project ผู้พิการและผู้ป่วย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ประเทศไทยเข้าสู่สภาพสังคมที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งขาดการเอาใจใส่ดูแล เนื่องจากบุคคลในครอบครัวขาดรายได้ อังเนื่องมาจากสภาพปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งมีค่าครองชีพที่สูงขึ้น อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและโรคระบาดทำให้สังคมผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากรวมถึงผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง ได้รับผลกระทบอีกด้วย มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ร่วมกับ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยจะจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เบื้องต้น ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.พ. 2566 ถึง 01 มี.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: เขตภาคเหนือ (เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง)

ยอดบริจาคขณะนี้

9,814 บาท

เป้าหมาย

52,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 19%
64 วัน จำนวนผู้บริจาค 21

ประเทศไทยเข้าสู่สภาพสังคมที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งขาดการเอาใจใส่ดูแล เนื่องจากบุคคลในครอบครัวขาดรายได้ อังเนื่องมาจากสภาพปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งมีค่าครองชีพที่สูงขึ้น อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและโรคระบาดทำให้สังคมผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากรวมถึงผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง ได้รับผลกระทบอีกด้วย มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ร่วมกับ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยจะจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เบื้องต้น ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่สภาพสังคมที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งขาดการเอาใจใส่ดูแล เนื่องจากบุคคลในครอบครัวขาดรายได้ อังเนื่องมาจากสภาพปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งมีค่าครองชีพที่สูงขึ้น อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและโรคระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) ทำให้สังคมผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากรวมถึงผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง ได้รับผลกระทบอีกด้วย

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ร่วมกับ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยจะจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เบื้องต้น ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในเบื้องต้นได้กำหนด ให้มีการออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการพูดคุยให้กำลังใจ (ธรรมะ) และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามศักยภาพ

2. เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจ (ธรรมะ) ให้แก่ ครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

3. เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และให้การช่วยเหลือมอบสิ่งของเครื่อง อุปโภค บริโภค ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.คณะทีมงานวางแผนการจัดทำโครงการ ฯ

2.มูลนิธิฯ ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ เสาะแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงของชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการช่วยเหลือ โดยได้รับข้อมูลและการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชน,อสม. 
3.ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงและการสัมภาษณ์ในแต่ละเคส และร่วมประเมินโดยทีมงาน มี ผู้นำชุมชน,อสม. และผู้เกียวข้อง
4.จัดหาสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ตามความต้องการให้เหมาะสมของแต่ละเคส
5.มอบสิ่งของ ให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับผู้นำชุมชน,อสม. และผู้เกียวข้อง ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
6.ติดตาม สอบถาม ให้การประคับประครอง และประเมินความเป็นอยู่ของ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อนำมาพัฒนาในโครงการ ฯ ต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ
ประธานอำนวยการโครงการ : พระครูปลัดวรกร วัฒนเดชาวงษ์
รองประธานอำนวยการโครงการ : นายชลธร วิงวอน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายชนกันต์ ปัญญาวัธนสกุล , นายกวีณกรพัชร์ มหากัลยางกูร , นายสาคร สุริยาสุข
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นให้ควา มช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการดำเนินชีวิตและการศึกษา อีกทั้งครอบครัวผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเครื่องอุปโภค เช่น แพมเพิส แผ่นรองซับ น้ำเกลือ ฯลฯ ชุดละ 1,200 บาท ต่อท่าน 25 30,000.00
2 ค่าเครื่องบริโภค เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ฯลฯ ชุดละ 600 บาท ต่อท่าน 30 18,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
48,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
4,800.00

ยอดระดมทุน
52,800.00

บริจาคให้
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน