project ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ในชุมชนคลองเตยระหว่างรอส่งตัว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ทำให้มีจำนวนยอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 50 คน จากการตรวจ 926 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนแออัดที่มีประชากรอยู่มาก บ้านหนึ่งหลังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ 2-13 คน ไม่มีห้องกั้นในการกักตัวผู้ติดเชื้อหรือผู้เสี่ยงสูง ยิ่งทำให้เกิดผู้เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเชื้อใช้เวลาในการแพร่นานและไม่แสดงอาการของโรคทันที ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อจึงเกิดการแพร่กระจายไปยังคนรอบข้างได้ง่ายทำให้เกิดผู้เสี่ยงจำนวนมาก ทำให้จำเป็นต้องมีที่พักผู้ป่วยแยกออกมาจากบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปติดผู้อื่นขณะที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านและในชุมชนที่ค่อนข้างแออัด

ระยะเวลาโครงการ 30 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (วัดสะพาน คลองเตย)

ยอดบริจาคขณะนี้

3,577,827 บาท

เป้าหมาย

2,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 179%
จำนวนผู้บริจาค 4,379

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

โครงการกำลังดำเนินการอยู่ ในขณะที่เคสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3 พฤษภาคม 2021

เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงการจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โครงการจึงขอขยายงบประมาณจากเดิม และเพื่อความโปร่งใส โครงการจะแจกแจงรายละเอียดการใช้งบประมาณตามมาอีกครั้ง   


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ทำให้มีจำนวนยอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 50 คน จากการตรวจ 926 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนแออัดที่มีประชากรอยู่มาก บ้านหนึ่งหลังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ 2-13 คน ไม่มีห้องกั้นในการกักตัวผู้ติดเชื้อหรือผู้เสี่ยงสูง ยิ่งทำให้เกิดผู้เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเชื้อใช้เวลาในการแพร่นานและไม่แสดงอาการของโรคทันที ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อจึงเกิดการแพร่กระจายไปยังคนรอบข้างได้ง่ายทำให้เกิดผู้เสี่ยงจำนวนมาก ทำให้จำเป็นต้องมีที่พักผู้ป่วยแยกออกมาจากบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปติดผู้อื่นขณะที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านและในชุมชนที่ค่อนข้างแออัด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

วันอังคารที่ 27 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา สปคม. เข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกที่วัดสะพาน คลองเตย โดยมีผู้ว่า กทม. เข้าไปเยี่ยมและได้สนับสนุนเรื่องการทำสถานที่สำหรับให้ผู้ป่วยมา "พักคอย" ระหว่างรอส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการระบาดในชุมชนและสะดวกในการมารับของรถพยาบาลทางพื้นที่ได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการต่อต้านโควิดชุมชนคลองเตย (คตช.คลองเตย)

มีท่านเจ้าอาวาสวัดสะพานเป็นประธาน มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ

  1. ประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในชุมชน
  2. หน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ศบส.41 และ 10 สำนักงานเขต พม.
  3. หน่วยสนับสนุนจากภาคนอก ซึ่งมีทีมวิจัย สวสส. จาก สป. กระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักในการประสาน กับทาง สปคม. กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักอนามัยของ กทม. และอื่น ๆ

คตช.คลองเตย ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสองหน่วย คือ

  1. ศูนย์ข้อมูลและประสานงาน ที่มีมูลนิธิดวงประทีปและทีมคลองเตยดีจังเป็นผู้ดำเนินการหลัก และ
  2. ศูนย์พักคอยในชุมชน มี พระอาจารย์มานิต วัดสะพาน เป็นผู้อำนวยการศูนย์

ซึ่งศูนย์พักคอยนี้ กำหนดชื่อทางการกันว่า "ศูนย์พักคอยในชุมชนระหว่างรอส่งตัว" (Community Waiting Area: CWA) ซึ่ง นพ.วิรุฬ สวสส. ได้ร่วมเป็นคณะทำงานของศูนย์ร่วมกับพระอาจารย์มานิตและสถาปนิกที่เป็นคนในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบจากกรมควบคุมโรค และทางสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ที่จะไปช่วยให้คำแนะนำในพื้นที่ในวันที่ 29 เม.ย. 64 
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

  1. เจ้าอาวาสวัดสะพาน
  2. ศบส.41
  3. 10 สำนักงานเขต พม.
  4. ทีมวิจัย สวสส. จาก สป. กระทรวงสาธารณสุข

โครงการกำลังดำเนินการอยู่ ในขณะที่เคสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3 พฤษภาคม 2021

เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงการจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โครงการจึงขอขยายงบประมาณจากเดิม และเพื่อความโปร่งใส โครงการจะแจกแจงรายละเอียดการใช้งบประมาณตามมาอีกครั้ง   


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย เช่น มุ้ง ผ้าห่ม แปลงสีฟัน ยาสีฟัน ขันอาบน้ำ อื่นๆ ชุดละ 1,500 บาท 50 ชุด 75,000.00
2 ค่าอุปกรณ์สำหรับการป้องกัน เช่น เจล แอกอฮอล์ หน้ากาก ชุด PPE เพื่อป้องการทีมงานและอาสาสมัคร) ชุดละ 500 บาท 1000 ชุด 50,000.00
3 ค่าอาหารและน้ำดื่ม 3 มื้อ ของผู้ที่รอส่งตัวและอาสาสมัคร (ประเมินสถานการณ์ไว้ 3 เดือนหรือ 90 วัน) มื้อละ 50 บาท 50 บาทต่อมื้อ 270,000.00
4 ค่าติดตั้งระบบส่วนกลาง เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์พื้นที่การจัดการข้อมูล อุปกรณ์จำเป็นทางเทคโนโลยี 1 ครั้ง 30,000.00
5 ค่าประสานโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน 15,000.00
6 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์ประสานงาน เดือนละ 3000 บาท 3 เดือน 9,000.00
7 ค่าเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 2 คน เดือนละ 15,000 บาท 3 เดือน 90,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
539,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
53,900.00

ยอดระดมทุน
592,900.00