มเด็ก และคนชรา เพราะดนตรีจะเป็นสื่อสาร การเชื่อมโยงสังคมที่มีความหลากหลายในทุกมิติเข้าหากัน ร่วมการให้คนเหล่านี้เข้าถึงพลังบวกดี ๆ กันเถอะ

ระยะเวลาโครงการ 01 มิ.ย. 2566 ถึง 01 มิ.ย. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

2,305,655 บาท

เป้าหมาย

4,796,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 48%
88 วัน จำนวนผู้บริจาค 22

มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มุ่งสร้างพลักบวกให้กับ กลุ่มเด็ก และคนชรา เพราะดนตรีจะเป็นสื่อการ การเชื่อมโยงสังคมที่มีความหลากหลายในทุกมิติเข้าหากัน ร่วมการให้คนเหล่านี้เข้าถึงพลังบวกดี ๆ กันเถอะ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ดนตรีช่วยผู้สูงอายุอย่างไร

1.  ดนตรีทำให้ผู้สูงอายุมีเพื่อน มีสังคม ลดความเหงา เห็นคุณค่าของตนเอง

2.  ดนตรีลดภาระการดูแลของครอบครัว เพลงจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพื่อน บทเพลงจะช่วยให้รักษาความจำ รักษาโรคเหงา รักษาโรคหลง หรือโรคซึมเศร้า

3. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างให้กับผู้สูงอายุกลุ่มอื่น ในเรื่องของคุณค่าของผู้สูงอายุ แก่แล้ว ไม่แก่เลย สามารถทำประโยชน์ให้กับลูกหลาน และสังคมได้

ดนตรีช่วยพัฒนาสมองเด็ก อย่างไร

1. ดนตรีเป็นเรื่องของเสียง เสียงเป็นพลังงาน เมื่อเสียงดนตรีเข้าไปในร่างกายเด็กผ่านการเล่นดนตรีหรือการร้องเพลง  ทำให้เด็กเกิดความเคลื่อนไหว เมื่อพลังงานเสียงเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการพัฒนา ทั้งร่างกาย จิตใจ สมอง อารมณ์ และสังคม การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเด็กทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความเจริญขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ก็จะทำให้เกิดความเจริญอย่างต่อเนื่องขึ้นในตัวเด็ก เสียงดนตรีจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สมอง อารมณ์ และสังคมของเด็กได้  

2. ดนตรีช่วยให้เด็กสนุกสนานร่าเริงอย่างเด็ก ดนตรีจะช่วยให้เด็กด้อยโอกาสเข้าถึงความสนุกสนาน ร่าเริงอย่างที่เด็กควรจะเป็น เมื่อเด็กได้เล่นดนตรีเสียงดนตรี ทำนองเพลง จังหวะของดนตรี จะทำให้เด็กมีความสนุกสนาน มีความเพลิดเพลิน และมีโอกาสสร้างความร่าเริงให้กับเด็ก เด็กมีโอกาสที่จะพัฒนาพฤติกรรมได้อย่างเด็ก ความสนุกสนาน ความร่าเริง เป็นขนมของชีวิตเด็ก เด็กต้องมีโอกาสได้ความสนุกสนานและร่าเริง

3. ดนตรีพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ การเรียนดนตรีและเล่นดนตรี เป็นการเปิดโอกาสและสร้างโอกาสให้เด็กได้ค้นหาความสามารถของตัวเอง ดนตรีจะช่วยให้เด็กด้อยโอกาสได้พัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านดนตรี เมื่อเด็กได้เรียนรู้ดนตรี ได้ฝึกซ้อมดนตรี ได้เล่นเครื่องดนตรี ซึ่งดนตรีสามารถที่จะเรียนรู้ สามารถฝึกซ้อมเพื่อใช้ดนตรีเป็นอาชีพได้ ศักยภาพความเป็นเลิศทางดนตรีสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้หรืออย่างน้อย 

มูลนิธิอาจารย์ เจริญสุข จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดช่องว่างทางสังคม โดยการนำกิจกรรมดนตรีให้เข้าถึง กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ  ที่ขาดโอกาสเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมทางดนตรีซึ่งจะสามารถสร้างการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพ และสุนทรียภาพ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. พัฒนาต่อยอดชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ
2. ดำเนินแผนบูรณาการสร้างความเข้าใจ โดยจัดประชุมในพื้นที่โครงการใหม่ ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่ตัวแทน โดยเริ่มทำก่อนมีการดำเนินการสอน ในที่นี้เป็นการประชุมร่วมระหว่าง ผู้เรียน (เด็ก/ ผู้สูงอายุ/เด็กที่อยู่ในสถานพินิจ) ผู้ดูแลพื้นที่ (ครู/เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน) ครูผู้สอน (วิทยากรโดยมูลนิธิ)
3. ดำเนินการสอน โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านดนตรีโดยเฉพาะ
4. การติดตามผลการพัฒนาต่อยอดชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ 
5. รับสมัครและงานเปิดตัวพื้นที่โครงการใหม่ เพื่อขยายผลความสำเร็จ
6. ดำเนินการสอน / ทำแผนบูรณาการจัดทำเครื่องมือสอนให้สอดคล้องกับพื้นที่ ตามอัตลักษณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ครอบคลุม จัดทำโน้ตเพลง จัดหาพื้นที่และอุปกรณ์การสอนและ เรียบเรียงเนื้อหาการสอน
7. ติดตามผล และการพัฒนาต่อยอดชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ
8. จัดการแสดง/ถอดบทเรียน

ผลลัพทของโครงการ

ระยะสั้น (ระยะเเรก)
-ความรู้/การเรียนรู้ -ความตระหนัก -ทักษะ -แรงบันดาลใจ/แรงจูงใจ -ความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. สร้างการเรียนรู้ดนตรีขั้นพื้นฐาน (ดนตรีสากล, ดนตรีไทย) เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาดนตรีอย่างถูกต้อง
2. สร้างแรงบันดาลใจรวมถึงสร้างทักศนคติที่ดีต่อดนตรี (ดนตรีสากล, ดนตรีไทย)  เพิ่มเเรงจูงใจในการเรียนรู้ 
3. สร้างวินัย ความอดทน และการเข้าร่วมสังคมในปัจจุบัน โดยอาศัยดนตรีเป็นสื่อ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

ระยะกลาง (ระยะสอง)
-พฤติกรรมเปลี่ยน มีความเป็นระเบียบวินัย รักใคร่กลมเกลียว -เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติหรือกลไก มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน -เปลี่ยนแปลงนโยบาย นโยบายมีความชัดเจน
1. สร้างพฤติกรรมที่ดี เพิ่มความมีระเบียบวินัย ทั้งรูปแบบการซ้อมส่วนตัว และรวมวง 
2. สร้างระบบที่ดี ในการจัดกิจกรรมดนตรี (ดนตรีสากล, ดนตรีไทย)  
3. สร้างพื้นที่ทางดนตรี (ดนตรีสากล, ดนตรีไทย) ให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงสร้างการยอมรับในกลุ่มที่เข้าร่วม ในชุมชนที่เข้าร่วม ในภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม

ระยะยาว (ระยะสาม)
-เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มีสุขภาพกายและใจดี -ผลกระทบต่อสังคม มีสังคมที่น่าอยู่
-เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ มีเศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้น -ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีสิ่งแวดล้อมในชุมชนดี
1. สร้างสุขภาวะที่ดีในอนาคต ให้เกิดความสุข ทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
2. สร้างสภาพแวดล้อมดนตรี (ดนตรีสากล, ดนตรีไทย) ที่ดี เพื่อให้เกิดสังคมที่น่าอยู่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทีมเจ้าหน้าที่โครงการ

 1. นางสุพินดา มโนมัยพิบูลย์ ผู้จัดการมูลนิธิ
 2. นายสินิทธิ์ ทองเจริญลาภ นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
 3. นายจักรกฤษ เจริญสุข นักดนตรี/ครูสอนเครื่องสายตะวันตก
 4. นายอัครพล รัตนวงศากุล วิทยากร/นักกิจกรรม/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
 5. นางสาวทยารัตน์ โสภณพงษ์ นักดนตรี/ครูสอนเครื่องเคาะ
 6. นายปฏิภาณ ทะสุใจ นักดนตรี/ครูสอนกีต้าร์
 7. นายกิติภพ ใจตาบ นักดนตรี/ครูสอนขับร้อง
 8. นายธีรุฒน์ ยังเขียวสด นักดนตรี/ครูสอนขับร้อง
 9. นายชยพล สุขดี วิทยากร/ครูสอนขับร้อง
 10. นางสาวถิรพร ทรงดอน วิทยากร/ครูสอนขับร้อง
 11. นางสาวณัฐชยา ราชวงศ์ วิทยากร/ครูสอนขับร้อง
 12. นายภควัต เจียรสุวรรณ นักดนตรี/ครูสอนเครื่องเคาะ
 13. นางสาวชัญญา เจริญสุข นักดนตรี/ครูสอนเครื่องสายตะวันตก
 14. นางสาวอัญชลี   เฆมวิบูลย์ นักดนตรี/ครูสอนขับร้อง
 15. นายอนุศิษย์ เกตุหอม นักดนตรี/ครูสอนขับร้อง
 16. ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง นักดนตรี/ครูสอนขับร้อง
 17. นายศุภฤกษ์ หงอสกุล นักดนตรี/ครูสอนขับร้อง
 18. นายพีระพล ปลิวมา วิทยากร/ครูสอนดนตรีไทย
 19. นางสาวอัญญาภ์ แสงเทียน วิทยากร/ครูสอนดนตรีไทย
 20. นายณัฐรัชต์ จิระพลพนิต นักประมวลผล
 21. นางสาวชลาสินธุ์ มโนมัยพิบูลย์ เลขานุการงานกิจกรรมมูลนิธิ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 โครงการเด็กภูมิดี พื้นที่เก่า 7 พื้นที่ละ 100,000 ประกอบด้วย : โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม, โรงเรียนวัดลาดทราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนวัดกุฏิประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนวัดพระยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงราย, รงเรียนบ้านห้วยอื่น จังหวัดเชียงราย และรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา 7 พื้นที่ 700,000.00
2 โครงการวงปล่อยแก่ พื้นที่เก่า 6 พื้นที่ละ 100,000 ประกอบด้วย : กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านคา จังหวัดราชบุรี,กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านเกาะลอย จังหวัดราชบุรี, กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบ้านป่าตันจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา, กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลนคร นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 6 พื้นที่ 600,000.00
3 โครงการวงเด็กภูมิดี พื้นที่ใหม่ 2 พื้นที่ละ 400,000 บาท ประกอบด้วย : โรงเรียนอนุบาลบ้านคา และโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด จังหวัดราชบุรี 2 พื้นที่ 800,000.00
4 เปิดพื้นที่การแสดงดนตรี โครงการวงปล่อยแก่ พื้นที่ใหม่ 4 พื้นที่ละ 400,000 บาท ประกอบด้วย : จังหวัดเชียงราย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดภูเก็ต พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตลายของดนตรีแต่ละพื้นที่ ของโครงการดนตรีพลังบวก วงเด็กภูมิดี และวงปล่อยแก่ ในรูปแบกิจกรรมการแสดงดนตรี โดยดึงจุดเด่นของดนตรีในแต่ละพื้นที่มาผสมผสานผ่านการร้องเพลง การบรรเลงดนตรีจาก โครงการดนตรีพลังบวกในแต่ละพื้นที่ โดยมีนัยยะเพื่อกระตุ้นให้เกิด “เทศกาลดนตรีพลังบวก” 4 พื้นที่ 1,600,000.00
5 เทศกาลดนตรีพลังบวก 1 ครั้ง 480,000.00
6 ค่าเจ้าหน้าที่ประสานงาน 15,000 บาทต่อเดือน 1ปี 180,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
4,360,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
436,000.00

ยอดระดมทุน
4,796,000.00

บริจาคให้
ดนตรีพลังบวก วงเด็กของเด็กและคนชราให้ปล่อยแก่

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน