project สิ่งแวดล้อม

ต้นไม้ของเรา

ร่วมอุปถัมภ์ต้นไม้ ต้นละ 100 บาท เพื่อฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำจังหวัดน่าน ด้วยการปรับลดการปลูกพืชไร่ระยะสั้น สู่การปลูกต้นไม้หลากหลาย โดยร่วมมือกับเกษตรในพื้นที่สูงเป็นระยะเวลา 3 ปี ตลอดโครงการผู้อุปถัมภ์จะสามารถติดตามผลต้นไม้ที่ปลูกได้

ระยะเวลาโครงการ 24 ก.พ. 2565 ถึง 28 ก.พ. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ยอดบริจาคขณะนี้

592,720 บาท

เป้าหมาย

1,100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 54%
22 วัน จำนวนผู้บริจาค 577

โครงการต้นไม้ของเรา หรือ Trees4All นั้นถูกคิดขึ้นมาเพื่อระดมทุนและแรงหนุนจากคนปลายน้ำและภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยทำให้เกษตรกรในพื้นที่สูงเช่นในจังหวัดน่าน สามารถมีแรงใจและมีความพร้อมที่จะปรับลดการปลูกพืชไร่ระยะสั้นมาสู่การปลูกต้นไม้ที่หลากหลาย เพื่อฟื้นฟูให้ระบบนิเวศของแหล่งต้นน้ำสำคัญของประเทศนั้นได้กลับคืนมา โดยการเปิดให้มีการอุปถัมภ์ต้นไม้ ต้นละ 100 บาท เพื่อให้เกษตรกรสามารถได้รับการชดเชยและมีเงินทุนในการปลูกและดูแลต้นไม้ในเวลา 3 ปี พร้อมกับการสร้างระบบเกษตรและการทำธุรกิจเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศต่อไปได้ และเพื่อที่จะได้ติดตาม “ต้นไม้ของเรา” ไปอย่างต่อเนื่อง การปลูกต้นไม้ของเราในครั้งนี้จะมีระบบในการแสดงตำแหน่งต้นไม้ที่เราปลูกขึ้นเพื่อการติดตามการเติบโตของต้นไม้ พร้อมกับรายงานผลดีที่เกิดขึ้นในทั้งทางด้านระบบนิเวศ ความเป็นอยู่

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา


จังหวัดน่านเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ โดยที่แม่น้ำน่านมีสัดส่วนของน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามากถึง 40% แต่จากภาพที่เราพบเห็นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาคือภาพของภูเขาหัวโล้นและการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว ซึ่งการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาหลายปีนี้กำลังส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่และคนปลายน้ำ

ความท้าทายประการสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้เป็นเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านคือภูเขาที่มีความลาดชัน ขาดแคลนแหล่งน้ำ และความมั่นคงของสิทธิในที่ดิน ทางเลือกในการทำเกษตรที่ยั่งยืนนั้นเต็มไปด้วยข้อจำกัด เกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือ เช่นจังหวัดน่าน จึงต้องจมอยู่กับวงจรของการปลูกพืชไร่ระยะสั้น เช่น ข้าวโพด ที่มาพร้อมกับป่าที่ลดลง และผลกระทบทางลบอย่างอื่นมากมายทั้งปัญหาสุขภาพและหนี้สิน จากตัวเลขที่รีคอฟได้ทำการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ในบางปีเกษตรกรได้กำไรจากการขายข้าวโพดเพียง 900-1,000 บาทต่อไร่ต่อปี แม้กระนั้นเกษตรกรไม่สามารถออกจากวงจรของความไม่ยั่งยืนนี้ได้ ในขณะที่ต้องเผชิญกับความเสื่อมถอยของระบบนิเวศ ทั้งเรื่องภัยพิบัติ หมอกควันพิษ และการปนเปื้อนของสารเคมี ที่กระทบมาถึงพวกเราเช่นกัน

ชาวชุมชน ณ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านต้องการหยุดวงจรที่ก่อปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนี้

หากเราสามารถช่วยสร้างจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงได้ จากเงินเพียง 100 บาท เราจะสามารถทำให้เกษตรกรลดการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว เปลี่ยนมาปลูกต้นไม้ที่มีความหลากหลาย และสร้างรายได้ด้วยวิธีการที่ยั่งยืนกว่า ซึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นการชดเชยกำไรที่เกษตรกรเคยได้รับจากพืชไร่เชิงเดี่ยว 


พวกเรามีเวลาช่วยกันลดอุณหภูมิของโลกเหลือไม่ถึงสิบปีหลังจากนี้แล้ว โดยหนึ่งวิธีการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกแล้ว คือ การปลูกต้นไม้และจัดการป่า ซึ่งการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องง่ายและเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ แต่การทำให้ต้นไม้อยู่รอดและฟื้นฟูระบบนิเวศได้จริงอย่างยั่งยืนนั้น กลับพบว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้าง กุญแจที่สำคัญคือคนในท้องถิ่น ซึ่งการปลูกและดูแลต้นไม้ให้อยู่รอดจะต้องทำให้คนท้องถิ่นได้รับประโยชน์และเป็นเจ้าของกระบวนการอย่างแท้จริง พร้อมไปกับการได้รับการสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุนการดูแลต้นไม้และป่าโคยคนทุกส่วนในสังคม เพราะการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ คือ การปลูกต้นไม้เพื่อพวกเราทุกคน

เป้าหมาย การปลูกต้นไม้เพื่อลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 100 ไร่ เพื่อให้มีต้นไม้เพิ่ม 10,000 ต้น และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร 100 คน 

โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการต้นไม้ของเรา

 1. เกษตรกรที่มีที่ดินทำกินอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำและมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม
 2. มีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนจากรูปแบบการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และวางแผนการใช้ที่ดินที่มีความหลากหลายและยั่งยืนในระยะยาว
 3. ยินดีเข้าร่วมโครงการต้นไม้ของเราและจะปลูกและดูแลต้นไม้อย่างน้อย 100 ต้นต่อไร่ ในระยะเวลา 3 ปี โดยมีการดูแลรักษาและจัดทำข้อมูลรายงานผลการเติบโต เพื่อการติดตามการรอดตาย และตรวจสอบข้อมูลได้


วิธีการดำเนินงานนั้นประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน

 • กลุ่มงานแรก: การประเมินสภาพพื้นที่และการใช้ที่ดินปัจจุบันของแปลงที่ดินที่จะเข้าร่วมโครงการ
 • กลุ่มงานที่สอง: เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและจัดทำข้อตกลงร่วมกับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ
 • กลุ่มงานที่สาม: การจัดทำระบบบัญชีต้นไม้และระบบการจ่ายเงิน รวมถึงการติดตามผล
 • กลุ่มงานที่สี่: การเตรียมการเพาะกล้าและการเพาะปลูกต้นไม้
 • กลุ่มงานที่ห้า: การรวมกลุ่มเกษตรกรและการค้นหาผู้ประกอบการ


ปีที่ 1

 • ผลลัพธ์: ประเมินพื้นที่ การเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรและองค์กรสถาบันการเงินชุมชน (กลุ่มรักษ์สันติสุข)
 • ผลลัพธ์ 2: การเตรียมกล้าไม้และการเพาะปลูกในแปลงเกษตร
 • ผลลัพธ์ 3: การทำข้อตกลงกับเกษตรกรและสร้างระบบในการติดตาม
 • ผลลัพธ์ 4: สร้างระบบทะเบียนต้นไม้และระบบการจ่ายเงินให้แก่เกษตร

ปีที่ 2 - ปีที่ 3

 • ผลลัพธ์ 1: สนับสนุนการดูแลต้นไม้ที่ปลูกในปีที่ 1 การเพิ่มการปลูกในปีที่ 2 และการติดตามความเติบโตของต้นไม้
 • ผลลัพธ์ 2: แผนการทำธุรกิจจากต้นไม้ที่ปลูก และประสานกับผู้ประกอบการ
 • ผลลัพธ์ 3: ดำเนินการระบบทะเบียนต้นไม้และการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร
 • ผลลัพธ์ 4: ระบบการติดตามและประเมินผลของการปลูกต้นไม้ และการรายงานผลให้แก่ผู้บริจาค


ผู้อุปถัมภ์สามารถติดตามตำแหน่งการปลูกต้นไม้ และข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ที่ได้อุปถัมภ์ จากรายงานภาพรวมของเกษตรกรผู้ปลูกทั้งหมดในโครงการต้นไม้ของเรา และนำเสนอแบบบันทึกข้อมูลการสำรวจการติดตามการรอดตายของกล้าไม้ปลูกใหม่รายต้น โดยสามารถระบุพิกัดตำแหน่งของต้นไม้และนำเสนอรูปแบบการปลูกเป็นแผนที่รายแปลง พร้อมภาพถ่ายต้นไม้ในแปลงจริง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้อุปถัมภ์ได้ว่า การสนับสนุนของท่านได้ก่อให้เกิดต้นไม้ขึ้นจริง ที่จะได้รับการดูแลจากชุมชนท้องถิ่น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ


จากระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) ในปีที่ 1 ของโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565-กุมภาพันธ์ 2566 โครงการจะมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

 • ขั้นแรก: ประเมินสภาพพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศในอำเภอสันติสุข
 • ขั้นที่สอง: ค้นหาเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ และจัดทำข้อมูลการใช้ที่ดินและการถือครองในปัจจุบัน
 • ขั้นที่สาม: ประชาสัมพันธ์โครงการ แนะนำเงื่อนไขการจ่ายเงินและกาปลูกต้นไม้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการทำสัญญาข้อตกลงในการรับเงิน
 • ขั้นที่สี่: เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแจ้งจำนวนต้นไม้ที่จะทำการปลูก และนำข้อมูลลงบันทึกในสมุดฝากต้นไม้ของสถานบันการเงินชุมชน
 • ขั้นที่ห้า: จัดเตรียมกล้าไม้และสนับสนุนการเตรียมแปลงปลูก และการปลูกต้นไม้
 • ขั้นที่หก: จัดเตรียมระบบการจ่ายเงินและระบบการติดตามข้อมูล ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีที่ 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

RECOFTC (ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอุปถัมภ์ต้นไม้ของเรา ระยะเวลา  3 ปี ต้นละ 100 บาท 10000 1,000,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
100,000.00

ยอดระดมทุน
1,100,000.00

บริจาคให้
ต้นไม้ของเรา

จำนวนเงิน
* ยินยอมให้เทใจส่งข้อมูลการบริจาคให้กับเจ้าของโครงการ (RECOFTC) เพื่อให้โครงการส่งความคืบหน้าของต้นไม้ที่คุณปลูกตลอด 3 ปี
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน