project เด็กและเยาวชน

ขอครูให้โรงเรียนบ้านแม่สะงา

โรงเรียนบ้านแม่สะงาขาดแคลนครูทำให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขาดประสิทธิภาพครู 1 คน สอนหลายชั้นเรียน จึงทำให้โรงเรียนต้องการครู ครูจ้างสอนระดับประถมศึกษา 1 คน ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือนเดือนละ 9,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท

ระยะเวลาโครงการ 16 พ.ค. 2567 ถึง 30 เม.ย. 2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

20,181 บาท

เป้าหมาย

118,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 17%
107 วัน จำนวนผู้บริจาค 32

โรงเรียนบ้านแม่สะงาขาดแคลนครูทำให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขาดประสิทธิภาพครู 1 คน สอนหลายชั้นเรียน จึงทำให้โรงเรียนต้องการครู ครูจ้างสอนระดับประถมศึกษา 1 คน ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือนเดือนละ 9,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหา เนื่องจากโรงเรียนบ้านแม่สะงาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูและบุคลากรมีไม่เพียงพอ ซึ่งมีบุคลากรทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 3 คน ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ที่จ้างด้วยเงินกองทุนผ้าป่าของโรงเรียน 1 คน และธุรการ 1 คน มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คละชั้น ควบคู่ไปกับการสอนผ่านดาวเทียม DLTV ครู 1 คน สอน 2-3 ห้องเรียน ทำให้นักเรียนขาดโอกาส และประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดน้อยลง ผู้ปกครอง ชุมชน ขาดความเชื่อมั่น พาบุตรหลานไปเรียนในตัวเมือง ซึ่งสาเหตุของการสอนคละชั้นเนื่องจากแต่ละห้องมีจำนวนนักเรียนน้อย มีนักเรียนรวม 45 คน ประกอบด้วย

ชั้นอนุบาล 2-3 มีนักเรียน 19 คน มีครูผู้สอน จำนวน 1 คน 

ชั้น ป.1 มีนักเรียน 7 คน มีครูผู้สอน จำนวน 1 คน คือ ครูอัตราจ้าง (จ้างด้วยเงินกองทุนผ้าป่าของโรงเรียน)

ชั้น ป.2-3 มีนักเรียน 8 คน มีครูผู้สอน จำนวน 1 คน

และชั้น ป.4-6 มีนักเรียน 12 คน มีครูผู้สอน จำนวน 1 คน

อีกหนึ่งความกังวล คือ ในปีการศึกษา 2567 เงินกองทุนผ้าป่าโรงเรียน เหลือไม่เพียงพอในการจ้างครูอัตรจ้าง   

ความต้องการ จ้างครูจ้างสอน ที่มีอยู่แล้ว ระดับประถมศึกษา 1 คน ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือนเดือนละ 9,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท

แนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว คือ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ชุมชน เพิ่มจำนวนนักเรียน เพื่อให้ได้รับการจัดสรรตำแหน่งเพิ่มขึ้น หรือทำผ้าป่าการศึกษาเหมือนเดิม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู

2. ระดมทรัพยากร

3. สรรหา และจัดทำสัญญาจ้างครู และทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

4. ประเมินการปฏิบัติงาน รายเดือน / รายปี

5. รายงานผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายอรรถพล ชุมพู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะงา

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าจ้างครูรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน 1 คน 108,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
108,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,800.00

ยอดระดมทุน
118,800.00

บริจาคให้
ขอครูให้โรงเรียนบ้านแม่สะงา

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน