project เด็กและเยาวชน

โครงการนม ไข่ และอาหาร....ให้น้องท้องอิ่ม

การแพร่ระบาดฯ COVID -19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในด้านเศรษฐกิจครอบครัว ซึ่งเชื่อมโยงเรื่องอาหาร สวัสดิภาพ และความปลอดภัย เด็กย่อมได้รับผลกระทบหลายมิติ โดยเฉพาะด้านทุพโภชนาการและพัฒนาการ มูลนิธิฯ จึงเปิดระดมทุนเพื่อ ช่วยเหลือเด็กอายุ 2.5 ขวบ - 6 ขวบ จำนวน 120 ราย ในสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ ให้ได้มีนม ไข่ อาหารกลางวันและอาหารเสริม และให้ได้รอดผ่านพ้นภาวะวิกฤตทุนสำรองด้านอาหารเด็ก

ระยะเวลาโครงการ 01 เม.ย. 2565 ถึง 15 ก.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 (สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6)

ยอดบริจาคขณะนี้

166,311 บาท

เป้าหมาย

330,176 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 50%
จำนวนผู้บริจาค 132

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เด็กปฐมวัยในบ้านฟอร์เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง ในระยะเวลากว่า 5 เดือน

21 กันยายน 2022

โครงการเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 30 สิงหาคม 2565

เป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ เด็กอายุ 2.5 ขวบ - 6 ขวบ จำนวน 120 ราย จาก 113 ครอบครัว

สถานที่ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) และวิกฤตซ้อนวิกฤตต่อเนื่องระยะที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันนี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิฯ อย่างมาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจครอบครัว เชื่อมโยงถึงเรื่องอาหาร สวัสดิภาพและความปลอดภัย เด็กได้รับผลกระทบหลายมิติ โดยเฉพาะด้านทุพโภชนาการและพัฒนาการอย่างไม่เหมาะสมตามวัย ทำให้มูลนิธิฯ ได้ตระหนักการจัดบริการด้านอาหารเด็กที่บ้าน และที่ศูนย์ฯ ทุนบริจาคโครงการเทใจสามารถทำให้มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการบริการ ทั้งเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วน และการบริการ NEW NORMAL ใน "โครงการนม &ไข่ + อาหารกลางวันและอาหารว่างให้น้องอิ่ม" ได้รอดวิกฤตอีกระยะหนึ่ง

ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 มีต่อไปนี้

 1. ผู้บริจาคผ่านโครงการเทใจ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ต่อสู้กับความหิวโหยเพื่อเด็กด้อย โอกาส สามารถเข้าถึงนมดื่มในช่วงเช้า และอาหารกลางวันอาหารเสริม ของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 จ.สมุทรปราการ
 2. เด็กจำนวน 120 คน จากจำนวน 113 ครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือได้นม มีอาหารกลางวัน อาหารเสริม ลดระดับความหิวโหยภาวะการขาดสารอาหารในเด็ก และความหิวโหย สร้างภูมิและลดระดับการบาดเจ็บ เจ็บป่วยในเด็กในช่วงสถานการณ์ COVID-19
 3. จำนวน 113 ครอบครัว ได้รับการบรรเทาความทุกข์ยาก ลดความวิตกกังวลใจ ช่วยลดระดับของความเครียดของครอบครัวในระหว่างวัน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และอาหารอิ่มท้อง
 4. ครอบครัวได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการของเด็ก นม อาหารกลางวัน อาหารเสริม และไข่ไก่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีความสำคัญต่อความสุขและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย ช่วยบำรุงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามช่วงวัย อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริการเด็ก ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะต้องบันทึกรายงานการเจริญเติบโตของเด็กและประเมินพัฒนาการเด็กตามลำดับต่อไป
 5. “เทใจดอทคอม” และท่านผู้มีอุปการคุณ ผุ้บริจาคทั้งหลายผ่านโครงการเทใจ ได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของการดำเนินงานของมูลนิธิฟอร์เด็กได้อย่างแท้จริง และเป็นมืออาชีพ สามารถแบ่งเบาภารกิจ ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการระดมทุนเพื่อการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในภาวะยากลำบากได้ทันการณ์ และผลของการบริหารจัดการทุน ได้เกิดความต่อเนื่อง อย่างคุ้มค่าสูงสุด

ภาพกิจกรรม
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

การแพร่ระบาดฯ COVID -19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในด้านเศรษฐกิจครอบครัว ซึ่งเชื่อมโยงเรื่องอาหาร สวัสดิภาพ และความปลอดภัย เด็กย่อมได้รับผลกระทบหลายมิติ โดยเฉพาะด้านทุพโภชนาการและพัฒนาการ มูลนิธิฯ จึงเปิดระดมทุนเพื่อ ช่วยเหลือเด็กอายุ 2.5 ขวบ - 6 ขวบ จำนวน 120 ราย ในสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ ให้ได้มีนม ไข่ อาหารกลางวันและอาหารเสริม และให้ได้รอดผ่านพ้นภาวะวิกฤตทุนสำรองด้านอาหารเด็ก

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

อาหารเป็นปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อทุกเพศวัย โภชนาการที่ครบถ้วนจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก ให้เด็กได้เจริญเติบโตทั้งทางสมองและร่างกาย อีกทั้งเพิ่มพลังในการเรียนรู้  ผ่านการกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันเพื่อการเจริญโตอย่างมีพัฒนาการ เด็กปฐมวัยเป็นวัยทองที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและคงที่ จึงต้องได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมครบทุกมื้อและอาหารเสริมที่จำเป็น

แต่จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิฯ อย่างมาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจครอบครัว เชื่อมโยงถึงเรื่องอาหาร สวัสดิภาพและความปลอดภัย เด็กได้รับผลกระทบหลายมิติ โดยเฉพาะด้านทุพโภชนาการและพัฒนาการอย่างไม่เหมาะสมตามวัย ในช่วงระยะ 6 เดือนของการปิดบริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 ได้พบว่า เด็กจำนวน 65% น้ำหนักและส่วนสูงคงที่ไม่เพิ่มขึ้นเลย เด็กจำนวน 42.5% เด็กน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่มีเด็กจำนวน 2.5% มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาก รูปร่างไม่สมส่วน และมีเด็ก 3% ต้องย้ายถิ่นฐานกลับต่างจังหวัด บ้างถูกส่งไปอยู่กับญาติ ทำให้ขณะนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดบริการด้านอาหารเด็กที่บ้านขึ้นเป็นการเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วน ผ่านโครงการ "โครงการนม ไข่ อาหารกลางวันและอาหารว่างให้น้องที่บ้าน" สำหรับเด็ก 148 ราย นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ มีความตั้งใจเตรียมความพร้อมเปิดบริการศูนย์เด็ก New Normal อีกครั้งในเดือนมกราคม 2565 นี้  

ดังนั้นมูลนิธิฯ มีความจำเป็นต้องการเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการระดมทุนสำหรับ "โครงการนม ไข่ อาหารกลางวันและอาหารว่างให้น้องท้องอิ่ม” ช่วยเหลือเด็กอายุ 2.5 ขวบ - 6 ขวบ จำนวน 120 ราย ของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 จ. สมุทรปราการ ให้ได้มี นม ไข่ อาหารกลางวันและอาหารเสริม ให้ได้รอดพ้นภาวะวิกฤตขาดทุนสำรองอาหารเด็ก อย่างน้อยจำนวน  70 วันทำการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565-กรกฎาคม 2565 เพื่อให้เด็กมีอาหารเพียงพอ ลดภาวการณ์ขาดสารอาหาร ความหิวโหย สร้างภูมิและลดระดับการบาดเจ็บ เจ็บป่วยในเด็ก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่สามารถจัดบริการเด็กฯ ให้มีความต่อเนื่องต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ประชุมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อกำหนดแผนการจัดการบริการเด็กด้านอาหารและทุนบริจาคของโครงการนม ไข่และอาหาร..ให้น้องท้องอิ่ม

2. รับส่งมอบทุนโครงการนม ไข่ และอาหาร...ให้น้องท้องอิ่ม จากเทใจดอทคอม 

3. จัดซื้อ/จัดเตรียมวัตถุดิบ อาหารสด อาหารแห้ง:  นม ไข่ และอาหาร พร้อมบริการเด็กดังนี้ 

ส่วนที่ 1
อาหารกลางวัน: ประกอบอาหาร ที่ห้องครัวอิ่มบุญ...ลูกเขาเราเลี้ยง โดยผ่านเมนูประจำสัปดาห์ตามหลักโภชนาการ โดยนักโภขนากร จาก สสจ.สมุทรปราการ /รพ.สต.สำโรง สมุทรปราการ บริการเด็ก เวลา 11.00 น  ทุกวันทำการ

อาหารเสริม: ประกอบอาหาร ที่ห้องครัวอิ่มบุญ...ลูกเขาเราเลี้ยง โดยผ่านเมนูประจำสัปดาห์ตามหลักโภชนาการ โดยนักโภชนากร จาก สสจ.สมุทรปราการ /รพ.สต.สำโรง สมุทรปราการ อาทิ ผลไม้ ขนมคาวหวาน และขนมอื่น ๆ บริการเด็กเวลา 14.30 น. ทุกวันทำการ

ส่วนที่ 2
นม: บริการเด็กทุกเช้า วันละ 1 กล่อง หรือ 1 แก้ว เวลา 09.15 น. ทุกวันทำการ 

ไข่ไก่: บริการเด็กทุกวันศุกร์ ในสัปดาห์ที่สอง และวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไข่ไก่  6 ฟอง เพื่อน้องวันหยุดสัปดาห์)

4. ติดตามผล รายงานการเจริญเติบโต/ประเมินพัฒนาการเด็ก 

5. รายงานผู้สนับสนุนโครงการฯ /ผู้ให้ทุน และเผยแพร่กิจกรรมผ่านโซเซียล มีเดีย               


  

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 

เริ่มโครงการนม &ไข่ + อาหารกลางวันและอาหารว่างให้น้องอิ่ม ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6

27 พฤษภาคม 2022

มูลนิธิฯ ได้จัดบริการด้านอาหารเด็ก ที่บ้านและ/หรือ ที่ศูนย์ฯ ขึ้นเป็นการเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วน ผ่านโครงการ "โครงการนม &ไข่ + อาหารกลางวันและอาหารว่างให้น้องอิ่ม" สำหรับเด็ก 120 ราย ผ่านโครงการเทใจ สำหรับเดือนเมษายน 2565 – 15 กรกฎาคม 2565

บัดนี้มูลนิธิฯ ได้เปิดเปิดบริการศูนย์เด็กเล็กฯ New Normal มาตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2565 และดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ได้ดังต่อไปนี้
ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ มีต่อไปนี้

 1. ได้ต่อสู้กับความหิวโหยเพื่อเด็กด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงนมดื่มในช่วงเช้า และอาหารกลางวันอาหารเสริม ของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 จ.สมุทรปราการ
 2. เด็กได้รับความช่วยเหลือได้นม มีอาหารกลางวัน อาหารเสริม ลดระดับความหิวโหยภาวะการขาดสารอาหารในเด็กและความหิวโหย สร้างภูมิและลดระดับการบาดเจ็บ เจ็บป่วยในเด็กในช่วงสถานการณ์ COVID-19
 3. สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก ลดความวิตกกังวลใจ ความเครียดของครอบครัว
 4. ครอบครัวได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการของเด็ก นม อาหารกลางวัน อาหารเสริม และไข่ไก่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีความสำคัญต่อความสุขและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย ช่วยบำรุงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามช่วงวัย อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริการเด็ก ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะต้องบันทึกรายงานการเจริญเติบโตของเด็กและประเมินพัฒนาการเด็กตามลำดับต่อไป
 5. “เทใจดอทคอม” ได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพของการดำเนินงานของมูลนิธิฟอร์เด็กได้อย่างแท้จริงและเป็นมืออาชีพ สามารถแบ่งเบาภารกิจ ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการระดมทุนเพื่อการช่วยเหลือเด็ก     ด้อยโอกาสในภาวะยากลำบากได้ทันการณ์

           18 พฤษภาคม 2565

           สุมาลี จรัสวิชากร (จูลี่)

                  ผู้อำนวยการ

 มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)


เด็กปฐมวัยในบ้านฟอร์เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง ในระยะเวลากว่า 5 เดือน

21 กันยายน 2022

โครงการเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 30 สิงหาคม 2565

เป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ เด็กอายุ 2.5 ขวบ - 6 ขวบ จำนวน 120 ราย จาก 113 ครอบครัว

สถานที่ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) และวิกฤตซ้อนวิกฤตต่อเนื่องระยะที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันนี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิฯ อย่างมาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจครอบครัว เชื่อมโยงถึงเรื่องอาหาร สวัสดิภาพและความปลอดภัย เด็กได้รับผลกระทบหลายมิติ โดยเฉพาะด้านทุพโภชนาการและพัฒนาการอย่างไม่เหมาะสมตามวัย ทำให้มูลนิธิฯ ได้ตระหนักการจัดบริการด้านอาหารเด็กที่บ้าน และที่ศูนย์ฯ ทุนบริจาคโครงการเทใจสามารถทำให้มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการบริการ ทั้งเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วน และการบริการ NEW NORMAL ใน "โครงการนม &ไข่ + อาหารกลางวันและอาหารว่างให้น้องอิ่ม" ได้รอดวิกฤตอีกระยะหนึ่ง

ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 มีต่อไปนี้

 1. ผู้บริจาคผ่านโครงการเทใจ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ต่อสู้กับความหิวโหยเพื่อเด็กด้อย โอกาส สามารถเข้าถึงนมดื่มในช่วงเช้า และอาหารกลางวันอาหารเสริม ของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 จ.สมุทรปราการ
 2. เด็กจำนวน 120 คน จากจำนวน 113 ครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือได้นม มีอาหารกลางวัน อาหารเสริม ลดระดับความหิวโหยภาวะการขาดสารอาหารในเด็ก และความหิวโหย สร้างภูมิและลดระดับการบาดเจ็บ เจ็บป่วยในเด็กในช่วงสถานการณ์ COVID-19
 3. จำนวน 113 ครอบครัว ได้รับการบรรเทาความทุกข์ยาก ลดความวิตกกังวลใจ ช่วยลดระดับของความเครียดของครอบครัวในระหว่างวัน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และอาหารอิ่มท้อง
 4. ครอบครัวได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการของเด็ก นม อาหารกลางวัน อาหารเสริม และไข่ไก่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีความสำคัญต่อความสุขและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย ช่วยบำรุงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามช่วงวัย อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริการเด็ก ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะต้องบันทึกรายงานการเจริญเติบโตของเด็กและประเมินพัฒนาการเด็กตามลำดับต่อไป
 5. “เทใจดอทคอม” และท่านผู้มีอุปการคุณ ผุ้บริจาคทั้งหลายผ่านโครงการเทใจ ได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของการดำเนินงานของมูลนิธิฟอร์เด็กได้อย่างแท้จริง และเป็นมืออาชีพ สามารถแบ่งเบาภารกิจ ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการระดมทุนเพื่อการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในภาวะยากลำบากได้ทันการณ์ และผลของการบริหารจัดการทุน ได้เกิดความต่อเนื่อง อย่างคุ้มค่าสูงสุด

ภาพกิจกรรม
แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่านมช่วงเช้าและอาหารกลางวัน 3,000 บาทต่อวัน สำหรับเด็ก 120 คน 70 วัน 210,000.00
2 ค่าอาหารเสริมสำหรับเด็ก ช่วงบ่าย 1,000 บาทต่อวัน สำหรับเด็ก 120 คน 70 วัน 70,000.00
3 ค่าไข่ไก่ 168 แผง แผงละ 120 บาท (2 สัปดาห์/ครั้ง ครั้งละ 24 แผง) สำหรับเด็ก 120 คนระยะเวลา 7 วัน 7 วัน 20,160.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,160.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,016.00

ยอดระดมทุน
330,176.00