project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

ส่งตู้เย็นโซล่าเซลล์และกองทุนอาหารเพื่อเด็กดอย

โรงเรียนบนดอยไม่มีตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารสด เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ เด็ก ๆ จึงจะได้กินเนื้อสัตว์เฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ เราจึงขอชวนทุกคนมาช่วยกันส่งตู้เย็นโซล่าเซลล์ เพื่อให้เด็กๆ ได้กินอาหารที่สดใหม่ และยังจัดตั้งกองทุนอาหารและโภชนาการเพื่อให้เด็กในโรงเรียนที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอกับความต้องการของเด็กๆ เช่นเดียวกับเรา

ระยะเวลาโครงการ 26 ก.ค. 2564 ถึง 31 ม.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แม่ฮ่องสอน ,เชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

334,178 บาท

เป้าหมาย

924,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 36%
จำนวนผู้บริจาค 560

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ตู้เย็นโซล่าเซลล์เก็บถนอมอาหารให้ 4 โรงเรียน จ. แม่ฮ่องสอน

16 มีนาคม 2022

วันที่ 28 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา FOOD FOR GOOD ได้นำเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านเทใจดอมคอม มาจัดหาตู้เย็นโซล่าเซลล์ให้กับ 4 โรงเรียนบนดอยที่ไม่มีไฟฟ้ากระแสหลักใช้ เพื่อให้สามารถเก็บรักษาอาหารสดไว้ได้นานตลอดสัปดาห์ แถมยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งวัตถุดิบของโรงเรียนบนดอยสูงได้อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากคุณคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ร่วมมอบตู้แช่โซล่าเซลล์ให้กับทั้ง 4 โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ท่านมารับมอบด้วยตัวเอง ได้แก่

 1. นายจิรพัส ปันดิษ ผอ.รร.บ้านนาดอย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 2. นายพีระยุทธ์ สุขสมบูรณ์ ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 3. นายพนม แสงศรีจันทร์ ผอ.รร.บ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 4. นายหาญ ศิลาชาล ผอ.รร.บ้านทีฮือลือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ชุดตู้แช่โซล่าเซลล์ ประกอบด้วย

 • ตู้แช่ขนาด 140 ลิตร จำนวน 1 ตู้
 • แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโน 385 วัตต์ขึ้นไป จำนวน 1 แผง
 • แบตเตอรี่เจลขนาดความจุ 65 แอมป์ จำนวน 2 ลูก
 • ตู้ควบคุมการชาร์จพร้อมสายไฟ จำนวน 1 ชุด

สำหรับกิจกรรมวันงาน ทาง FOOD FOR GOOD ได้จัดให้ทีมช่างลงพื้นที่เพื่อสาธิตวิธีการติดตั้งชุดตู้เย็นโซล่าเซลล์และวิธีการดูแลรักษาด้วย


ทั้งนี้เพื่อรักษาตู้แช่โซล่าเซลล์ให้มีอายุการใช้งานได้นาน FOOD FOR GOOD ได้ออกแบบสติกเกอร์ วิธีการบำรุงรักษาตู้แช่ วิธีการเก็บของสดที่ถูกต้อง และขั้นตอนการจัดการของในตู้แช่ ติดไว้รอบตู้ เพื่อให้คุณครูและเด็กนักเรียนอ่านและปฏิบัติตามได้ง่าย

การส่งมอบตู้เย็นให้ ผอ. ทั้ง 4 โรงเรียน

เด็กๆได้รับประทานอาหาร จากวัตถุดิบที่เก็บอย่างถูกสุขลักษณะ


งบประมาณส่วนที่เหลือจากการจัดซื้อชุดตู้แช่โซล่าเซลล์ ทาง FOOD FOR GOOD ได้นำไปสนับสนุนกองทุนอาหารให้โรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็กในระยะยาว โดยจัดสรรงบประมาณ เพื่อ สบทบทุนค่าอาหาร เกษตร น้ำดื่ม กระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 การติดตามประเมิน และดูแลโภชนาการของเด็กนักเรียน ทั้ง 20 โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โรงเรียนบนดอยไม่มีตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารสด เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ ในช่วงปลายสัปดาห์ เด็ก ๆ จึงจะได้กินเนื้อสัตว์เฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ เราจึงขอชวนทุกคนมาช่วยกันส่งตู้เย็นโซล่าเซลล์ เพื่อให้เด็กๆได้กินอาหารที่สดใหม่ได้ทุกวัน และยังจัดตั้งกองทุนอาหารและโภชนาการเพื่อให้เด็กในโรงเรียนที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอกับความต้องการของเด็กๆ เช่นเดียวกับเรา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปลากระป๋อง ...วันพฤหัส

ไข่พะโล้ ... วันศุกร์

เมนูเหล่านี้มักจะอยู่ช่วงเวลาปลายสัปดาห์ของเด็กในโรงเรียนบนดอยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะโรงเรียนเหล่านี้ไม่มีตู้เย็นไว้เก็บเนื้อสัตว์สด ประกอบการความห่างไกลจากตัวเมือง ทำให้ครูส่วนใหญ่จำเป็นต้องซื้อของสดสัปดาห์ละครั้ง เพราะลำพังการเดินทางบนทางลูกรังวันละ 3-4 ชั่วโมง ครูคงไม่เหลือพละกำลังที่จะไปสอนและทำภารกิจอื่น ๆ อีกทั้งครูเหล่านี้กินและนอนที่โรงเรียนเช่นกับเด็ก ๆ หลายคนที่พักนอนในโรงเรียนเช่นกัน เพราะความห่างไกลของที่ตั้งโรงเรียนนั่นเอง

การเก็บอาหารสดจึงทำได้เพียงเก็บในถังน้ำแข็ง ซึ่งมีระยะเวลา 2-3 วันน้ำแข็งก็ละลายหมด ที่ผ่านมา FOOD FOR GOOD  ได้สนับสนุนโรงเรียนตั้งแต่ การสนับสนุนค่าอาหาร การจัดตั้งกองทุนเกษตรหมุนเวียนเพื่อให้มี ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์หมุนเวียน อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของการเก็บรักษา จึงไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เราจึงเล็งเห็นว่าตู้เย็นโซล่าเซลล์มีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้การจัดการอาหารและโภชนาการของเด็กดีขึ้น 

อีกทั้ง ยังมีเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนขยายโอกาสที่มีปัญหาโภชนาการเช่นเดียวกัน เพราะต้นทุนคงที่สูง และบุคคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนการ FOOD FOR GOOD  จึงตั้งเป้าระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ 4 โรงเรียนใน 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ด่วน เพราะปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 ตั้งแต่เมษายน 2564 มีความรุนแรงมากที่สุดของประเทศไทย โดยส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนห่างไกล ขาดแคลนที่ต้องเผชิญปัญหาทุพโภชนาการอยู่แล้ว

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. คัดเลือก 4 โรงเรียนที่เข้าเกณฑ์การได้รับตู้เย็นโซล่าเซลล์ โดยดูจาก โรงเรียนไม่มีไฟฟ้ากระแสหลักใช้, ความพยายามในการจัดการอาหารและโภชนาการให้เด็กภายใต้ข้อจำกัด, พื้นที่และองค์ประกอบอื่น ๆ โดยขณะนี้ โรงเรียนแรกที่นำร่องคือ โรงเรียนบ้านทีฮือลือ จ.แม่ฮ่องสอน
 2. ประชุมชี้แจ้งวิธีการใช้งานและรักษาตู้เย็นโซล่าเซลล์ เพื่อให้ได้นานและเทคนิคการเก็บของสด
 3. จัดซื้อ และนำตู้เย็นโซล่าเซลล์ขึ้นไปติดตั้งใช้งาน 
 4. สนับสนุนกองทุนอาหารให้โรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็กในระยะยาว โดยดำเนินการตั้งแต่ สบทบทุนค่าอาหาร กระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน กองทุนหมุนเวียนด้านการเกษตร จำนวน 4 โรงเรียนในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 5. FOOD FOR GOOD ติดตามผลลัพท์การดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริจาคทราบ ผ่านช่องทางเทใจ

ประโยชน์ของโครงการ

 • เด็กในโรงเรียนที่ไม่ไฟฟ้ากระแสหลักใช้ สามารถเข้าถึงแหล่งโปรตีนที่เป็นอาหารดีเหมือนเด็กทุกคนที่สมควรได้รับ
 • เด็กในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับประทานอาหารหลากหลาย สารอาหารครบ ปริมาณเพียงพอ และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง
 • บุคลากรใน 4 โรงเรียน สามารถจัดการเรื่องอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานตามบริบทพื้นที่ 

เจ้าของโครงการ

ดำเนินโครงการโดย FOOD FOR GOOD


ติดตามการทำงานของเจ้าของโครงการได้ที่ Facebook : Food4Good

ตู้เย็นโซล่าเซลล์เก็บถนอมอาหารให้ 4 โรงเรียน จ. แม่ฮ่องสอน

16 มีนาคม 2022

วันที่ 28 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา FOOD FOR GOOD ได้นำเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านเทใจดอมคอม มาจัดหาตู้เย็นโซล่าเซลล์ให้กับ 4 โรงเรียนบนดอยที่ไม่มีไฟฟ้ากระแสหลักใช้ เพื่อให้สามารถเก็บรักษาอาหารสดไว้ได้นานตลอดสัปดาห์ แถมยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งวัตถุดิบของโรงเรียนบนดอยสูงได้อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากคุณคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ร่วมมอบตู้แช่โซล่าเซลล์ให้กับทั้ง 4 โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ท่านมารับมอบด้วยตัวเอง ได้แก่

 1. นายจิรพัส ปันดิษ ผอ.รร.บ้านนาดอย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 2. นายพีระยุทธ์ สุขสมบูรณ์ ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 3. นายพนม แสงศรีจันทร์ ผอ.รร.บ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 4. นายหาญ ศิลาชาล ผอ.รร.บ้านทีฮือลือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ชุดตู้แช่โซล่าเซลล์ ประกอบด้วย

 • ตู้แช่ขนาด 140 ลิตร จำนวน 1 ตู้
 • แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโน 385 วัตต์ขึ้นไป จำนวน 1 แผง
 • แบตเตอรี่เจลขนาดความจุ 65 แอมป์ จำนวน 2 ลูก
 • ตู้ควบคุมการชาร์จพร้อมสายไฟ จำนวน 1 ชุด

สำหรับกิจกรรมวันงาน ทาง FOOD FOR GOOD ได้จัดให้ทีมช่างลงพื้นที่เพื่อสาธิตวิธีการติดตั้งชุดตู้เย็นโซล่าเซลล์และวิธีการดูแลรักษาด้วย


ทั้งนี้เพื่อรักษาตู้แช่โซล่าเซลล์ให้มีอายุการใช้งานได้นาน FOOD FOR GOOD ได้ออกแบบสติกเกอร์ วิธีการบำรุงรักษาตู้แช่ วิธีการเก็บของสดที่ถูกต้อง และขั้นตอนการจัดการของในตู้แช่ ติดไว้รอบตู้ เพื่อให้คุณครูและเด็กนักเรียนอ่านและปฏิบัติตามได้ง่าย

การส่งมอบตู้เย็นให้ ผอ. ทั้ง 4 โรงเรียน

เด็กๆได้รับประทานอาหาร จากวัตถุดิบที่เก็บอย่างถูกสุขลักษณะ


งบประมาณส่วนที่เหลือจากการจัดซื้อชุดตู้แช่โซล่าเซลล์ ทาง FOOD FOR GOOD ได้นำไปสนับสนุนกองทุนอาหารให้โรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็กในระยะยาว โดยจัดสรรงบประมาณ เพื่อ สบทบทุนค่าอาหาร เกษตร น้ำดื่ม กระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 การติดตามประเมิน และดูแลโภชนาการของเด็กนักเรียน ทั้ง 20 โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ตู้เย็นโชล่าเซลล์ ค่าขนส่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์เก็บอาหาร ตู้ละ 45,000 บาท 4 ตู้ 180,000.00
2 กองทุนอาหารให้โรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็ก โดยดำเนินการตั้งแต่ สบทบทุนค่าอาหารแก่โรงเรียน, กระบวนการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการของบุคลากรในโรงเรียน, กองทุนหมุนเวียนด้านการเกษตร จำนวน 4 โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทีฮือลือ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย โรงเรียนบ้านแม่และ จ.แม่ฮ่องสอน, โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนขนาด ไม่เกิน 80 คน เทอมละ 60,000 บาท x 2 เทอม (เฉลี่ยเดือนละ 12,000 บาท) x 3 โรงเรียน = 360,000 บาท โรงเรียนขนาด ไม่เกิน 350 คน เทอมละ 150,000 บาท x 2 เทอม ( (เฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท) x 1 โรงเรียน = 300,000 บาท 4 660,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
840,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
84,000.00

ยอดระดมทุน
924,000.00