project ผู้สูงอายุ

Happy meal for Happy Granny : เติมรัก ปันอิ่ม ปี 2

เติมรัก ปันอิ่ม ให้ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตตามลำพัง อยู่อาศัยในบ้านเรือนที่มีสภาพทรุดโทรม ได้รับการดูแลโภชนาการด้านอาหาร และมีคนไปเยี่ยมเยียนให้ช่วยคลายเหงาลงได้ เจ้าหน้าที่โคเออร์พื้นที่สนาม จ.สระแก้ว และจ.สุรินทร์ จะนำถุงเติมรักไปให้และพูดคุยทุกเดือน

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ค. 2566 ถึง 30 เม.ย. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: 1.จังหวัดสระแก้ว ใน 4 อำเภอ ได้แก่ ตาพระยา วัฒนานคร วังสมบูรณ์ และอรัญประเทศ , 2.จังหวัดสุรินทร์ ใน 4 อำเภอ ได้แก่ บัวเชด สังขะ พนมดงรัก และกาบเชิง

ยอดบริจาคขณะนี้

113,130 บาท

เป้าหมาย

462,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 24%
7 วัน จำนวนผู้บริจาค 203

เติมรัก ปันอิ่ม ให้ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตตามลำพัง อยู่อาศัยในบ้านเรือนที่มีสภาพทรุดโทรม ได้รับการดูแลโภชนาการด้านอาหาร และมีคนไปเยี่ยมเยียนให้ช่วยคลายเหงาลงได้ เจ้าหน้าที่โคเออร์พื้นที่สนาม จ.สระแก้ว และจ.สุรินทร์ จะนำถุงเติมรักไปให้และพูดคุยทุกเดือน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เป็นปัญหาที่ทุกชาติทั่วโลกจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีประชากรผู้สูงอายุสูงถึง 12.5ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.94 ของประชากรทั้งประเทศ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้สูงอายุในขณะที่จำนวนคนวัยทำงานและวัยเด็กแรกเกิดลดลง ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

แม้ว่าภาครัฐจะแก้ไขปัญหาด้านค่าของชีพของผู้สูงอายุด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือน แต่จำนวนเงินที่ได้รับยังคงไม่เพียงพอในการใช้ดำรงชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่มีฐานะขัดสนและมีสภาพครอบครัวแหว่งกลาง ครัวเรือนที่ประกอบด้วยคน 2 รุ่น คือ รุ่นปู่ย่า ตายาย และรุ่นหลาน ส่วนรุ่นพ่อแม่นั้นขาดหายไปเนื่องจากการละถิ่นฐานเพื่อไปทำงานไกลบ้าน และจำต้องทิ้งลูกไว้ให้พ่อแม่ที่ชราเลี้ยงดู ส่งผลให้ผู้สูงอายุนอกจากจะต้องใช้จ่ายเพื่อตัวเองแล้วพวกเขายังต้องใช้จ่ายเพื่อลูกหลานที่ต้องดูแลอีกด้วย

การต้องอยู่คนเดียวในภาวะยากลำบาก แก่ชราและมีหลายโรครุมเร้า ย่อมเป็นการดีกว่าอย่างแน่นอนหากผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีใครสักคนไปมาหาสู่ หยิบยื่นความช่วยเหลือ ได้บอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ยากหรือแม้แต่ความสุขให้ผู้อื่นได้ฟังอย่างน้อยก็จะได้ช่วยคลายเหงาลงได้ ทั้งยังจะสงผลดีต่อจิตใจ ทำให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักว่ายังมีความสำคัญ ไม่ได้เป็นภาระของผู้อื่น แม้ว่าหลายท่านจะได้จากไปแล้วอย่างสงบ แต่พวกเราคณะทำงานยังคงจดจำรอยยิ้ม และคำให้ศีลให้พรของท่านทุกครั้งที่ไปเยี่ยมเยียนได้อย่างแม่นยำ

โครงการมอบชุดอาหารของมูลนิธิโคเออร์เป็นโครงการต่อเนื่องนับแต่ปี 2529 ถึงปัจจุบัน  โดยเจ้าหน้าที่โคเออร์ หรืออาสาสมัครได้ทำการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ใช้ชีวิตตามลำพังไม่มีลูกหลานส่งเสียเลี้ยงดู  อาศัยอยู่ในบ้านเรือนทรุดโทรมและขาดโภชนาการที่ดี เพื่อให้การช่วยเหลือด้านอาหารและสิ่งจำเป็น  โดยมอบชุดอาหาร และตรวจสุขภาพเบื้องต้น หากพบสิ่งผิดปกติในเบื้องต้นจะทำการส่งตัวผู้สูงอายุไปยัง รพสต. และอาจมีการส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอแล้วแต่กรณีต่อไป

                 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อ.ตาพระยา อ.วัฒนานคร อ.วังสมบูรณ์ และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  และ อ.พนมดงรัก อ.บัวเชด อ.สังขะ และ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

2.พิจารณาข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเข้าโครงการ จำนวน 100 คน ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุในโครงการเสียชีวิตหรือญาติพร้อมที่จะดูแลแล้ว จะทำการพิจารณาคัดเลือกทดแทน

3.ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ดังนี้

    1.ส่งมอบชุดอาหารเพื่อเพิ่มโภชนาการให้แก่ผู้สูงอายุ 

    2.ตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยอาสาสมัครโคเออร์ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุ

4.เจ้าหน้าที่โคเออร์ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่พูดคุยสอบถามทุกข์สุข และให้กำลังใจ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิโคเออร์ (COERR FOUNDATION) เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย รวมทั้งราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันสืบเนื่องมาจากผู้ลี้ภัย และราษฎรไทยยากไร้ และด้อยโอกาส ทั้งนี้ด้วยการยึดหลักความรัก เมตตาธรรมและมนุษยธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินการช่วยเหลือ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือลัทธิการเมืองแต่อย่างใด

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารแห้ง อาทิ ข้าวสาร 10 กิโลกรัม ไข่ไก่ กุนเชียง ปลาร้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง UHT ปลากระป๋อง ชุดละ 350 บาท/เดือน ตลอด 1 ปี 100 คน 420,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
420,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
42,000.00

ยอดระดมทุน
462,000.00

บริจาคให้
Happy meal for Happy Granny : เติมรัก ปันอิ่ม ปี 2

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน