project เด็กและเยาวชน

5 หมู่ฟื้นฟูโภชนาการ เพื่อเด็กด้อยโอกาส CCF

สนับสนุนค่าวัตถุดิบอาหารเช้าให้กับเด็กๆ ที่ครอบครัวด้อยโอกาส จำนวน 50 คน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตกอยู่ในภาวะยากลำบากรุนแรงเฉียบพลัน ส่งผลให้เด็ก ๆ เสี่ยงที่จะไม่มีอาหารคุณภาพกินครบมื้อ เสี่ยงต่อปัญหาด้านทุพโภชนาการ

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ย. 2564 ถึง 31 ม.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: จังหวัดศรีสะเกษ

ยอดบริจาคขณะนี้

9,833 บาท

เป้าหมาย

401,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 2%
57 วัน จำนวนผู้บริจาค 28

สนับสนุนค่าวัตถุดิบอาหารเช้าให้กับเด็กๆ ที่ครอบครัวด้อยโอกาส จำนวน 50 คน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตกอยู่ในภาวะยากลำบากรุนแรงเฉียบพลัน ส่งผลให้เด็ก ๆ เสี่ยงที่จะไม่มีอาหารคุณภาพกินครบมื้อ เสี่ยงต่อปัญหาด้านทุพโภชนาการ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

"เด็กขาดสารอาหาร เพราะโควิด-19 นั้น เกิดขึ้นจริง"
ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ ดร.สง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิฯ สสส.
อ้างอิง https://youtu.be/Lx9kDUVnKKM

เป้าหมาย และเหตุผล
            โครงการนี้ต้องการให้เด็กไทยมีโภชนาการอาหารที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากโรคโควิด-19 ระบาด พ่อแม่ตกงานจนไม่มีเงินซื้ออาหารให้ลูกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการ ซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ มีร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมดุลย์ ดังนั้น อาหารและโภชนาการสำคัญที่สุด ปัญหาที่จะตามมาในระยะยาวไม่เกิน 6 เดือนถึง 1 ปี คือพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมอง

ผลการดำเนินงานในอดีต
            ให้การสนับสนุนอาหารเช้าสำหรับเด็ก ๆ ที่มีปัญหาทุพโภชนาการ และเด็กที่ขาดแคลนครอบครัวประสบปัญหาด้านรายได้ทำให้เด็ก ๆ ไม่ได้กินอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนจำนวน 9,679 คน ใน 14 จังหวัด 50 โรงเรียน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลครอบครัวที่มีปัญหาด้านความสามารถในการจัดเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับบุตร หลาน ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
2. ให้การสนับสนุนงบประมาณผ่านโรงเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนวัตถุดิบอาหาร ในการจัดเตรียมมื้ออาหารที่มีคุณภาพให้กับเด็ก ๆ โดยมีคุณครูดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
3. ร่วมกับโรงพยาบาล จัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาชนาการ อาหารปลอดภัยให้กับผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี เช่น โรงเรียน แกนนำชุมชน สถานพยาบาล
5. เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
6. บริหารจัดการโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณสนับสนุนที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าวัตถุดิบ เพื่อประกอบอาหารเช้าตามหลักโภชนาการ (5 หมู่) ให้กับเด็ก 50 คน เป็นระยะเวลา 1 ปี 18,250 มื้อ 365,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
365,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
36,500.00

ยอดระดมทุน
401,500.00

บริจาคให้
5 หมู่ฟื้นฟูโภชนาการ เพื่อเด็กด้อยโอกาส CCF

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน