project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

โรงเรียนเพื่อชีวิต ให้เด็กๆ ได้รับการศึกษา โภชนาการ ทักษะชีวิต โดยมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)

สนับสนุนอาหารกลางวัน และการฝึกทักษะอาชีพ สำหรับโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิต โดยมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการศึกษา โภชนาการ ทักษะชีวิต และจริยธรรมที่เหมาะสม รวมถึงสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆ เพื่อลดปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ โครงการโรงเรียนเพื่อชีวิต อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ยอดบริจาคขณะนี้

157,270 บาท

เป้าหมาย

413,116 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 38%
จำนวนผู้บริจาค 78

สำเร็จแล้ว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โครงการโรงเรียนเพื่อชีวิต School of Life เริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2550 ในชุมชนต่างๆ โดยทำงานผ่านศาสนสถานของคริสเตียน เรียกโดยย่อว่า “คริสตจักร” ซึ่งถือเป็นหน่วยสำคัญในท้องถิ่นต่าง ๆ ในการที่จะเข้าถึงชุมชนด้วยหลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันธกิจด้านเด็กและเยาวชน เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่มีปัญหาครอบครัวแตกต่างกันออกไป เช่น พ่อแม่แยกทาง อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย เด็กๆที่พ่อแม่ไปทำงานและไม่มีเวลาดูแล เรื่องการบ้าน การเรียน รวมถึงเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง ไม่สนใจเรียน เป็นต้นมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่คริสตจักร จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตขึ้น โดยทำการจัดหาครู พี่เลี้ยงที่ได้รับการอบรมด้านการดูแลเด็กๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กๆ สอนการบ้าน ติวสอบ ให้คำแนะนำ กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ นอกจากนั้นยังมูลนิธิยังเตรียมอาหาร ของว่างให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี นอกจากได้อิ่มท้อง ได้เรียนด้านวิชาการ เรียนจริยธรรม ได้ฝึกทักษะอาชีพ กิจกรรมที่สนุก และเสริมสร้างศักยภาพเด็ก จากการจัดกิจกรรมทำให้เด็กๆ หลายคนเปลี่ยนแปลง เช่น ตั้งใจเรียน ช่วยงานบ้านคุณยาย ไม่ก้าวร้าว พูดเพราะ เลิกติดเกมส์ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็อบรมผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความต้องการของเด็กๆ เพื่อนำไปสู่การดูแลเด็กๆที่ถูกต้อง


"โรงเรียนเพื่อชีวิต" เป็นโปรแกรมนอกเวลาเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ให้เด็กๆ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้เรียนวิชาการเพิ่มเติม ทักษะชีวิต ดนตรี กีฬา โภชนาการที่ดี
 • ช่วยผู้ปกครองที่ไม่สามารถสอนการบ้านเด็ก เพราะความจำกัดด้านการศึกษา หรือทำงานกลับบ้านค่ำ
 • สร้างเสริมจริยธรรมให้กับเด็กๆ ลดการเกิดปัญหาด้านสังคม และพฤติกรรม

กิจกรรมในโครงการ 

 1. จัดหาอาหารหลัก และอาหารว่างให้เด็กๆ ตามหลักโภชนาการที่ดี
 2. สอนการบ้าน และทบทวนวิชาต่างๆ ให้เด็กมีความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น
 3. สอนจริยธรรมในการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กๆ มีการตัดสินใจ เลือกทำทุกสิ่งอย่างถูกต้องมีคุณธรรม
 4. ฝึกทักษะอาชีพเพื่อการต่อยอดในอนาคต
 5. จัดค่ายพัฒนาผู้นำให้เด็ก และอบรมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กๆ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. มูลนิธิฯ จัดหาอาหารกลางวันและ อาหารว่างที่ถูกสุขลักษณะให้เด็กสัปดาห์ละ 3-4 มื้อ ในวันที่มีการเปิดโรงเรียนเพื่อชีวิต สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียน และให้มีการบันทึกสุขภาพเบื้องต้น เช่นน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กที่เข้าร่วมโครงการทุก ๆ 3 เดือน
 2. มูลนิธิฯ สนับสนุนให้มีการอบรม ผู้ดำเนินงานโครงการ และอาสาสมัครทุก ๆ ไตรมาสในงานด้านการดูแลเด็กและครอบครัวให้มีสุขภาวะทางกายใจ และจิตวิญญาณ และมีทักษะทางสังคม
 3. มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยแทรกเนื้อหาด้านจริยธรรม ผ่านการใช้กิจกรรมสำหรับเด็ก การชมการ์ตูนทีมีเนื้อหาเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และจัดกิจกรรมสุดสัปดาห์สำหรับเด็กในวันเสาร์และอาทิตย์ต่อเนื่อง โดยให้บันทึกความก้าวหน้าของเด็กเป็นระยะ ๆ
 4. จัดให้มีวันสังสรรค์ผู้ปกครองและเด็กอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อให้เด็กที่ร่วมกิจกรรมเชิญพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวมาร่วมกันทำกิจกรรม และมีเวลาที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้มีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งขึ้น
 5. สนับสนุนให้เด็กและครอบครัวที่ประสบความลำบากและทำการประเมินความต้องการ และจัดโครงการช่วยเหลือที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ครอบครัวสามารถประกอบอาชีพและดูแลตนเองได้ สร้างให้ครอบครัวและเด็กมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และฝ่ายจิตวิญญาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิพันธกิจพระพรไทย

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมแก่ประชาชนที่อาศัยในประเทศไทยและตามชายแดน เช่น โครงการน้ำสะอาด โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการบรรเทาสาธารณภัย โครงการเกี่ยวกับเด็ก และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นเวลากว่า 20 ปี มูลนิธิฯ ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไปไม่น้อยกว่าสามแสนคน

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ/สัปดาห์ (90 บาท/คน/สัปดาห์) จำนวน 5,580 บาทต่อสัปดาห์ 52 สัปดาห์ 290,160.00
2 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 4,000 บาท/เดือน 12 เดือน 48,000.00
3 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ปกครอง ไตรมาสละ 3,000 บาท 4 ครั้ง 12,000.00
4 อุปกรณ์การเรียนตลอดทั้งปี 200 บาทต่อคน 62 คน 12,400.00
5 อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมวันเสาร์ ตลอดทั้งปี 1 ปี 1,000.00
6 กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำในเด็ก 1 ครั้ง 12,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
375,560.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
37,556.00

ยอดระดมทุน
413,116.00