Dtac
พลิกไทย
รูปเด็กอ่านหนังสือ์

"กว่าครึ่งของผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย
ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาเท่านั้น
ทำให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพไม่มากนัก
และจำต้องทนกับความยากจน"

ร่วมบริจาค
รูปเครื่องช่วยอ่านอักษรเบรลล์

เครื่องช่วยพิมพ์อักษรเบรลล์ จะช่วยให้เด็กเหล่านี้อ่าน เขียนอักษรเบรลล์ได้เร็วขึ้น..

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบอนาคตให้กับ
เด็กผู้พิการทางสายตา

ร่วมบริจาค

เจ้าของโครงการ

รูปเจ้าของโครงการ

คุณสุภาธิณี กรสิงห์
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน

เป้าหมายในการระดมทุน

เพื่อผลิตเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน จำนวน 30 เครื่อง
และมอบให้กับโรงเรียนสำหรับเด็กพิการทางสายตา

ร่วมบริจาค

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้
547,037 บาท
โครงการสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2561

เป้าหมาย

540,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
เหลืออีก 0 วัน จำนวนผู้บริจาค 211
ร่วมบริจาค

บริจาค 2,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ dtac reward
(เฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น)