project เด็กและเยาวชน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Teach For Thailand 2023

มูลนิธิ Teach For Thailand ดึงบุคคลที่มีศักยภาพจากทุกสาขาวิชา มาสอนในโรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดแคลนครูในระยะเวลา 2 ปีเต็ม ให้ได้เรียนรู้จริง ลงมือทำงานในพื้นที่จริง และเห็นต้นตอของปัญหาจริง พอจบ 2 ปีนี้ไป เราจะได้คนรุ่นใหม่ที่จะนำประสบการณ์ตรงและความเข้าใจในปัญหาการศึกษาไปเปลี่ยนแปลงระบบที่เป็นอยู่ผ่านหน้าที่การทำงานของตัวเอง (ทุก 1,000 บาทที่คุณบริจาคให้กับมูลนิธิฯ นั้นจะส่งผลให้นักเรียน 1 คน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตลอด 1 เทอมเต็ม)

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , กาญจนบุรี , ลพบุรี , นครสวรรค์ , เชียงใหม่ , เชียงราย , น่าน , ขอนแก่น , ระยอง , ชลบุรี , ปราจีนบุรี , ลำปาง , พระนครศรีอยุธยา , นครราชสีมา

ยอดบริจาคขณะนี้

61,732 บาท

เป้าหมาย

550,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 11%
จำนวนผู้บริจาค 45

สำเร็จแล้ว

มูลนิธิ Teach For Thailand ดึงบุคคลที่มีศักยภาพจากทุกสาขาวิชา มาสอนในโรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดแคลนครูในระยะเวลา 2 ปีเต็ม ให้ได้เรียนรู้จริง ลงมือทำงานในพื้นที่จริง และเห็นต้นตอของปัญหาจริง พอจบ 2 ปีนี้ไป เราจะได้คนรุ่นใหม่ที่จะนำประสบการณ์ตรงและความเข้าใจในปัญหาการศึกษาไปเปลี่ยนแปลงระบบที่เป็นอยู่ผ่านหน้าที่การทำงานของตัวเอง (ทุก 1,000 บาทที่คุณบริจาคให้กับมูลนิธิฯ นั้นจะส่งผลให้นักเรียน 1 คน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตลอด 1 เทอมเต็ม)

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ

"เด็กอายุ 15 ของประเทศไทยเรียนช้ากว่าเด็กในประเทศอื่น ๆ เฉลี่ย 2 ปี"

"นักศึกษาจบใหม่มากกว่าครึ่งไม่อยากทำอาชีพครู"

"ซ้ำร้าย เด็กที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำ เรียนช้ากว่าคนอื่น 3.8 ปี"

การแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและถูกสั่งสมมานานจำเป็นต้องใช้ทรัพยากร บุคคลที่มีศักยภาพและเข้าใจปัญหาด้านการศึกษาอย่างลึกซึ้ง แต่ประเทศไทยกลับขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มี คุณสมบัติดังกล่าวอยู่มาก

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จึงมุ่งสรรหา บุคคลที่มีศักยภาพสูงจากหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือแม้กระทั่งแพทยศาสตร์ มาเข้าร่วมโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โดยตลอดระยะเวลา 2 ปี ของโครงการ พวกเขาจะได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชนในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทายและขาดแคลนคุณครู พร้อมกับสัมผัสปัญหาด้านการศึกษาผ่านบริบทการสอนในห้องเรียน

แต่ที่สำคัญนั้น ความเข้าใจต่อปัญหาด้านการศึกษาจากประสบการณ์ 2 ปีนี้ จะส่งผลให้ศิษย์เก่าทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เป็นผู้นำที่มีสามารถทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ในท้ายที่สุด

จากการดำเนินงานตลอด 10 ปีมานี้ โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโรงเรียนขาดแคลน 101 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นโรงเรียนรัฐบาลทั้งหมด 97 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน 4 โรงเรียน ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ กาญจนบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และลำปาง

ปี พ.ศ. 2566 นี้ มูลนิธิฯ มีแผนที่จะขยายผลกระทบในเชิงกว้างให้สามารถเข้าถึงนักเรียนได้ในจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ 75 เพื่อขยายโอกาสไปยัง 100 โรงเรียน ใน 17 จังหวัด ซึ่งจะสามารถเข้าถึงนักเรียนกว่า 43,000 คน และสร้างศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำได้กว่า 400 คน ภายในปี พ.ศ. 2568 แม้เป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนครูผู้นำฯ ให้มากขึ้นเป็น 3 เท่า โดยรวมมากกว่า 500 คนภายใน 3 ปีข้างหน้า

ทุก 1,000 บาทที่คุณบริจาคให้กับมูลนิธิฯ นั้นจะส่งผลให้นักเรียน 1 คน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตลอด 1 เทอมเต็ม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. มูลนิธิฯ จะทำการสรรหาผู้ที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำรอบด้านและมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคมมาเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อแสดงศักยภาพและความตั้งใจของตนเองในการเข้าร่วมโครงการผู้นำฯ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัครจะได้รับการติดต่อให้ทำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ออนไลน์ ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานรายวิชาแบบออนไลน์ สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ประมาณ 45 นาที และเข้าร่วม Assessment Center เป็นเวลา 1 วันเต็ม ก่อนที่ได้รับการตอบรับในท้ายที่สุด

2. ครูผู้นำฯ ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 8 - 9 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอนในห้องเรียนจริง จากนั้น จึงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (fellow) ในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้เข้าใจปัญหาการศึกษาอย่างลึกซึ้ง และพัฒนาความเป็นผู้นำผ่านการแก้ปัญหาการศึกษาในบริบทที่มีความท้าทายสูง ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบางโรงเรียนมีปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การพนัน และความรุนแรง ผู้ปกครองส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม และมีฐานะยากจนถึงปานกลาง โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี นักเรียนส่วนมากมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (literacy) และความรู้พื้นฐานทางการคำนวณ (numeracy) ต่ำกว่าระดับชั้นที่ตนเองศึกษาอยู่ นอกจากนี้ นักเรียนส่วนมากไม่เชื่อว่าตนเองจะประสบความสำเร็จทางการศึกษาได้

3. ศิษย์เก่าฯ เป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Alumni) โดยมูลนิธิฯ จะให้การสนับสนุน ผลักดัน และสรรหาโอกาสเพื่อให้ศิษย์เก่าฯ ทำงานในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทยไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้ที่กำลังศึกษาต่อในระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวต่อไป


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2

ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-064-3919

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวนสำหรับปี 2666 จำนวน 80 คน 1 ครั้ง 100,000.00
2 ค่าจัดอบรมและสนับสนุนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 140 คน (ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นปี 65 จำนวน 60 คน,ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นปี 66 จำนวน 80 คน − การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน − การอบรมของคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ − การอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำ − การอบรมและการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่พัฒนาความเป็นผู้นำ 1 ครั้ง 200,000.00
3 ค่าจัดกิจกรรม เก็บและแบ่งปันข้อมูล เพื่อผลักดันให้ศิษย์เก่ายังทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่การศึกษา แม้จะจบโครงการไปแล้ว 251 คน 100,000.00
4 ฝ่ายบริหารองค์กรภายใน - ค่าประชาสัมพันธ์และ Marketing - ค่าบริหารทรัพยากรบุคคล -ค่าจัดเก็บและประเมินผลข้อมูล 20 คน 100,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
50,000.00

ยอดระดมทุน
550,000.00