project สิ่งแวดล้อม

Pocket Park - พัฒนาพื้นที่ว่างในเมืองให้เป็นพื้นที่สีเขียว by we!park

โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างซอยหน้าวัดหัวลำโพง เป็น 1 ใน 4 พื้นที่นำร่องของโครงการ we!park ที่พยายามสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน ทั้งการมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่ การเปิดพื้นที่ให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาลองใช้ และร่วมระดมทุนเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสวนนี้ร่วมกัน

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ก่อสร้างสวนซอยหน้าวัดหัวลำโพง เขตบางรัก กรุงเทพฯ (13°43'50.5"N 100°31'50.2"E))

ยอดบริจาคขณะนี้

11,862 บาท

เป้าหมาย

151,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 8%
จำนวนผู้บริจาค 33

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

แผนการดำเนินโครงการPocket Park - พัฒนาพื้นที่ว่างในเมืองให้เป็นพื้นที่สีเขียว by we!park

4 พฤศจิกายน 2022

จากกการระดมทุนในโครงการ Pocket Park - พัฒนาพื้นที่ว่างในเมืองให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดย we!park ในการจัดทำเครื่องเล่นและป้ายข้อมูลในพื้นที่สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์นั้น ในส่วนของเครื่องเล่นได้จัดทำให้แล้วเสร็จและติดตั้งในพื้นที่สวนเรียบร้อยแล้ว และได้ปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจากการระดมทุนในการนำมาใช้สำหรับการจัดกิจกรรมร่วมออกแบบป้ายข้อมูลสวน และป้ายให้ความรู้ในสวน โดยทีมสนใจที่เป็นกระบวนกรที่ดำเนินการในพื้นที่อยู่แล้วร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบ

กิจกรรมร่วมออกแบบป้ายข้อมูลสวนและป้ายความรู้นั้นจะเป็นการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในการระดมความคิดในการออกแบบและให้ข้อมูลว่าจำเป็นต้องมีรายละเอียดของข้อมูลอย่างไรบ้าง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ และชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ที่เข้ามาใช้งานสวนได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้กิจกรรมร่วมออกแบบป้ายข้อมูลนี้จะจัดขึ้นพร้อมกับกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานและการบริหารจัดการพื้นที่สวน ครั้งที่ 1 เนื่องจากการจัดทำพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กโดย we!park เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการที่ทำให้เกิดพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กตั้งแต่กระบวนการริเริ่มจัดตั้งโครงการ การสำรวจพื้นที่ การเก็บข้อมูลภาคสนาม การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย การสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่ จนถึงกระบวนการดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นกิจกรรมที่ชุมชนจะได้ร่วมกันคิดและให้ความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งป้ายข้อมูลสวนและป้ายความรู้ต่าง ๆ จะมีรายละเอียดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการใช้พื้นที่ การดูแลรักษา และเงื่อนไขในการใช้งานพื้นที่สวน

ดังนั้น การจัดทำจะเป็นการออกแบบแบบทางเลือกโดยนักออกแบบเบื้องต้นเพื่อให้เป็นรูปแบบและลักษณะของป้ายเพื่อการก่อสร้างจัดทำ โดยนำมาใช้ในกิจกรรมร่วมออกแบบเพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูลภายในป้าย เนื้อหาที่ต้องการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานสวน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นว่ารูปแบบและลักษณะของป้ายทางเลือกที่นักออกแบบได้ออกแบบมาเบื้องต้นนั้นเป็นอย่างไร รวมถึงการพิจารณาตำแหน่งที่จะติดตั้งป้ายเหล่านั้นด้วย

แผนงบประมาณใหม่

แผนการดำเนินงาน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำโครงการ

ภาพประกอบ

สวนสาธารณะหัวลำโพง


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างซอยหน้าวัดหัวลำโพง เป็น 1 ใน 4 พื้นที่นำร่องของโครงการ we!park ที่พยายามสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน ทั้งการมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่ การเปิดพื้นที่ให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาลองใช้ และร่วมระดมทุนเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสวนนี้ร่วมกัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

          พื้นที่ว่างซอยหน้าวัดหัวลำโพงเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการ we!park ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้พื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีคุณภาพและยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพและผู้ที่มีความสนใจด้านพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ และการพัฒนาเมือง สร้างองค์ความรู้และการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน


          ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีปริมาณพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเพียง 6.9 ตร.ม. ต่อคน ซึ่งน้อยกว่าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุไว้ที่จำนวน 9 ตร.ม. ต่อคน ดังนั้นโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณซอยหน้าวัดหัวลำโพงนี้ จะมีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาต่างๆ ของเมืองที่หนาแน่น ทั้งปัญหาด้านสุขภาพ พบจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (Non-Communicable Disease: NCDs) เป็นจำนวนกว่าร้อยละ 5 ของประชากร ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของไทย และมีผู้ป่วยถึง 14 ล้านคน ภายใน 10 ปี มีค่าเฉลี่ยเสียชีวิตกว่า 300,000 คนต่อปี และส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี ที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากมลภาวะที่พบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจ ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูฝน ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island) จนถึงปัญหาเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศเมือง (Urban Ecology) เป็นต้นโครงการนี้สามารถช่วยให้เด็กและเยาวชน และคนในชุมชนวัดหัวลำโพง รวมถึงนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยามีพื้นที่ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน การบ้าน นั่งพักคอยผู้ปกครอง และสามารถเกิดกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนได้ ชุมชนมีพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจ และพื้นที่กิจกรรมเชิงสังคมให้กับคนในชุมชนและย่านใกล้เคียง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

          โครงการได้เริ่มดําเนินงานตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ผ่านกระบวนการศึกษาพื้นที่และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงได้จัดทำกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบ นอกจากนี้ยังมีการจัดทําพื้นที่ทดลอง (Mock-up park) เพื่อกระตุ้นและทดสอบการใช้พื้นที่ก่อจะพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างจริง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และวางแผนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในระยะยาว โดยพื้นที่สาธารณะแห่งนี้มีกําหนดการสร้างเสร็จและเปิดใช้งานในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 นี้


โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างซอยหน้าวัดหัวลำโพงได้รับงบประมาณการก่อสร้างหลักจากภาครัฐ และเปิดให้มีการระดมทุนสาธารณะในองค์ประกอบแต่งเติมอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและเติมเต็มพื้นที่สาธารณะร่วมกันของทุกภาคส่วน


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย กลุ่ม we!park ที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้พื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีคุณภาพและยั่งยืน


พื้นที่สาธารณะสีเขียวซอยหน้าวัดหัวลําโพง เป็นพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบจากเอกชน เมื่อปี 2560 ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตบางรัก ตามนโยบายโครงการ Green Bangkok 2030 และการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียวและพื้นที่สุขภาวะในกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ we!park และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ว่างแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็ก เพื่อส่วนหนึ่งในการสร้างโครงข่ายพื้นที่สาธารณะสีเขียว เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้กระจายไปตามเขตเมือง


ร่วมกับภาคีเครือข่าย (โครงการซอยหน้าวัดหัวลําโพง เขตบางรัก):

1.สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และโครงการ Green Bangkok 2030

2.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3.บริษัท ฉมา จํากัด

4.บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จํากัด

5.สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA)

6.บริษัท ฉมาโซเอ็น จํากัด

7. ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. ทีม สนใจ

9. ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในพื้นที่; ชุมชนวัดหัวลําโพง โรงเรียนพุทธจักรวิทยา Too Fast To Sleep Samyan และ

10. Ashton Chula-Silom

แผนการดำเนินโครงการPocket Park - พัฒนาพื้นที่ว่างในเมืองให้เป็นพื้นที่สีเขียว by we!park

4 พฤศจิกายน 2022

จากกการระดมทุนในโครงการ Pocket Park - พัฒนาพื้นที่ว่างในเมืองให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดย we!park ในการจัดทำเครื่องเล่นและป้ายข้อมูลในพื้นที่สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์นั้น ในส่วนของเครื่องเล่นได้จัดทำให้แล้วเสร็จและติดตั้งในพื้นที่สวนเรียบร้อยแล้ว และได้ปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจากการระดมทุนในการนำมาใช้สำหรับการจัดกิจกรรมร่วมออกแบบป้ายข้อมูลสวน และป้ายให้ความรู้ในสวน โดยทีมสนใจที่เป็นกระบวนกรที่ดำเนินการในพื้นที่อยู่แล้วร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบ

กิจกรรมร่วมออกแบบป้ายข้อมูลสวนและป้ายความรู้นั้นจะเป็นการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในการระดมความคิดในการออกแบบและให้ข้อมูลว่าจำเป็นต้องมีรายละเอียดของข้อมูลอย่างไรบ้าง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ และชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ที่เข้ามาใช้งานสวนได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้กิจกรรมร่วมออกแบบป้ายข้อมูลนี้จะจัดขึ้นพร้อมกับกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานและการบริหารจัดการพื้นที่สวน ครั้งที่ 1 เนื่องจากการจัดทำพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กโดย we!park เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการที่ทำให้เกิดพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กตั้งแต่กระบวนการริเริ่มจัดตั้งโครงการ การสำรวจพื้นที่ การเก็บข้อมูลภาคสนาม การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย การสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่ จนถึงกระบวนการดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นกิจกรรมที่ชุมชนจะได้ร่วมกันคิดและให้ความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งป้ายข้อมูลสวนและป้ายความรู้ต่าง ๆ จะมีรายละเอียดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการใช้พื้นที่ การดูแลรักษา และเงื่อนไขในการใช้งานพื้นที่สวน

ดังนั้น การจัดทำจะเป็นการออกแบบแบบทางเลือกโดยนักออกแบบเบื้องต้นเพื่อให้เป็นรูปแบบและลักษณะของป้ายเพื่อการก่อสร้างจัดทำ โดยนำมาใช้ในกิจกรรมร่วมออกแบบเพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูลภายในป้าย เนื้อหาที่ต้องการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานสวน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นว่ารูปแบบและลักษณะของป้ายทางเลือกที่นักออกแบบได้ออกแบบมาเบื้องต้นนั้นเป็นอย่างไร รวมถึงการพิจารณาตำแหน่งที่จะติดตั้งป้ายเหล่านั้นด้วย

แผนงบประมาณใหม่

แผนการดำเนินงาน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำโครงการ

ภาพประกอบ

สวนสาธารณะหัวลำโพง


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 อุปกรณ์สนาม ชุดกังหันลม บริเวณสนามเด็กเล่น ขนาด 20x120x278 cm. *วัสดุโครงสร้างเหล็ก ใบพัด EVE Foam เฟืองหมุน Plastic PE-Board *Community identity *Eco-Children friendly ชุดละ 20,560.75 บาท 4 88,000.00
2 ป้ายส่งเสริมการเรียนรู้และสุขภาพ - Pocket Park Story - สวนข้างบ้าน: ประโยชน์พืชผักสมุนไพร - เครื่องออกกำลังกาย: ประโยชน์ต่อร่างกาย - Reflexology stone - สอนการล้างมือ - สอนการแยกขยะ - Workout inspiration - 50,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
138,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
13,800.00

ยอดระดมทุน
151,800.00