project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

Free Form School : ห้องเรียนนอกกรอบเพื่อให้เด็กมีทักษะการทำงานและวุฒิการศึกษา

ห้องเรียนนอกกรอบ : การศึกษาทางเลือกที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการศึกษาและเศรษฐกิจจำนวน 100 คนจนต้องหลุดจากระบบการศึกษา ให้กลับเข้าห้องเรียนที่จะพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทำงานและได้รับวุฒิการศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้น-ปลาย

ระยะเวลาโครงการ 01 มิ.ย. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพฯ

ยอดบริจาคขณะนี้

187,885 บาท

เป้าหมาย

2,090,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 9%
2 วัน จำนวนผู้บริจาค 88

ห้องเรียนนอกกรอบ : การศึกษาทางเลือกเที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการศึกษาและเศรษฐกิจจำนวน 100 คนจนต้องหลุดจากระบบการศึกษา ให้กลับเข้าห้องเรียนที่จะพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทำงานและได้รับวุฒิการศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้น-ปลาย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตยตลอด 9 ปี พบว่า เด็ก เยาวชนมีแนวโน้มที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสูงขึ้น โดยผลการติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการของคลองเตยดีจัง จำนวน 50 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีเด็ก เยาวชน ที่สามารถศึกษาต่อได้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนทั้งหมด 12 คน จบการศึกษาและมีแนวโน้มจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพียง 2 คน คิดเป็นเพียง 1% ของจำนวนเด็กในโครงการทั้งหมด

ทางโครงการฯจึงพยายายามพัฒนากลไกสนับสนุนและออกแบบการจัดการศึกษาแนวใหม่ ซึ่งเป็นการศึกษาทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับพื้นที่และผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ที่ใช้ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ตอบโจทย์ปัญหาชีวิต และความสนใจของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤติทางการศึกษา โดยใช้แนวทางการเรียนแบบ  “On The Job Learning” คือ   การบูรณาการการศึกษาให้สามารถเรียนวิชาการ การพัฒนาทักษะชีวิต  เรียนรู้ผ่านทำโครงงาน พร้อมกับการสร้างรายได้ในขณะที่เรียน  ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะที่สำคัญของกลุ่มเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ผลลัพธ์ของโครงการ Free Form School 

    1. ตลอดหลักสูตรเด็ก 100 คน ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และนำไปประกอบอาชีพได้

    2. ทำให้เด็กที่ออกจากระบบการศึกษา กลับเข้ามาสู่การศึกษาที่ออกแบบตามความเหมาะสม และได้วุฒิศึกษาในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

    3. ระหว่างที่เรียนมีรายได้ จากการทำงานผ่านกิจกรรม On The Job Learning

โครงสร้างหลักสูตร


กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

A : การเตรียมพร้อมของเด็กและเยาวชน


ขั้นตอนที่ 1 : การรับสมัคร คัดกรองเด็กและเยาวชน โดยทีมงานร่วมกันประเมินความพร้อมของเด็ก เยาวชนในการเข้าร่วมโครงการ และออกแบบเครื่องมือ (Pre-Test Post-test) เพื่อใช้ประเมินทักษะและความเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 2 : ออกแบบ วางแผนการเรียน การทำงานรายสัปดาห์ร่วมกัน ระหว่างเด็ก เยาวชนและพี่เลี้ยง (Case Manager) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพเป็นรายคน และนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทุก ๆ 3 เดือน

B :  การเตรียมความพร้อมของ Case Manager และอาสาสมัคร เพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหลักและ Case manager

C : การเตรียมหลักสูตร: พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะ ความรู้ คุณค่า ทัศนคติ พฤติกรรมและคุณสมบัติที่พึงมีในการทำงานและจัดกระบวนการประเมินหลักสูตรทุก 3 เดือน เพื่อสะท้อนการทำงานภาพรวมของการดำเนินโครงการ

D : การเตรียมกลไกเพื่อหนุนเสริม : ค้นหาภาคีหุ้นส่วน (Boundary Partners) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงาน องค์กรภาครัฐเพื่อให้สามารถดำเนินตามกรอบของระบบการศึกษาได้ และยังคงออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการตามกรอบคิดของโครงการได้ ทำให้เด็กและเยาวชนมีทางเลือกการศึกษาที่ตอบโจทย์ปัญหาชีวิตและความสนใจ และ การเชื่อมโยงทรัพยากรจากภาคธุรกิจ เอกชน เพื่อเข้ามาหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินโครงกา

E : สังเคราะห์ความรู้/ถอดบทเรียนการทำงาน เพื่อวางแนวทางการขยายงานไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ

Music Sharing เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนคลองเตยและชุมชนชุมชนแออัดอื่น ๆ

เริ่มจากการเปิดรับบริจาคเครื่องดนตรีและสอนดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส  ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการหลักอยู่ในชุมชนคลองเตย จึงใช้ชื่อโครงการว่า “คลองเตยดีจัง” โดยใช้กระบวนการทางด้านดนตรีและศิลปะในการพัฒนาทักษะต่างๆให้กับเด็กและเยาวชน มาเป็นเวลากว่า 9 ปี เป็นการทำงานกับเด็กและเยาวชนที่หลากหลายวัย มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยและลักษณะเด็กในพื้นที่นั้น ๆ ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1

ทุนการศึกษาห้องเรียนนอกกรอบ คนละ 19,000 บาท เด็กจะได้เข้าเรียนตามหลักสูตรที่ประกอบด้วย

  • การพัฒนา Life skill 1 คอร์ส
  • การพัฒนา Working Skill 1 คอร์ส
  • การฝึกอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน (On the job learning) 
  • ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (Individual Support) จำนวน 4,000 บาท ตลอดโครงการ
  • เรียนรู้ทักษะวิชาการ ทั้งหมดเพื่อให้สามารถสอบเทียบเข้าจนได้วุฒิการศึกษา ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
100 คน 1,900,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,900,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
190,000.00

ยอดระดมทุน
2,090,000.00

บริจาคให้
Free Form School : ห้องเรียนนอกกรอบเพื่อให้เด็กมีทักษะการทำงานและวุฒิการศึกษา

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน