project เด็กและเยาวชน

สร้างอาชีพ เพื่อเด็กๆขาดโอกาสในชุมชนคลองเตย 40 คน

ฝึกทักษะการทำงานที่จำเป็นและสร้างรายได้ให้แก่เด็กเยาวชนชุมชนคลองเตย 40 คน เช่น การขายเสื้อผ้ามือสอง และเพนท์เล็บเจล เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตให้เด็กเยาวชนคลองเตย

พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

274,889 บาท

เป้าหมาย

264,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 104%
จำนวนผู้บริจาค 166

สำเร็จแล้ว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

     คลองเตย เป็นชุมชนแออัดที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มีประชากรมากกว่าหนึ่งแสนคน จากการนำเสนอของสื่อต่างๆ จะเห็นได้ว่าชุมชนคลองเตยมีปัญหาที่ทับซ้อนมากมาย เช่น ปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัย ความรุนแรง ยาเสพติด ปัญหาทางด้านการศึกษา หรือเศรษฐกิจในครัวเรือน เป็นต้น

    ชุมชนโรงหมู ชุมชนบ้านมั่นคง ชุมชนแฟลต 23-24-25 และชุมชนริมคลองวัดสะพานนี้ คือ 4 ชุมชนจาก 46 ชุมชนในเขตคลองเตย ที่กลุ่มอาสาสมัครคลองเตยดีจังทำงานมานานกว่า 9 ปี โดยการใช้ดนตรีและศิลปะ พัฒนาเด็กเยาวชน จึงได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการศึกษา และฐานะทางครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กัน

    “วันนี้ให้น้องหยุดเรียน เพราะป้าไม่มีเงินค่าขนมให้น้อง”  หนึ่งในบทสนทนาของกลุ่มคลองเตยดีจัง กับผู้ปกครองของเด็กชุมชนริมคลองวัดสะพาน จากการลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย 4 ชุมชน มีเด็กเยาวชนในชุมชนจำนวน 1,207 คน จากประชากรทั้งหมด 5,013 คน พบว่า มีเด็กมากกว่า 40 คนที่ออกจากระบบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และอีก 190 คนที่กำลังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางการศึกษา เพราะฐานะทางครอบครัวที่ยากจน ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพหาเช้ากินค่ำ และอีกหลายคนตกงาน แถมหนี้สิน-รายวันก็มาทุกวัน นี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การศึกษาถูกมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลา การออกจากระบบการศึกษาเพื่อหวังทำงานแบ่งเบาภาระครอบครัวจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังทรุดหนักแบบนี้ ประกอบกับความรู้และไม่มีทักษะเฉพาะติดตัวมากนัก การหารายได้จึงเป็นไปได้ยาก

    คลองเตยดีจัง จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร การบริหารเวลา ควบคู่กับ Hard skill ที่เป็นทักษะความรู้ทางวิชาชีพพร้อมกับสร้างรายได้ให้กับเด็กเยาวชนทั้ง 4 ชุมชน โดยได้เริ่มออกแบบกิจกรรมหลักสูตรที่คาดว่าจะเป็นไปได้ ได้แก่ การขายเสื้อผ้ามือสอง และเพนท์เล็บเจล โครงการหวังว่า เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตนเอง แบ่งเบาภาระครอบครัวในเบื้องต้นลงได้ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนได้ในอนาคต

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. วางแผนหลักสูตร

2. เปิดรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการ โดยดำเนินการดังนี้

    1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางโทรศัพท์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

    2) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายแต่ละชุมชน

    3) ติดต่อแกนนำธรรมชาติ(คนในชุมชนที่เป็นที่เคารพ นับถือ) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์

    4) ติดโปสเตอร์เปิดรับสมัครตามร้านค้าชุมชน

    5) แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามบ้าน

3. ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook เพื่อรับบริจาคเสื้อผ้า และระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ Workshop

4. ประชุมและแนะนำแนวทางการศึกษาให้กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ

5. ทำระบบคัดแยกเสื้อผ้า โดยให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมาเรียนรู้ และคัดแยกร่วมกัน 

6. จัดกิจกรรม workshop ตามหลักสูตรที่วางไว้  ดังนี้

    1) เรียนและฝึกทักษะการขายเสื้อผ้ามือสอง และการทำเล็บเจล 4 ครั้ง  โดยเรียนเรื่องการขายออนไลน์ การวางแผนระบบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสม

การทำแผนการตลาด การผลิตสื่อและการหากลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ

    2) ลงพื้นที่ตลาดเพื่อทดลองขาย 4 ครั้ง 

7. สรุปผลการดำเนินโครงการข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

           กลุ่ม Music sharing เกิดจากกลุ่มอาสาสมัครนักดนตรีที่รวมตัวกัน โดยเริ่มจากการเปิดขอรับบริจาคเครื่องดนตรีและสอนดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส เช่น เด็กเยาวชนในพื้นที่ชายแดน เด็กชาติพันธุ์ เด็กในพื้นที่สลัมอื่น ๆ

          ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการหลักอยู่ในชุมชนคลองเตย จึงใช้ชื่อโครงการว่า “คลองเตยดีจัง” โดยใช้กระบวนการทางด้านดนตรีและศิลปะในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาเป็นเวลากว่า 8 ปี ซึ่งทำงานกับเด็กและเยาวชนหลากหลายวัยจะมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยและลักษณะเด็กในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย และการทำงานกับเด็ก เยาวชน 7 ปีที่ผ่านมา มีเด็กในชุมชนที่สามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นครูอาสาสมัตรสอนดนตรีได้ 4-5 คน

          ในส่วนเครือข่ายการทำงานจะมีการทำงานร่วมกับกรรมการชุมชน แกนนำตามธรรมชาติในชุมชน เชื่อมประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่า Art work เพื่อประชาสัมพันธ์ 1 ครัง 3,000.00
2 ค่ารถขนของสำหรับ workshop ขายเสื้อผ้ามือสอง วันละ 1,500 บาท 4 ครั้ง 6,000.00
3 ค่าอาหารและอาหารว่าง ระหว่างการ workshop ขายของออนไลน์ 8 ครั้ง วันละ 100 บาท 20 คน 16,000.00
4 ค่าเดินทางทีม Staff วัน workshop ขายของออนไลน์ ครั้งละ 500 บาท 5 คน 4 ครั้ง 10,000.00
5 ค่าตอบแทนวิทยากรด้านการขาย ครั้งละ 2,000 บาท 4 ครั้ง 8,000.00
6 ค่าเดินทางของเยาวชนที่เข้าร่วม workshop ขายของออนไลน์ วันละ 200 บาท จำนวน 20 คน 4 ครั้ง 16,000.00
7 ค่าอุปกรณ์การทำเล็บ ชุดละ 1,500 บาท 20 ชุด 30,000.00
8 ค่ารถขนอุปกรณ์สำหรับ workshop การทำเล็บเจล วันละ 1,500 บาท 4 ครั้ง 6,000.00
9 ค่าตอบแทนวิทยากร workshop การทำเล็บเจล ครั้งละ 2,000 บาท 4 ครั้ง 8,000.00
10 ค่าอาหารและอาหารว่าง ระหว่างการ workshop การทำเล็บเจล 8 ครั้ง วันละ 100 บาท 4 ครั้ง 16,000.00
11 ค่าเดินทางทีมStaff วัน workshop การทำเล็บเจล ครั้งละ 500 บาท 5 คน 4 ครั้ง 10,000.00
12 ค่าเดินทางของเยาวชนที่เข้าร่วม workshop การทำเล็บเจล วันละ 200 บาท จำนวน 20 คน 4 ครั้ง 16,000.00
13 ค่าเดินทางของเยาวชนที่เข้าร่วม workshop การขาย ที่ตลาด วันละ 200 บ. จำนวน 40 คน 4 ครั้ง 32,000.00
14 ค่าเดินทางStaff workshop การขาย ที่ตลาด วันละ 500 บ. จำนวน 5 คน 4 ครั้ง 10,000.00
15 ค่าInternet ครั้งละ 200 บาท จำนวน 20 คน 4 ครั้ง 16,000.00
16 บริหารจัดการ การประสานงานของทีมงาน เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน 15,000.00
17 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 10,000.00
18 ประชุมทีมงาน ครั้งละ 3,000 บาท 4 ครั้ง 12,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
240,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
24,000.00

ยอดระดมทุน
264,000.00