project สัตว์

ฟื้นฟูสุขภาพนกล่าเหยื่อ/นกนักล่าเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ

สนับสนุนค่าอาหารให้นกบาดเจ็บ ลูกนกพลัดหลง ที่รับมารักษาในโครงการฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.พ. 2565 ถึง 01 ม.ค. 2570 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

111,646 บาท

เป้าหมาย

110,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 371

สำเร็จแล้ว

สนับสนุนค่าอาหารให้นกบาดเจ็บ ลูกนกพลัดหลง ที่รับมารักษาในโครงการฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

นกล่าเหยื่อ/นกนักล่า เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฏหมาย

ด้วยวิถีของมนุษย์กระทบการใช้ชีวิตของนก ทำให้เกิดภาวะบาดเจ็บ ป่วย เช่น แร้งหิมาลัยขาดอาหารเมื่อบินเข้าไทย เพราะไม่มีซากสัตว์ในธรรมชาติ, อุบัติเหตุ รถชนนกแสกบนถนนที่ตัดผ่านป่า หรือพื้นที่อาศัยของนก การล่าของคน พลัดหลงตามธรรมชาติ เช่น ลูกนกตกจากรัง

โครงการฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ จึงอาสาช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของนก ผู้โชคร้ายเหล่านี้ ให้แข็งแรงแล้วกลับไปทำหน้าที่ในระบบนิเวศตามธรรมชาติได้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โครงการช่วยเหลือนก 948 ตัว ปล่อยนกคืนสู่ธรรมชาติ 417 ตัว เป็นแร้งหิมาลัยที่มีสถานภาพอนุรักษ์ ใกล้ถูกคุกคาม 32 ตัว ทั้งนี้โครงการฯ ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ดำเนินโครงการอย่างถูกต้องตามกฏหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มานานกว่า 15 ปี

นกบาดเจ็บ หรือลูกนกพลัดหลง หากไม่ได้รับการรักษาและเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมสอดคล้องต่อหลักวิชาการด้านสัตวแพทย์ เช่น การฝึกล่า การฝึกบิน และการรักษาสภาวะบาดเจ็บ หรือป่วยด้วยโรคต่างๆ จะไม่สามารถกลับไปดำรงชีวิตด้วยตนเองในธรรมชาติ ในฐานะนกนักล่าได้

โครงการฟื้นฟูสุขภาพฯ ดำเนินการโดยหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อฯ มีสัตวแพทย์ชำนาญการฟื้นฟูนกล่าเหยื่อที่ทำงานด้านนี้โดยตรงมานานกว่า 15 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.รับนกบาดเจ็บ ขาดอาหาร หรือลูกนกพลัดหลง มารักษาฟื้นฟูสุขภาพ โดยไม่เก็บค่ารักษาใดๆ จากประชาชนผู้นำส่งนก

2.เมื่อนกแข็งแรง บินคล่องแคล่ว ล่าเหยื่อได้ด้วยตนเอง และปลอดจากโรคติดต่อสำคัญในนกธรรมชาติ เช่น ไข้หวัดนก นิวคาสเซิล มาเลเรีย หน่วยฟื้นฟูฯ จะนำนกไปปล่อยคืนธรรมชาติในพื้นที่อาศัยและ ฤดูกาลที่เหมาะสมต่อชนิดพันธุ์ของนก ให้นกสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเอง และสืบพันธุ์ต่อไป เป็นการอนุรักษ์ในถิ่นอาศัยและสอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพของสัตว์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายสัตวแพทย์ ดร. ไชยยันต์ เกษรดอกบัว หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูนกล่าเฟยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารนก เช่น เนื้อไก่ น่องไก่ หนูแช่แข็ง 1000 บาทต่อวัน เป็นเวลา 100 วัน 30 ตัว 100,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
100,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,000.00

ยอดระดมทุน
110,000.00