โครงการสุขภาพ

The Food Must Go On อาหารดี เราไม่เท

ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่เหลือจากการขาย ก่อนส่งต่อให้กับองค์กรดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในกรุงเทพและเมืองใหญ่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรที่ดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

14,295 บาท

เป้าหมาย

60,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 24%
เหลืออีก 5 วัน จำนวนผู้บริจาค 26

เราต้องการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญหากเราสามารถนำทรัพยากรดังกล่าวไปใช้พัฒนาในเรื่องของการศึกษา อาชีพ และสุขอนามัยก็จะสามารถสร้างความยั่งยืนและกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า

The food must go on ได้เริ่มรณรงค์ในเว็บไซต์ change.org เรารวบรวมรายชื่อได้ 5,000 คนเพื่อให้ร้าน bakery by Yamazaki แจกจ่ายอาหารที่ไม่สามารถจำหน่ายได้แก่ผู้ยากไร้ เราได้ความร่วมมืออย่างดีจาก Yamazaki องกรณ์ APCD และสภาสังคมสงเคราะห์ราชวิถี เวลาเดือนกว่าเราได้อาหาร 1,000 มื้อให้กับเด็กกำพร้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าประจำ และยังเกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ชื่นชอบการทำงานของภาคธุรกิจเช่นนี้


เราตั้งใจที่จะต่อยอดการทำงานไปยังร้านขนมหรือร้านอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ต่างๆ เพื่อต้องการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถนำทรัพยากรที่ประหยัดได้ไปใช้พัฒนาในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด 

โครงการ The Food Must Go On (อาหารดี เราไม่เท) เราตั้งใจที่จะต่อยอดการทำงานไปยังร้านขนมหรือร้านอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ต่างๆ เพื่อต้องการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถนำทรัพยากรที่ประหยัดได้ไปใช้พัฒนาในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพ และมั่นใจผู้ที่จะนำอาหารดังกล่าวไปบริโภคไม่เกิดผลกระทบ เราต้องการทุนเพื่อนำตัวอย่างอาหารที่จะไปแจกนำไปตรวจก่อน โดยเราจะตรวจทั้งจุลินทรีย์ ยีสต์และรา MPN Escherichia coli, Staphylococcusaureus, Salmonella spp. สารเจือปน และชีวเคมี เพื่อให้ทราบคือ 

ประการที่ 1 สารอาหาร และคุณค่าทางโภชนการ ของอาหารแต่ละชนิดเป็นอย่างไร เพื่อที่เราจะทราบว่า อาหารที่นำไปแจกมีคุณค่าทางโภชนการเป็นอย่างไร โดยเราจะตรวจทั้งวันแรกและวันที่สองเพื่อให้แน่ชัดว่าคุณค่าทางโภชนาการมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ประการที่ 2 เราจะตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่า อาหารที่นำเป็นมีอายุการบริโภคได้ถึงเมื่อไหร่ แม้ร้านจะเลือกอาหารที่ไม่หมดอายุมาบริจาคแล้ว แต่เพื่อความมั่นใจที่มากยิ่งขึ้น เราจะทำการตรวจสอบว่าอาหารแต่ละชนิดสามารถอยู่ได้กี่วันอีกรอบ

the food must go on อาหารดีเราไม่เท จึงอยากชักชวนเพื่อนมาร่วมลงขัน เพื่อให้เราได้ตรวจสอบอาหารก่อนส่งมอบให้กับองค์กรที่ดูแลผู้ยากไร้

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ระดมทุน
 2. เลือกประเภทอาหารเพื่อวิเคราะห์
 3. วิเคราะห์อาหารประเภทต่างๆร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. รายงานผลการตรวจสอบ และเผยแพร่ทาง taejai.com และ change.org

ประโยชน์ของโครงการ

 1. สร้างความตระหนักให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค
 2. ลดปริมาณขยะมูลฝอย
 3. ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารในหมู่ผู้ยากไร้
 4. ส่งเสริมบทบาทการช่วยเหลือสังคมให้กับร้านที่เข้าร่วม

สมาชิกภายในทีม

 1. นายพลพัต อมรรัตนเกศ / Mr. Phonlapat Amornrattanaket
  อีเมล์ : phonlapat@live.com
  ผู้รณรงค์ลดการทิ้งขว้าง
 2. นายอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ / Mr. Arin Pruksanusak
  อีเมล์ : Arin.pruksanusak@gmail.com
  นักกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

ภาคี

1. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/

2. ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://fqa.ifrpd.ku.ac.th/aboutus.php

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายละเอียดจำนวนเป็นเงิน (บาท)
1.การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร (Microbial Quality)2010,000
2.ตัวอย่างสำหรับการทดสอบ20010,000
3.ค่าเอกสารเผยแพร่
4,000
4.ค่าออกแบบ art work
5,000
5.ค่าธรรมเนียมเทใจดอทคอม 10%
5,500
รวมเป็นเงิน
60,500


บริจาคให้
The Food Must Go On อาหารดี เราไม่เท

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน