project เด็กและเยาวชน

มื้อนี้ให้น้องอิ่ม ฝ่าภัยโควิด

ในสภาวะที่เด็กเปราะบางด้อยโอกาสไม่สามารถมีกินได้ทุกมื้อ กสศ. x เทใจ ชวนคุณให้ "มื้อนี้ให้น้องอิ่ม ฝ่าภัยโควิด" ด้วยการสนับสนุนค่าอาหารให้เด็ก 360 คนจาก 6 มูลนิธิ คือ มูลนิธิบ้านพระพร, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)คลองเตย, องค์กรเฟรนด์ฯ ประเทศไทย, เดอะ ฮับสายเด็ก (หัวลำโพง) และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ให้มีอาหาร 3 มื้อตลอด 1 เดือน

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน

ยอดบริจาคขณะนี้

308,851 บาท

เป้าหมาย

550,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 56%
25 วัน จำนวนผู้บริจาค 263
30 บาทต่อหนึ่งมื้อช่วยต่อชีวิตเด็กได้

เด็กเปราะบางด้อยโอกาสและเด็กบนท้องถนน เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 แม้ว่าในปัจจุบันเด็กกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนดูแลจากองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมจำนวนหนึ่ง หากแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้การสนับสนุนองค์กรดังกล่าวมีแนวโน้มลดน้อยลงพร้อมกับภาระการดูแลทีเพิ่มมากขึ้น


เพื่อให้เด็กเปราะบางด้อยโอกาสเหล่านี้ รวมถึงครอบครัวของพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและเข้าถึงการศึกษาได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพ เราจึงขอแรงประชาชนมาร่วมสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร  โดยในกรุงเทพมหานครมีเครือข่ายภาคประชาสังคมของกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาที่ทำงานช่วยเหลือเด็กเปราะบางด้อยโอกาสจำนวน 6 องค์กรหลัก ดังมีรายละเอียดังต่อไปนี้

1.มูลนิธิบ้านพระพร

  • ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม  1.) ลูกผู้ต้องขังในเรือนจำอายุ 1-10 ปี 2.) เยาวชนอายุ 12-20 ปี 3.) ผู้ใหญ่ อายุ 20-60 ปี 

2.มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 

  • ดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาส โดยมูลนิธิมีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย และกทม. รวมแล้ว 300 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุ 5-18 ปี (อายุ10-12ปี มีจำนวนมากสุด) 

3.มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)คลองเตย

  • ดูแลเด็กช่วงอายุ 6-18 ปี กลุ่มเป้าหมายเป็นเร่ร่อน เด็กกำพร้า ยากจนด้อยโอกาส รวมถึงเด็กเร่ร่อนใต้สะพานพุทธ

4.องค์การเฟรนด์ฯ ประเทศไทย

  • ช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงหลุดระบบการศึกษาสูงสุดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในกทม. เช่น สวนอ้อย คลองเตย โรงหวาย วัดใต้ (สวนหลวง) ทุ่งครุ ริมคลองพระโขนง เทเวศน์ สายไหม มหาวงศ์ (เด็กต่างด้าว) ฯลฯ เด็กอยู่ในครอบครัวยากจนผู้ปกครองหาเช้ากินค่ำ รายได้ไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายใน 

5.เดอะ ฮับสายเด็ก (หัวลำโพง)

  • ดูแล 2 กลุ่มคือ 1.) กลุ่มอายุ 12-27 ปี  2.)กลุ่มตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี   จากผลกระทบโรคโควิด-19 ปัจจุบันเด็กๆในเดอะฮับกระจายออกไปอยู่ที่ต่างๆ บางคนไปอยู่ห้องเช่ากับเพื่อน บางคนไปเช่าห้องพักอยู่เอง บางคนไปนอนอยู่แถวหัวลำโพง รวมเด็ก 42 คน 

6.มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

  • ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 กลุ่ม 1.เด็กเร่ร่อนไทยชั่วคราว อายุ 4-18 ปี อยู่ในชุมชนโค้งรถไฟยมราช แต่ไปขายดอกไม้ ซอยนานา ขอทาน  2.เด็กเร่ร่อนไทยถาวร 12-17 ปี อาศัยอยู่ใต้ทางด่วน น 3.เด็กเร่ร่อนต่างด้าว อายุ 4-18 ปี อยู่ในชุมชนเปรมฤทัย บ่อนไก่ คลองตันขายพวงมาลัย ขอทาน  4.เด็กลูกกรรมการ 4 พื้นที่ (ไซส์ก่อสร้าง)  น 5.เด็กที่ได้รับผลกระทบจากการตกงาน เช่น ชุมชนมุสลิม 


แนวทางการทำงาน

งบประมาณที่ได้เพื่อนำไปเป็นค่าอาหาร และให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในแต่ละวันของเด็กเปราะบางด้อยโอกาสตามสมควร

1. การระดมทุนเพื่อสนับสนุนเงินทุนการดูแลเด็กเปราะบางด้อยโอกาสและเด็กบนท้องถนนกับภาคประชาสังคมในกรุงเทพมหานคร 360 คน

มูลนิธิ/องค์กรจำนวน (เด็ก)
1.มูลนิธิบ้านพระพร30
2.มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 100
3.มูลนิธิเมอร์ซี่ (คลองเตย)70
4.องค์การเฟรน ประเทศไทย30
5.เดอะ ฮับสายเด็ก (หัวลำโพง)30
6.มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก100

2. การสนับสนุนจะจำแนกตามความต้องการของแต่ละองค์กร และให้ผุ้สนับสนุนสามารถเลือกองค์กรหรือแพคเกจที่ต้องการสนับสนุนที่สอดคล้องกับแต่ละองค์กร

3. กสศ. มีบทบาทเป็นผู้ประสานข้อมูลความต้องการและให้ข้อมูล ในส่วนการบริหารจัดการด้านการสนับสนุทางเทใจและภาคประชาสังคมจะประสานกันโดยตรง

4. การส่งต่อเงินช่วยเหลือจากเทใจไปยังหน่วยงานผู้รับความช่วยเหลือทุก 10 วัน

ภาคี
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการ

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย

(ประมาณร้อยละ 30-50 ของกลุ่มเป้าหมายที่แต่ละองค์กรดูแล)

งบประมาณต่อหัวต่อวัน

(อาหาร 90 บาท/ 3 มื้อ/วัน) ระยะเวลา 1 เดือน

1.มูลนิธิบ้านพระพร 3081,000

2.มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


100270,000
3.มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)คลองเตย70189,000
4.องค์การเฟรนด์ฯ ประเทศไทย3081,000
5.เดอะ ฮับสายเด็ก (หัวลำโพง) 3081,000
6.มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 100270,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

97,200
รวม
1,070,795


บริจาคให้
มื้อนี้ให้น้องอิ่ม ฝ่าภัยโควิด

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน