project เด็กและเยาวชน

ICAP : พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ด้อยโอกาสให้เป็นรูปแบบบูรณาการ

ปรับปรุงรูปแบบการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 2 แห่งในพื้นที่ชุมชนแออัดกทม. ให้เป็นแบบบูรณาการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กอายุ 2-6 ปี จำนวนประมาณ 70 คน

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. 2567 ถึง 31 มี.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

376,318 บาท

เป้าหมาย

308,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 122%
จำนวนผู้บริจาค 36

สำเร็จแล้ว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ICAP ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 2-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน โดยเราสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามแนวทาง HighScope ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เด็กมีการใช้ประสาทสัมผัสครบทุกด้านผ่านการเล่นที่มีชีวิตชีวาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต โดยจัดการอบรมแก่คุณครูซึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กลงมือทำด้วยตนเองตามหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ เช่น การพัฒนาเด็กตามหลักพัฒนาการ การใช้วินัยเชิงบวก การจัดสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โภชนาการตามวัย ฯลฯ 

เพื่อวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก โครงการ ICAP ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการประเมินทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาจังหวัดลพบุรีจำนวน 5 แห่ง และพบว่าเด็กปฐมวัยภายใต้โครงการ ICAP มีคะแนน EF ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ โดยเด็กในโครงการที่ได้คะแนน EF ต่ำกว่ามาตรฐานนั้น มีจำนวนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในขณะที่เด็กที่ได้คะแนน EF สูงกว่ามาตรฐาน มีจำนวนมากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศปัจจุบัน โครงการ ICAP มีสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรีที่เข้าร่วมโครงการกว่า 120 แห่ง และนอกจังหวัดลพบุรีอีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมเด็กปฐมวัยแล้วกว่า 9 พันคน ในการระดมทุนครั้งนี้ โครงการฯ มีแผนในการขยายผลการดำเนินงานไปยังสถานศึกษาเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ทีมงาน ICAP สำรวจศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อเก็บข้อมูลมาออกแบบปรับปรุงห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้
  2. ทีมงานICAP สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ของเล่น นิทานและอื่นๆ เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้พร้อมเป็นห้องเรียนแบบบูรณาการ
  3. ทีมงาน ICAP ดำเนินการอบรมครูและบุคคลากรในศูนย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการสอนรูปแบบใหม่
  4. ทีมงาน ICAP ให้ครูและบุคคลกรในศูนย์ทดลองสอนจริง โดยทีมงานช่วยเป็นพี่เลี้ยงและแนะนำ
  5. ICAP เปิดช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ทุก​ศพด.ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อติดตามการทำงาน
  6. ทีมงานวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ

  ไม่มีข้อมูล

  แผนการใช้เงิน

  ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
  1

  ค่าใช้จ่ายเพื่อปรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นรูปแบบบูรณาการโดยยึดหลักเด็กเป็นศูนย์กลาง ศูนย์ละ 100,000 บาท

  1.ทีมงาน ICAP สัมภาษณ์ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กถึงความพร้อมในการทำงาน  และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เพื่อมาออกแบบปรับปรุงห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ 

  2.ทีมงาน ICAP ดำเนินการอบรมครูและบุคลากรในศูนย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการสอนรูปแบบใหม่

  3.ทีมงาน ICAP ให้ครูและบุคลากรในศูนย์ทดลองสอนจริง โดยทีมงานช่วยเป็นพี่เลี้ยงและแนะนำ

  4.ICAP เปิดช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ทุก​ศพด.ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อติดตามการทำงาน

  5.ทีมงานวิเคราะห์และประเมินผลการทำงาน

  2 แห่ง 200,000.00
  2

  สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ของเล่น นิทานและอื่นๆ เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้พร้อมเป็นห้องเรียนแบบบูรณาการ ศูนย์ละ 40,000  บาท

  2 แห่ง 80,000.00
  รวมเป็นเงินทั้งหมด
  280,000.00
  ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
  28,000.00

  ยอดระดมทุน
  308,000.00