project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

ส่งตู้เย็นโซล่าเซลล์และกองทุนอาหารเพื่อเด็กดอย

โรงเรียนบนดอยไม่มีตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารสด เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ เด็ก ๆ จึงจะได้กินเนื้อสัตว์เฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ เราจึงขอชวนทุกคนมาช่วยกันส่งตู้เย็นโซล่าเซลล์ เพื่อให้เด็กๆ ได้กินอาหารที่สดใหม่ และยังจัดตั้งกองทุนอาหารและโภชนาการเพื่อให้เด็กในโรงเรียนที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอกับความต้องการของเด็กๆ เช่นเดียวกับเรา

ระยะเวลาโครงการ 26 ก.ค. 2564 ถึง 30 พ.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แม่ฮ่องสอน ,เชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

233,378 บาท

เป้าหมาย

924,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 25%
45 วัน จำนวนผู้บริจาค 409

โรงเรียนบนดอยไม่มีตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารสด เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ ในช่วงปลายสัปดาห์ เด็ก ๆ จึงจะได้กินเนื้อสัตว์เฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ เราจึงขอชวนทุกคนมาช่วยกันส่งตู้เย็นโซล่าเซลล์ เพื่อให้เด็กๆได้กินอาหารที่สดใหม่ได้ทุกวัน และยังจัดตั้งกองทุนอาหารและโภชนาการเพื่อให้เด็กในโรงเรียนที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอกับความต้องการของเด็กๆ เช่นเดียวกับเรา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปลากระป๋อง ...วันพฤหัส

ไข่พะโล้ ... วันศุกร์

เมนูเหล่านี้มักจะอยู่ช่วงเวลาปลายสัปดาห์ของเด็กในโรงเรียนบนดอยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะโรงเรียนเหล่านี้ไม่มีตู้เย็นไว้เก็บเนื้อสัตว์สด ประกอบการความห่างไกลจากตัวเมือง ทำให้ครูส่วนใหญ่จำเป็นต้องซื้อของสดสัปดาห์ละครั้ง เพราะลำพังการเดินทางบนทางลูกรังวันละ 3-4 ชั่วโมง ครูคงไม่เหลือพละกำลังที่จะไปสอนและทำภารกิจอื่น ๆ อีกทั้งครูเหล่านี้กินและนอนที่โรงเรียนเช่นกับเด็ก ๆ หลายคนที่พักนอนในโรงเรียนเช่นกัน เพราะความห่างไกลของที่ตั้งโรงเรียนนั่นเอง

การเก็บอาหารสดจึงทำได้เพียงเก็บในถังน้ำแข็ง ซึ่งมีระยะเวลา 2-3 วันน้ำแข็งก็ละลายหมด ที่ผ่านมา FOOD FOR GOOD  ได้สนับสนุนโรงเรียนตั้งแต่ การสนับสนุนค่าอาหาร การจัดตั้งกองทุนเกษตรหมุนเวียนเพื่อให้มี ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์หมุนเวียน อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของการเก็บรักษา จึงไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เราจึงเล็งเห็นว่าตู้เย็นโซล่าเซลล์มีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้การจัดการอาหารและโภชนาการของเด็กดีขึ้น 

อีกทั้ง ยังมีเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนขยายโอกาสที่มีปัญหาโภชนาการเช่นเดียวกัน เพราะต้นทุนคงที่สูง และบุคคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนการ FOOD FOR GOOD  จึงตั้งเป้าระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ 4 โรงเรียนใน 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ด่วน เพราะปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 ตั้งแต่เมษายน 2564 มีความรุนแรงมากที่สุดของประเทศไทย โดยส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนห่างไกล ขาดแคลนที่ต้องเผชิญปัญหาทุพโภชนาการอยู่แล้ว

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. คัดเลือก 4 โรงเรียนที่เข้าเกณฑ์การได้รับตู้เย็นโซล่าเซลล์ โดยดูจาก โรงเรียนไม่มีไฟฟ้ากระแสหลักใช้, ความพยายามในการจัดการอาหารและโภชนาการให้เด็กภายใต้ข้อจำกัด, พื้นที่และองค์ประกอบอื่น ๆ โดยขณะนี้ โรงเรียนแรกที่นำร่องคือ โรงเรียนบ้านทีฮือลือ จ.แม่ฮ่องสอน
  2. ประชุมชี้แจ้งวิธีการใช้งานและรักษาตู้เย็นโซล่าเซลล์ เพื่อให้ได้นานและเทคนิคการเก็บของสด
  3. จัดซื้อ และนำตู้เย็นโซล่าเซลล์ขึ้นไปติดตั้งใช้งาน 
  4. สนับสนุนกองทุนอาหารให้โรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็กในระยะยาว โดยดำเนินการตั้งแต่ สบทบทุนค่าอาหาร กระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน กองทุนหมุนเวียนด้านการเกษตร จำนวน 4 โรงเรียนในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
  5. FOOD FOR GOOD ติดตามผลลัพท์การดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริจาคทราบ ผ่านช่องทางเทใจ

ประโยชน์ของโครงการ

  • เด็กในโรงเรียนที่ไม่ไฟฟ้ากระแสหลักใช้ สามารถเข้าถึงแหล่งโปรตีนที่เป็นอาหารดีเหมือนเด็กทุกคนที่สมควรได้รับ
  • เด็กในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับประทานอาหารหลากหลาย สารอาหารครบ ปริมาณเพียงพอ และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง
  • บุคลากรใน 4 โรงเรียน สามารถจัดการเรื่องอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานตามบริบทพื้นที่ 

เจ้าของโครงการ

ดำเนินโครงการโดย FOOD FOR GOOD


ติดตามการทำงานของเจ้าของโครงการได้ที่ Facebook : Food4Good

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ตู้เย็นโชล่าเซลล์ ค่าขนส่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์เก็บอาหาร ตู้ละ 45,000 บาท 4 ตู้ 180,000.00
2 กองทุนอาหารให้โรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็ก โดยดำเนินการตั้งแต่ สบทบทุนค่าอาหารแก่โรงเรียน, กระบวนการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการของบุคลากรในโรงเรียน, กองทุนหมุนเวียนด้านการเกษตร จำนวน 4 โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทีฮือลือ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย โรงเรียนบ้านแม่และ จ.แม่ฮ่องสอน, โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนขนาด ไม่เกิน 80 คน เทอมละ 60,000 บาท x 2 เทอม (เฉลี่ยเดือนละ 12,000 บาท) x 3 โรงเรียน = 360,000 บาท โรงเรียนขนาด ไม่เกิน 350 คน เทอมละ 150,000 บาท x 2 เทอม ( (เฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท) x 1 โรงเรียน = 300,000 บาท 4 660,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
840,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
84,000.00

ยอดระดมทุน
924,000.00

บริจาคให้
ส่งตู้เย็นโซล่าเซลล์และกองทุนอาหารเพื่อเด็กดอย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน