project เด็กและเยาวชน

มื้อกลางวันอิ่มท้องสมองสดใส....เพื่อเด็กชายขอบ

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันและนมสำหรับนักเรียน 170 คนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อเด็กชายขอบกลุ่มลูกหลานแรงงานเคลื่อนย้ายในภาคเกษตรกรรม พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะปัจจุบันยังไม่ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและนมจากภาครัฐ

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

641,041 บาท

เป้าหมาย

1,261,700 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 51%
96 วัน จำนวนผู้บริจาค 661

ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา ตั้งอยู่กลางไร่ส้มนับ 1,000 ไร่เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อเด็กชายขอบกลุ่มลูกหลานแรงงานเคลื่อนย้ายจากประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานในภาคเกษตรกรรม พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ทำงานในไร่ส้ม ได้ค่าแรงตั้งแต่ 190-220  บาท บางครอบครัวมีลูก 4-5 คน  ถ้าเด็กไม่มีโรงเรียนก็ต้องอยู่บ้าน ทำหน้าที่ดูแลน้อง หรือออกไปทำงานในวัยที่เร็วขึ้น

หากเราเชื่อว่า การศึกษาคือ ประตูโอกาส...

เราจะมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประตูแห่งโอกาสให้เด็กเหล่านี้กัน...

และ...วันนี้ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาที่ดูแลเด็ดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 170 คน เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 210 วัน ใน 1 ปีการศึกษา ขอให้ทุกคนมาร่วมเปิดประตูแห่งโอกาสนี้ด้วยการอสนับสนุนคือ ค่าอาหารและนมให้เด็ก 170 คน

660 บาทของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นค่าอาหารและนม สำหรับเด็ก 1 คน ใน 1 เดือน
3,600 บาท ของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นค่าอาหารอาหาร 1 มื้อ สำหรับเด็ก170 คน ใน 1 วัน
6,300 บาท ของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นสนับสนุนค่าอาหารและนมจของเด็กนักเรียน 1 คนได้ทั้งปี


วันนี้ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยายังไม่ได้รับการสนับสนุนอาหาร นม จากรัฐ แม้ว่าประเทศไทยจะขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อปวงชน หรือ Education for All มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายใต้มติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 เรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย สิ่งที่เราพยายามทำคือการเกษตรเพื่อเป็นอาหารบางส่วน หากแต่ไม่เพียงพอ และบางอย่างไม่สามารถผลิตเองได้ 

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการระดมทุมครั้งนี้


ประโยชน์ของโครงการ

  • นักเรียนจำนวน170 คน มีอาหารและนมรับประทานตลอดปีการศึกษา
  • นักเรียนจำนวน170 คน มีภาวะทางโภชนาการพัฒนาเจริญสมวัย
  • ทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. เริ่มดำเนินการจัดซื้ออาหารและนม เพราะให้เด็กได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ
  2. เก็บข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตทุก 3 เดือน
  3. รวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายกิจกรรม เชิญพ่อครัว ผู้จัดทำโครงการ ครูประจำชั้นถอดบทเรียน

เจ้าของโครงการ


สมาชิกภายในทีม

  • นายพลวัฒน์ ล้วนศรี (ครูสายลม) เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา,ครูประจำศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา
  • นายกิตติกร มาฟู (ครูสันต์) เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา,ครูประจำศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา
  • นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา,ครูประจำศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.สนับสนุนอาหารกลางวัน170 คน จำนวน 210วัน 790,000 
2.สนับสนุนนม170 คน จำนวน 210วัน 357,000 
3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% (ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
114,700 
รวม
1,261,700 


บริจาคให้
มื้อกลางวันอิ่มท้องสมองสดใส....เพื่อเด็กชายขอบ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน