project อื่นๆ

พ่อบ้านแม่บ้านพลังบวก

“พ่อบ้าน-แม่บ้าน” คือ ส่วนสำคัญที่ดูแลเด็กๆ ในสถานพินิจจนถึงวันที่พวกเขาถูกปล่อยตัว แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขายังขาดประสบการณ์และขาดทักษะในการสื่อสารเชิงบวกเพื่อรับมือและดูแลเด็กๆ เหล่านี้ ที่ในวันหนึ่งพวกเขาจะได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมอีกครั้ง เพราะด้วยงบประมาณที่จำกัดของรัฐ และงบส่วนใหญ่มุ่งไปที่การพัฒนาเด็กและเป็นการเรียนรู้จากคู่มือเพียงเท่านั้น เราจึงอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพ่อบ้าน-แม่บ้านที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานให้มีพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพ่อบ้าน-แม่บ้านด้วยกัน ในการจัดอบรมให้กับพ่อบ้าน 120 คน ซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อให้พวกเขามีพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ และได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยพ่อบ้าน-แม่บ้าน 1 คน จะต้องดูแลเด็กถึง 50 คน ดังนั้นทุกการบริจาคเงิน 3,750 บาทของคุณ จะสามารถช่วยพ่อบ้าน-แม่บ้าน 1 คน ให้ได้เรียนรู้และปรับวิธีการสื่อสารในการดูแลเด็กๆ ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

ระยะเวลาโครงการ 15 พ.ย. 2565 ถึง 15 พ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

100,770 บาท

เป้าหมาย

495,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 20%
32 วัน จำนวนผู้บริจาค 15

“พ่อบ้าน-แม่บ้าน” คือ ส่วนสำคัญที่ดูแลเด็กๆ ในสถานพินิจจนวันที่พวกเขาถูกปล่อยตัว แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขายังขาดประสบการณ์และขาดทักษะในการสื่อสารเชิงบวกเพื่อรับมือและดูแลเด็กๆ ที่ในวันหนึ่งพวกเขาจะได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนสังคมอีกครั้ง ด้วยงบประมาณที่จำกัดของรัฐ และงบส่วนใหญ่มุ่งไปที่การพัฒนาเด็กและเป็นการเรียนรู้จากคู่มือ เราอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพ่อบ้าน-แม่บ้านที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานและพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพ่อบ้าน-แม่บ้านด้วยกัน ในการจัดอบรมให้กับพ่อบ้าน 120 คน ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อให้เขามีพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติจริง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

“พ่อบ้าน-แม่บ้าน” เป็นส่วนสำคัญที่ดูแลเด็กๆ ในสถานพินิจจนวันที่พวกเขาถูกปล่อยตัว ในขณะที่พ่อบ้าน-แม่บ้านจำนวนมากยังขาดประสบการณ์และขาดทักษะในการสื่อสารเชิงบวก เช่น การใช้คำพูดและการกระทำที่รุนแรงกับเด็กเหล่านี้

คำถาม คือ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น?! ถ้าวันหนึ่งเด็กที่ถูกแวดล้อมด้วยความรุนแรงจะได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมอีกครั้ง

ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อบ้าน-แม่บ้าน แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดของรัฐ และงบส่วนใหญ่มุ่งไปที่การพัฒนาเด็กและเป็นการเรียนรู้จากคู่มือ เราจึงอยากเชิญชวนให้คุณ ร่วมระดมทุนกับโครงการพ่อบ้านแม่บ้านพลังบวก ในการจัดอบรมให้กับพ่อบ้าน 120 คน ทั่วประเทศได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อให้เขามีพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติจริง เพราะกระบวนการการเรียนรู้นี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้พ่อบ้านแม่บ้าน ทำงานง่ายขึ้น หากพ่อบ้านแม่บ้านมีทักษะความรู้ที่พร้อม

สิ่งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของพ่อบ้านในการดูแลเด็กมากกว่า 6,000 คน ได้ดีขึ้น เพราะถ้าพวกเขาอยู่ใกล้ชิดกับเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และการให้โอกาส เด็กๆ ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติอีกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการเข้าถึงพ่อบ้านทั่วประเทศจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบ online group sharing โดยมีกระบวนกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารเชิงบวก ช่วยนำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) และโปรแกรมไลน์ (Line) ที่ง่ายและสะดวก เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้จริงและมีการติดตามผลเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการให้พ่อบ้านแม่บ้านที่ผ่านการอบรมแล้ว ได้กลับมาเป็นอาสาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และคำแนะนำ กับคนอื่นๆต่อไป 

โดยโครงการนี้จะเป็นการนำร่อง เพื่อสร้างสถานพินิจต้นแบบ และพ่อบ้านแม่บ้านพลังบวก ที่จะไปช่วยส่งต่อและขยายผลสู่พ่อบ้านแม่บ้านที่ดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจทั่วประเทศ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.พูดคุย ประสานงานกับทางกรมพินิจ และสถานพินิจที่สนใจเข้าร่วม ในการประชาสัมพันธ์ รับสมัครพ่อบ้านแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ในสถานฯ

2.เตรียมความพร้อมทีมผู้สอน และกำหนดวันในการเรียนรู้ร่วมกัน

3.เปิดกลุ่มเรียนรู้ทั้ง 2 รอบ ผ่านระบบ zoom  รอบละ 60 คน แบ่งกลุ่มย่อยละ 5-6 คน รองรับผู้เรียนทั้งสิ้น จำนวน 120 คน

4.ติดตามผลผู้เรียน และถอดบทเรียนร่วมกัน

5.พัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพให้เป็น พ่อบ้านแม่บ้านอาสา

6.สรุปผลประเมินโครงการ และแนวทางการขยายผลสู่พ่อบ้านแม่บ้านที่ดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจทั่วประเทศ

7.นำเสนอผลการดำเนินโครงการ ผ่านคลิปวิดีโอผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงของพ่อบ้านแม่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำเนินโครงการโดย  บริษัททูลมอโร จำกัด 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 จัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ตลอดหลักสูตร 7 ครั้ง สำหรับเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเชิงบวกและการสร้างวินัยเชิงบวก ให้กับพ่อบ้านแม่บ้าน เพื่อใช้ในการดูแลเด็กในสถานพินิจ ค่าใช้จ่ายคนละ 3,750 บาท 120 450,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
450,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
45,000.00

ยอดระดมทุน
495,000.00

บริจาคให้
พ่อบ้านแม่บ้านพลังบวก

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน