project เด็กและเยาวชน สัตว์ สิ่งแวดล้อม

น.เอ๋ย น.นก: ช่วยดึงเด็ก ๆ ออกจากมือถือที

สร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยการใช้ต้นทุนทางธรรมชาติและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เมืองพะเยามีอยู่กับโครงการ "น.เอ๋ย น.นก: ช่วยดึงเด็ก ๆ ออกจากมือถือที”ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าเดินทาง อาหาร น้ำดื่ม ที่พักและอื่น ๆ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้ใช้เวลาร่วมกันในห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ที่จะเกิดในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้

ระยะเวลาโครงการ 30 ต.ค. 2566 ถึง 26 ธ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน , เขตห้ามล่าทับพญาลอ หนองเล็งทราย อำเภอจุน , ท่าเรือโบราณ กว๊านพะเยา

ยอดบริจาคขณะนี้

11,592 บาท

เป้าหมาย

55,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 21%
20 วัน จำนวนผู้บริจาค 16

สร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยการใช้ต้นทุนทางธรรมชาติและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เมืองพะเยามีอยู่กับโครงการ "น.เอ๋ย น.นก: ช่วยดึงเด็ก ๆ ออกจากมือถือที”ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าเดินทาง อาหาร น้ำดื่ม ที่พักและอื่น ๆ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้ใช้เวลาร่วมกันในห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ที่จะเกิดในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติเด็กติดเกมส์ถึง 5% และในพะเยาพบมากถึง 0.3% และยังมีค่าเฉลี่ยการศึกษาในระบบอยู่ที่ 8.5 ปี ซึ่งต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน (12 ปี) สาเหตุมาจากการขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาและความยากจน ด้วยความที่เด็กกระจายตัวอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเข้าไม่ถึงทรัพยากรหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะด้านการศึกษา หลายคนขาดกิจกรรมทางเลือก และเรายังพบอีกว่า เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดพะเยามีแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตสูง 

เมื่อคำนึงถึงทรัพยากรที่เมืองพะเยามีอยู่ทั้งพื้นที่ป่าไม้ สัตว์ป่า และแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ (กว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย) รวมไปถึงทรัพยากรบุคคลในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าในจังหวัดพะเยาทั้งหมด 4 แห่ง ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ดังนั้นกิจกรรมการแข่งขันดูนกนี้จะช่วยดึงดูดความสนใจของเยาวชนเหล่านี้ออกจากหน้าจอมือถือได้ เราคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน

วิธีการแก้ไขปัญหา

1. จัดกิจกรรมดูนกตามเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่เขตห้ามล่าหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ ท่าเรือโบราณกว๊านพะเยา อำเภอเมือง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางสายพันธุ์ของนกในพะเยา ให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ รวมถึงการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่หาได้ยาก ได้แก่ กล้องส่องสองตา และกล้องเทโรสโคป  และยังสามารถลดปัญหาด้านสุขภาพจิตของเยาชนได้อีกด้วย

2. สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เพื่อสร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้ ดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ให้ออกจากพื้นที่เพื่อไปประกอบอาชีพ 

อนึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคีเครือข่ายแบบเร่งด่วนจึงไม่มีงบประมาณที่จัดสรรไว้ แต่ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าเดินทาง น้ำดื่ม และอื่น ๆ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้ใช้เวลาร่วมกันในห้องธรรมชาติแห่งนี้มากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. การประชุมออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าทั้ง 4 แห่ง ในจังหวัดพะเยา

2. เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนที่สนใจ และ คัดกรองเด็กและเยาวชนที่ต้องการโอกาสเป็นพิเศษ

3. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงสำหรับกิจกรรมแข่งขันดูนก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการดูนกและสามารถใช้อุปกรณ์สำหรับแข่งขันได้อย่างถูกต้อง

4. การจัดอบรมเด็กและเยาวชนที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการดูนกและสามารถใช้อุปกรณ์สำหรับแข่งขันได้อย่างถูกต้อง

3. ประสานงานผู้ปกครองและครูผู้ดูแล เพื่อวางแผนการเดินทาง การเตรียมตัวสำหรับการเดินสำรวจนกในพื้นที่ป่า โรคประจำตัวและอื่น ๆ

4. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่ กล้องส่องนกตาเดียว กล้องนกสองตา กล้องเทโรสโคป และหนังสือคู่มือนก ให้มีความพร้อมและปลอดภัย

5. จัดกิจกรรมการแข่งขันดูนก จำนวน 3 ครั้ง ใน 3 สนาม ได้แก่ เขตห้ามล่าหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ  ท่าเรือโบราณ กว๊านพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน 

6. การวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรม (ข้อสอบ สุจภาพจิต SORI) เพื่อนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ผล และจัดทำรายงานการผลขับเคลื่อนโครงการ 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา / ประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเมืองพะเยา

2. นางสาวอภิชญา ใจด้วง    ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและสิ่งแวดล้อม, City Unit,Phayao / สมาชิกวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเมืองพะเยา

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเดินทาง (เช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง และค่าน้ำมัน เดินทางจากอำเภอแม่ใจ-อำเภอจุน-อำเภอปง-อำเภอเมือง) ครั้งละ 4 คัน คันละ 2,000 บาท 3 ครั้ง 24,000.00
2 ค่าหารว่างและน้ำดื่มเช้า-บ่าย 60 คน (100 บาทต่อคน รวมเจ้าหน้าที่) 3 ครั้ง 18,000.00
3 ค่าบำรุงสถานที่ (มีการพักค้างคืนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง/เขตห้ามล่า 2 แห่ง และอื่น ๆ) ครั้งละ 1,000 บาท 4 แห่ง 4,000.00
4 ค่าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุดละ 800 บาท 5 ชุด 4,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
50,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,000.00

ยอดระดมทุน
55,000.00

บริจาคให้
น.เอ๋ย น.นก: ช่วยดึงเด็ก ๆ ออกจากมือถือที

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน