project กลุ่มคนเปราะบาง

“ปลูก ปันอิ่ม” สร้างแหล่งอาหาร เสริมความมั่นคงในชีวิต ให้คนไร้ที่พึ่ง

พื้นที่เหลือว่างของสวนมะพร้าว นำมาเป็นพื้นที่สร้างแหล่งอาหาร ผลิตวัตถุดิบในการทำอาหาร เพื่อมาแบ่งปันให้คนไร้ที่พึ่งและผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ โดยใช้กิจกรรมการปลูกผักทำสวนเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิต เสริมความมั่นคงในชีวิต สร้างโอกาส และรายได้ในรูปแบบของค่าแรงเพื่อเป็นเงินทุนในการใช้ชีวิต

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร,นครปฐม, สมุทรสาคร

ยอดบริจาคขณะนี้

31,124 บาท

เป้าหมาย

249,535 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 12%
73 วัน จำนวนผู้บริจาค 36
ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน ซึ่งหากมองโดยผิวเผินแล้วคนกลุ่มนี้อาจไม่ได้เป็นปัญหากับสังคมโดยชัดเจน

หากในทางกลับกันพวกเขาคือ กลุ่มคนที่ถูกกระทำ ทั้งการดูถูก การถูกรังเกียจ กระทั่งถึงการที่พวกเขาเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการในหลายๆ ด้าน ทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาเองที่ย่ำแย่ แต่หากมองในเชิงโครงสร้างของสังคมโดยรวมอาจพบว่า ปัญหาคนเร่ร่อน ไร้บ้าน เป็นผลสะท้อนของปัญหาที่หลากหลาย เช่น การเข้าไม่ถึงการศึกษา ความยากจน การไม่มีงานทำ ฯลฯ ซึ่งแม้มีการพยายามจัดการเรื่องต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างครอบคลุมและเข้มแข็งเพียงพอให้คนทุกคนในสังคมสามารถอยู่ได้อย่างเท่าเทียม มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงพอ ในขณะเดียวกันในการที่คนหนึ่งคนจะต้องออกมาเป็นคนเร่ร่อน สังคมก็ต้องสูญเสีย “ผลิตภาพ” กำลังการผลิตที่จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มเล็กๆ ด้วย

ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนเร่ร่อน นอกจากจะเป็นการทำงานในเชิงสิทธิมนุษยชน ผ่านการสร้างช่วยเหลือดูแลคนแต่ละคนเพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการพร้อมทั้งเพื่อให้พวกเขาสามารถที่จะเคารพตัวเองพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในฐานะมนุษย์แล้ว ยังเป็นการสร้างผลิตภาพที่สำคัญแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ ให้กับสังคมอีกทางหนึ่งเช่นกัน


โครงการ “ปลูก ปันอิ่ม” เป็นแนวความคิดที่มูลนิธิอิสรชนคาดหวังจะใช้พื้นที่เหลือว่างของสวนมะพร้าวที่ได้รับความอนุเคราะห์มาจากเจ้าของสวนซึ่งเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิอิสรชนให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหลือว่างในสวน เพื่อ“เปิดสวนว่าง สร้างแหล่งอาหาร เสริมความมั่นคงในชีวิต ให้คนไร้ที่พึ่ง” โดยการใช้กิจกรรมการปลูกผักทำสวนเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิต พร้อมผลิตวัตถุดิบในการทำอาหารเพื่อมาแบ่งปันให้เพื่อนผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ด้านคือ

 1. ผลิตวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแบ่งปันอาหารให้กับผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบที่เพื่อนคนไร้ที่พึ่ง ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ เป็นผู้ลงมือปลูก และดูแลเพื่อแบ่งปันแก่กันด้วยตนเอง
 2. ใช้กิจกรรมการปลูกและแบ่งปันอาหารให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเพื่อผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ
 3. สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับเพื่อผู้ใช้ชีวิตพื้นที่สาธารณะ ในรูปแบบของค่าแรงเพื่อเป็นเงินทุนในการใช้ชีวิต(แม้อาจเล็กน้อยแต่ถือเป็นคุณค่าทางใจ) ให้กับคนไร้ที่พึ่ง ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ
 4. บริหารผลผลิตให้เป็นรายได้ให้กับเพื่อนที่มาช่วยดำเนินการและแปรรูปรายได้บางส่วน(หากพอมี) เพื่อไว้เป็นอุปกรณ์ของใช้จำเป็นเพื่อแจกจ่ายเพื่อนผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะหรือเป็นต้นทุนในการทำกิจกรรมอื่นๆ ของมูลนิธิฯ ต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 1. ชักชวนเพื่อนผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ คนเร่ร่อน ซึ่งได้รับการพูดคุยพัฒนาโดยมูลนิอิสรชนในเบื้องต้นแล้วจนสามารถเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ให้เข้าร่วมโครงการฯ
 2. ศึกษาธรรมชาติของพืชผักชนิดต่างๆเพื่อคัดเลือกพืชผักที่สามารถนำมาใช้ทำอาหารเลี้ยงเพื่อนผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ คนไร้บ้าน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่จะปลูก โดยเน้นคัดเลือกผักระยะเวลาสั้นและเก็บเกี่ยวได้เร็วในช่วงประมาณ 45 วัน พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม
 3. พัฒนาพื้นที่เหลือว่างในสวนมะพร้าวให้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักแบบผสมผสาน ตามแผนที่ออกแบบไว้
 4. แบ่งทีมอาสาสมัครเพื่อจัดการดูแลพื้นที่สวน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 5. เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้รับ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสนับสนุนกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ คนเร่ร่อน ซึ่งมูลนิธิอิสรชนมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทุกวันอังคารในพื้นที่สนามหลวง
 6. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ คนไร้บ้าน ที่เข้ามารับแจกอาหารได้ทราบว่าเป็นผลผลิตจากการทำงานของเพื่อนของเขาเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจในการพัฒนาตนเองและการแบ่งปันแก่กัน
 7. จัดการผลผลิตบางส่วนที่เหลือออกจำหน่ายเพื่อจัดสรรเป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ คนเร่ร่อน ที่เข้าร่วมโครงการฯ และใช้เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์ของใช้จำเป็นเพื่อแจกจ่ายเพื่อนผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะหรือเป็นทุนในการทำกิจกรรมอื่นๆของมูลนิธิฯต่อไป

เป้าหมาย:

กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ คนไร้บ้าน เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องกรจัดการตัวเอง ทักษะชีวิตมีน้อย และจำนวนมากที่มีปัญหาในด้านอาการซึมเศร้า ท้อแท้ หรือมีภาวะไร้จุดหมายในการดำเนินชีวิต


 1. กลุ่มที่ได้รับประทานอาหารจากผลผลิตของสวนประมาณ 300 คน ต่อสัปดาห์
  - กลุ่มคนที่มารับประทานอาหารซึ่งมูลนิธิอิสรชนจัดเลี้ยงทุกวันอังคาร ได้รับประทานอาหารที่ดีปลอดสารพิษ พร้อมทั้งได้รับแรงบันดาลใจจากการทำงานของเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจในการ ปรับปรุงตนเอง
 2. กลุ่มที่ได้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10 คน
  - มีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการกลับไปสร้างอาชีพของตนเองในอนาคต
  - มีรายได้บางส่วนเพื่อใช้ชีวิตต่อไป
  - เกิดความภาคภูมิใจที่สิ่งซึ่งตนเองทำสามารถนำมาเป็นอาหารเลี้ยงเพื่อนๆของตนเองได้


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน(บาท)
1.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสวน เช่น จอบ เสียม เครื่องตัดหญ้า
     -จอบ 5 อัน x 220 บาท = 1,100 บาท
     -เสียม 3 อัน x 100 บาท = 300 บาท
     -กระบวยรดน้ำ 5 อัน x 100 บาท = 500 บาท
     -เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง x 2,000 บาท = 4,000 บาท
     -กรรไกรตัดหญ้า ตัดกิ่ง 5 อัน x 250บาท = 1,250 บาท
     -ถังใส่ผัก ใส่เมล็ด ต้นกล้า 50 อัน x 50 บาท = 2,500 บาท
     -ไม้ไผ่ข้ามคู่ ไม่สาน 10 อัน x 250 บาท =2,500 บาท12,150 บาท

2.ค่าเมล็ดพันธ์ และกล้าพันธ์ที่ใช้ปลูกประมาณ 20 ชนิด ชนิดละ 100 เมล็ดพันธ์
   ราคาเฉลี่ยที่ 15 บาท 20 ชนิด x 100 กล้า/เมล็ด x 15 บาท

30,000 บาท

3.ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น
     -น้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า 200 บาท x 30 ครั้ง =6,000 บาท
     -ไม้หลัก ไม้ไผ่ทำหลักหรือค้างผัก ยาว 80 ซม. 1มัดมี 100 ซี่ 5 มัด x 200 บาท=1,000 บาท
     -ไม้หลัก ขนาด 2 ม. และ 1.2 ม 1 มัดมี 50 ท่อน 5 มัด x 200 บาท =1,000 บาท
     -ไม้หลัก ไม้ปักหลักต้นไม้ ไม่ไผ่ผ่าซีก ความยาว 50 ซม. 1มัด 50อัน จำนวน 10 มัด x 150
       บาท = 1,500 บาท
     -เชือกมัดพันธ์ไม้ 50 ม้วน x 40 บาท = 2,000 บาท
     -ตาข่าย scrog net ตาข่ายปลูกผัก ตาข่ายไม้เลื้อย ตาข่ายไนลอน ตาข่ายทำค้างผักเลื้อยเน็ต ตาข่าย ตาข่ายHDPE ตาข่ายไนล่อน Nylon net 5 ชิ้นx 200 บาท =1,000 บาท
     -ตาข่ายกันแมลง กันUV ผ้าคลุมปลูกผักสร้างโรงเรือน ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 30 ม. 5,000 บาท
17,500 บาท

4.ค่าดูแล ค่าเฉลี่ย ดิน ปุ้ย การบำรุง น้ำหมัก ตลอด 6 เดือน จนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
30,000 บาท
5.ค่าแรงเพื่อนคนไร้ที่พึ่งและอาสาสมัครที่มาช่วยงาน
350 บาท x 8 คนx 30ครั้ง
8 คน 6 เดือน (30 ครั้ง)91,200 บาท
6.ค่าอาหารเครื่องดื่มคนที่มาช่วยงานและอาสาสมัคร
50 บาท x 8 คน x 30 (สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งที่เขาไปทำสวน ซึ่งเฉลี่ยที่ 30 ครั้งตลอดโครงการใน ทั้งหมด 6 เดือน)

12,000 บาท
7.ค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าประสานงาน ค่าเดินทาง น้ำมันรถ ตลอดโครงการ
ค่าน้ำมันรถ 500 บาท x30 ครั้ง = 15,000
ค่าประสานงาน 300 บาท x 30 ครั้ง =9,000 บาท

24,000 บาท
8.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเฉพาะหน้า ค่าสิ่งของสิ้นเปลืองตลอดโครงการ
10,000 บาท
9.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

22,685 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด
249,535 บาท


บริจาคให้
“ปลูก ปันอิ่ม” สร้างแหล่งอาหาร เสริมความมั่นคงในชีวิต ให้คนไร้ที่พึ่ง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน