project เด็กและเยาวชน

กองทุนเยียวยากลุ่มลูกเหรียง

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสามจังหวัดชายแดนใต้ มักเกิดกระทันหัน จึงยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยตรงลงพื้นที่ทันที ลูกเหรียงจึงทำ"กองทุนเยียวยากลุ่มลูกเหรียง" เพื่อให้ช่วยเหลือทันที อาทิ การเตรียมงานศพ ช่วยเหลือด้านเอกสารเพื่อประสานความช่วยเหลือด้านอื่น

พื้นที่ดำเนินโครงการ ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส

ยอดบริจาคขณะนี้

143,000 บาท

เป้าหมาย

132,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 108%
จำนวนผู้บริจาค 34

สำเร็จแล้ว

มุมมองจากคนทั่วไปที่มองเห็นเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยหลายมุมมอง

หนึ่งในนั้นคือการมองเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายอ่อนแอ ด้อยโอกาส จึงทำให้การทำงานช่วยเหลือเด็กที่ผ่านมามุ่งเน้นงานสังคมสงเคราะห์เป็นหลัก

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือ กลุ่มลูกเหรียง ที่ประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน 17 ปี บอกว่า

"การทำงานในเด็กคนหนึ่ง ถ้าเริ่มต้นจากงานสังคมสงเคราะห์ที่ถูกวิธี จะช่วยทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตด้วยทัศนคติที่มีความมั่นใจ และอยากช่วยคนอื่นๆต่อไปทุกครั้งที่มีโอกาส ดังเช่นโอกาสที่ตนเองได้รับเสมอมา"


ลูกเหรียงได้ฐานะองค์กรที่ทำงานด้านการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินงานภายใต้พันธกิจด้านช่วยเหลือ เยียวยา ซึ่งเนื้องานจะต้องลงไปช่วยเหลือเคสรายใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ถึงแม้ในบางปีลูกเหรียงไม่มีเงินเพียงพอที่จะลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเคส ทำให้หลายคนต้องมีการกู้ยืมเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเคสได้ทันที

13 ปี กับการช่วยเหลือมากกว่า 400 ราย เราได้เจอเคสเด็กและเยาวชนที่เป็นเคสรายใหม่จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อยู่ภาวะยากลำบาก และยิ่งเมื่อประสบเหตุใหม่ๆ จะยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยตรงลงพื้นที่ทันที

ลูกเหรียงในฐานะที่เป็นองค์กรด้านเด็กและเยาวชน หลายครั้งที่ลงไปช่วยเคสในทันที จะมีโอกาสช่วยเหลือได้มาก เช่น การเตรียมการงานศพ การกรอกเอกสารเพื่อประสานความช่วยเหลือ เยียวยา การจัดเตรียมสิ่งของ และคนคอยสนับสนุนพูดคุยกับเด็ก และแม้แต่เงินช่วยเหลือเบื้องต้น หรือเงินกู้ยืมเพื่อจัดงานศพเป็นต้น

หลายครั้งที่ลูกเหรียงมีปัญหา เงินในมือไม่เพียงพอสำหรับการลงไปทำงานในรูปแบบนี้ เพราะถ้าขอสนับสนุนโครงการ แทบจะไม่มีแหล่งทุนไหนให้ความช่วยเหลือในรูปแบบนี้ แต่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับงานของลูกเหรียงเสมอมา

เราจึงร่วมกับ เทใจดอทคอมเพื่อทำกองทุนช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้

ตัวอย่างการช่วยเหลือ

น้องกอน - เจ้าหน้าที่โทรมาบอกเราว่าพ่อกับแม่ถูกยิงทั้งคู่ในสวนยาง ที่ยะหา อยากให้ลูกเหรียงไปดู เพราะครอบครัวนี้มีลูกเล็ก  ลูกเหรียงเข้าไปถึงวันแรกพบว่าครอบครัวไม่เหลือผู้นำหลัก และเหลือแต่ลูก  ความต้องการสูงสุด ขณะนั้นคือต้องการคนมาช่วยจัดการงานศพ ซึ่งองค์ประกอบการจัดงานต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น ข้าวสาร น้ำตาล ผ้าโสร่ง พิธีละหมาด  ไม่ต้องนับรวมถึงการต้องดูแลสภาพจิตใจของคนที่กำลังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนวันที่ 2 หลังจบงานศพ คือการดูแลเด็กเพื่อให้รู้สึกว่ามีเพื่อน  มีพี่ที่พร้อมรับฟังและช่วยเหลือ เราคอยช่วยประสานเรื่องเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือ แนะนำช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงการเยียวยาได้ และท้ายที่สุดถ้าพิจารณาแล้ว ลูกเหรียงควรรับมาอยู่ในโครงการความช่วยเหลือ ก็จะเข้าสู่งานของลูกเหรียงต่อไป ซึ่งเป็นน้องกอนเป็นน้องที่รับเข้ามาดูแลในบ้านลูกเหรียงจนถึงทุกวันนี้


บรรยายภาพ : สิ่งที่ลูกเหรียงอยากเห็นคือ รอยยิ้มและอนาคตของน้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เป็นเคสรายใหม่จากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบ

เพื่อประสานงาน ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ก่อนการส่งเพื่อรับความช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนบ้านลูกเหรียงได้ทำหน้าที่มือบนลงไปช่วยเคสรายใหม่ ที่ประสบปัญหาในสถานการณ์ใกล้เคียงกัน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

มีเด็กและเยาวชนที่ประสบเหตุรายใหม่ ได้รับความช่วยเหลือทันที ในเรื่องการประสานงานความช่วยเหลือ เบื้องต้น และการส่งต่อหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ลูกเหรียงสามารถดำเนินงานลงพื้นที่ช่วยเหลือได้ทันที โดยไม่ต้องระดมทุนทุกครั้งที่มีเหตุ หรือรอรวบรวมเงินจากกองต่างๆ หรือสำรองจ่ายทุกครั้ง ที่ไม่มีเงินมาทดแทน

เด็กและเยาวชนในบ้านลูกเหรียงได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ ประสานงาน ให้กับเคสรายใหม่อื่นๆ สร้างคุณค่าในชีวิต ความภาคภูมิใจจากมือล่างเป็นมือบน

ทีมงาน 

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการบาท
1.ค่าช่วยเหลือเคสกรณีเร่งด่วน เคสละ 3,000 บาท x 26 เคส78,000
2.ค่ารถพร้อมน้ำมันเดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือเคส 1,500 บาท x 26 เคส39,000
3.ค่าอาหาร น้ำ ทีมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเคส 500 บาท x 26 เคส13,000
4.ค่าใช้งานในการระดมทุน13,000
รวม143,000