project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

จิตวิทยาบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพื่อเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศ และถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว

ช่วยเหลือเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศ และเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรงจำนวน 45 คน ให้เด็กได้รับการบำบัดด้วยนักจิตวิทยาและกิจกรรมบำบัด

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (บ้านพักเด็กเรดิออน2), ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (บ้านพักเด็กเรดิออน1)

ยอดบริจาคขณะนี้

56,038 บาท

เป้าหมาย

433,538 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 13%
76 วัน จำนวนผู้บริจาค 88

ช่วยเหลือเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศ และเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรงจำนวน 45 คน ให้เด็กได้รับการบำบัดด้วยนักจิตวิทยาและกิจกรรมบำบัด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำงานกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสมานานกว่า 14 ปี โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศ ทารุณกรรม ถูกค้ามนุษย์ ตลอดระยะเวลาช่วยเหลือ เราพบว่ายังมีเด็กอีกมากที่ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีจำนวนมากขึ้นทุกปี  จึงริเริ่มโครงการ “street kids” เด็กข้างถนน โดยได้นำเด็กกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่ที่ถูกทำร้าย ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้แก่เด็กในพื้นที่หางดง จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

จากการลงพื้นที่ชุมชนเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าเป็นพื้นที่ประสบปัญหายาเสพติดสูง ส่งผลให้ชุมชนเผชิญปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ความรุนแรง ความยากจนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เด็กหลายคนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้

มูลนิธิฯจึงทำการคัดเลือกเด็กในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 6 เงื่อนไข เพื่อเข้าช่วยเหลือ  ดังนี้ 

 1. เด็กมีความเสี่ยงต่อยาเสพติด (ตัวเด็ก คนในครอบครัวและสิ่งแวดล้อม)
 2. เด็กถูกทารุนกรรมทางกายและใจ (จากคนในครอบครัว)
 3. เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ (จากคนในครอบครัว พิจารณารับเด็กเข้ามาอยู่ในมูลนิธิฯ โดยทันที)
 4. เด็กถูกทอดทิ้ง ไม่มีคนใส่ใจ ดูแล เรื่องความเป็นอยู่ของเด็ก
 5. ครอบครัวมีปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก
 6. ครอบครัวยากจน และเสี่ยงต่อการขาดปัจจัยขั้นพื้นฐาน (ด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัย การศึกษา


ปัจจุบันมีเด็กในโครงการจำนวน 45 คน อายุตั้งแต่ 5 ขวบ-18 ปี โดยแบ่งเป็นเด็กอายุ 5-12 ปี ( STREETKIDS 1 ) จำนวน 22 คน อาศัยอยู่ในตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเด็กอายุ 13-21 ปี ( STREETKIDS 2 ) อาศัยอยู่ในอำเภอหางดง ซึ่งเด็กที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มาจากการย้ายเด็กขึ้นมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นกลุ่มคนชาติพันธุ์ในพื้นที่ประเทศไทยที่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนหรือร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรงและการถูกคุกคามทางเพศ 

จากการดำเนินการคัดเลือกเด็ก พบว่าเด็กในโครงการ 1 ใน 3 ถูกคุกคามทางเพศจากคนในครอบครัวและคนในชุมชน 2 ใน 3 ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกทอดทิ้ง และถูกค้ามนุษย์ ส่งผลให้เด็กบางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าว เกิดสภาวะโรคซึมเศร้า หวาดกลัว และรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า เด็กจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลด้านอาหารและการบำบัดจากนักจิตวิทยาเด็กโดยตรง โดยใช้กิจกรรม ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด ดูแลควบคู่ไปกับชีวิตความเป็นอยู่เพื่อแยกเด็กให้ออกจากสภาพแวดล้อมเสี่ยง และสร้างชีวิตใหม่ให้กับเขาเพื่อออกไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิธีการดำเนินโครงการ

 1. คัดเลือกเด็กจากกลุ่มเสี่ยงและนำเด็กเหล่านี้ออกจากครอบครัวเข้ามาอยู่ในบ้านพักเด็กเรดิออน เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงและการถูกคุกคามทางเพศที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ
 2. ให้เด็กปรับตัวกับสังคมใหม่ โดยมีผู้จัดการบ้านเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก และนักจิตวิทยาเด็ก คอยพูดคุย ดูแล และเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 3. เมื่อเด็กสามารถปรับตัวได้ ทำการลงทะเบียนเด็กเข้าโครงการ เพื่อดูแลเป็นเด็กประจำโครงการ และเข้ารับจิตวิทยาบำบัดเป็นประจำ


การรับเด็กเข้าโครงการฯ ยังรับสมัครอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากยังมีเด็กในชุมชนเข็กน้อยและพื้นที่ใกล้เคียงที่ยังไม่ได้รับโอกาสช่วยเหลือ และโครงการSTREETKIDS ยังคงดำเนินการต่อไปทุกปีเช่นกัน แต่เนื่องด้วยมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับคนไทยมากนัก ประกอบกับการระบาดของโควิด -19 ทำให้มูลนิธิฯ ไม่ได้รับการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อดำเนินโครงการได้เท่าที่ควร  ทำให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความยากลำบากในตลอดหลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯจึงมุ่งหวังว่า การระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเหลือเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศ และเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรงจำนวน 45 คน ให้เด็กเข้ารับการบำบัดกับนักจิตวิทยา เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาเเละออกไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ดำเนินการวางแผนบทเรียนกิจกรรมบำบัดให้เหมาะสมกับเด็กในโครงการ โดยตั้งบนพื้นฐานกับการวัดผลจากเกณฑ์การประเมินด้านจิตสังคมของวัยรุ่น HEEADSSS(S) Assessment คือการประเมินด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมของเด็ก เพื่อกำหนดแนวทางในการบำบัดให้เหมาะสมกับเด็กในโครงการ ซึ่งกิจกรรมบำบัดที่นำมาใช้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
         1.1. ด้านการเสริมสร้างพัฒนาการ กิจกรรมด้านนี้จะพัฒนาเด็กในการใช้ร่างกายทุกส่วนให้เหมาะสมตามวัย การเสริมสร้างทักษะการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การทำงานสอดประสานกันของอวัยวะส่วนต่าง ๆ การบูรณาการความรู้จากวิชาเรียน มาสู่การละเล่น รวมถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคม โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การเล่นกีฬานันทนาการ การเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ และการเล่นผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการออกนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้
         1.2. ด้านดนตรีบำบัด กิจกรรมด้านนี้จะพัฒนาเด็กในการพัฒนาสมาธิ พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกัลวล กระตุ้นการรับรู้ และพัฒนาเจตคติในทางบวก โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การร่วมกันรับฟังดนตรี การมีส่วนร่วมโดยร่างกายหรือการบรรยาย รวมถึงการสร้างเสียงดนตรีด้วยตนเอง
         1.3. ด้านศิลปะบำบัด กิจกรรมด้านนี้จะพัฒนาเด็กด้านอารมณ์ ความคิด การเสริมสร้างจินตนาการ เกิดการต่อยอดความรู้สึก และปลดปล่อยอารมณ์ทางลบ รวมถึงเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยในจิตใจ โดยกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ คือ การให้เด็กถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และแรงจูงใจผ่านวิธีการทางศิลปะหลากหลายรูปแบบ โดยไม่ได้คำนึงถึงความสวยงามหรือหลักเกณฑ์ทางศิลปะ
2. ดำเนินการซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมบำบัดตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
        2.1 จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการ ได้แก่ อุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวนประเภทละ 2 ชุด คือ ฟุตบอล แบดมินตัน และตะกร้อ
        2.2 จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมด้านดนตรีบำบัด ได้แก่ ลำโพงเคลื่อนที่ 1 เครื่อง กีต้าร์ 2 ตัว อูคูเลเล่ 4 ตัว คีย์บอร์ด 1 ตัว
        2.3 จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมด้านศิลปะบำบัด ได้แก่ สีน้ำ 20 ชุด สีไม้ 20 ชุด แผ่นผ้า 20 ผืน กระดาษวาดเขียน 20 ชุด กระดาษปรู้ฟ 5 ชุด
        2.4 จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการบำบัดเด็ก ได้แก่ คอมพิวเตอร์นักจิตวิทยา จำนวน 1 เครื่อง
        2.5 จัดงบประมาณสำหรับการดำเนินทางออกนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียมสถานที่ จำนวน 2 ครั้ง 
3. จัดเก็บข้อมูลจากเด็กก่อนเข้ารับการบำบัดผ่านแบบทดสอบ 5 ส่วนเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
        3.1 แบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction Screening Test: GAST)
        3.2 แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ)
        3.3 แบบทดสอบเพื่อวัดระดับการติดบุหรี่ (สารนิโคติน) (Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: FTND)
        3.4 ความฉลาดทางอารมณ์ตามช่วงอายุ (Emotional Quotient Test)
        3.5 ดัชนีความสุข (Happiness Indicator)
4. จัดตารางสำหรับการบำบัดระหว่างเด็กและนักจิตวิทยาเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งเริ่มดำเนินการทำกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่ม
        4.1 การบำบัดระหว่างเด็กและนักจิตวิทยารายบุคคล นักจิตวิทยาจะใช้เวลากับเด็กเป็นรายบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพ สำรวจปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ไข รวมถึงพัฒนาแนวทางการใช้ชีวิตของเด็ก ซึ่งเด็ก 1 คน จะได้เข้ารับบำบัดจำนวน 2 ครั้งต่อเดือน
        4.2 การจัดกิจกรรมบำบัดกลุ่ม จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ การใช้ดนตรีบำบัด และศิลปะบำบัดในวันเสาร์ สัปดาห์เว้นสัปดาห์
5. จัดเก็บข้อมูลหลังจากเด็กที่เข้ารับการบำบัดผ่านแบบทดสอบ 5 ส่วน โดยใช้เกณฑ์การชี้วัดชุดเดียวกันกับขั้นตอนก่อนเข้ารับการบำบัด และนำข้อมูลมาเปรียบเทียบโดยใช้วิธีทางสถิติ Paired – Sample t-test ไปวิเคราะห์ผลเป็นรายกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล เพื่อศึกษาพัฒนาการของเด็กหลังการเข้ารับการบำบัดผ่านกิจกรรมแต่ละด้าน
6. วิเคราะห์ผลการเข้ารับบำบัด เพื่อทราบผลชี้วัดด้านสถิติและใช้ข้อมูลเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการบำบัดเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวทางการเสริมสร้างพัฒนาการเพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นรายบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจงต่อไป

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

 1. Organisation in Special Consultative Status with the United Nations Economic& Social Council (ECOSOC)
 2. Lee Foundation (Singapore)
 3. International Indigenous Women's Fund (IWF)
 4. Health Expeditions International
 5. Wesley Methodist Church (Singapore)
 6. Project LIGHT (Singapore)
 7. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (Thailand)
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ (Thailand)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 อุปกรณ์แบดมินตัน สำหรับเด็ก 45 คน เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการ ชุดละ 700 บาท 4 ชุด 2,800.00
2 อุปกรณ์ฟุตบอล สำหรับเด็ก 45 คน เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการ ชุดละ 500 บาท 2 ชุด 1,000.00
3 อุปกรณ์ตะกร้อ สำหรับเด็ก 45 คน เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการ ชุดละ 250 บาท 2 ชุด 500.00
4 อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมด้านดนตรีบำบัด ค่าอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ชุดละ 5,000 บาท 2 ชุด 5,000.00
5 อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมด้านดนตรีบำบัด ค่าอุปกรณ์เครื่องดนตรีกีต้าร์ ชุดละ 1,800 บาท 2 ชุด 3,600.00
6 อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมด้านดนตรีบำบัด ค่าอุปกรณ์เครื่องดนตรีอูคูเลเล่ ชุดละ 600 บาท 4 ชุด 2,400.00
7 อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมด้านดนตรีบำบัด ค่าอุปกรณ์เครื่องดนตรีคีย์บอร์ด ชุดละ 5,900 บาท 1 ชุด 5,900.00
8 อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมศิลปะบำบัด ค่าอุปกรณ์สีน้ำ ชุดละ 200 บาท 20 ชุด 4,000.00
9 อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมศิลปะบำบัด ค่าอุปกรณ์สีไม้ ชุดละ 95 บาท 20 ชุด 1,900.00
10 อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมศิลปะบำบัด ค่าอุปกรณ์แผ่นผ้า ชุดละ 145 บาท 20 ชุด 2,900.00
11 อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมศิลปะบำบัด ค่าอุปกรณ์กระดาษวาดเขียน ชุดละ 185 บาท 20 ชุด 3,700.00
12 อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมศิลปะบำบัด ค่าอุปกรณ์กระดาษวาดเขียน ชุดละ 85 บาท 5 ชุด 425.00
13 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการบำบัดเด็ก ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา เครื่องละ 15,000 บาท 1 เครื่อง 15,000.00
14 งบประมาณสำหรับการดำเนินทางออกนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียมสถานที่ ครั้งละ 1,500 บาท 2 ครั้ง 3,000.00
15 ค่าจ้างนักจิตวิทยาเด็กจำนวน 2 คนเต็มเวลา สำหรับเด็ก 45 คน บำบัดจำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี (14,250บาท/เดือน/คน) 2 คน 342,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
394,125.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
39,412.50

ยอดระดมทุน
433,537.50

บริจาคให้
จิตวิทยาบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพื่อเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศ และถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน