project ผู้สูงอายุ

HAPPY MEAL FOR HAPPY GRANNY เติมรัก ปันอิ่ม ปี 3

การที่ผู้สูงอายุยากไร้ต้องอยู่ตามลำพัง ซ้ำร้ายบางคนมีหลานตัวน้อยต้องดูแล และด้วยความชราทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวเองได้ โครงการช่วยเหลือโดยการมอบชุดอาหารให้ผู้สูงอายุ 110 คน ในแต่ละครั้งของการลงพื้นที่ไม่ใช่เพียงแค่การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเติมความอิ่มด้วยชุดอาหารเท่านั้น หากแต่มีการบรรเทาใจด้วยการได้พูดคุยไถ่ถามทุกข์สุข อันเป็นการช่วยเสริมสร้างกำลังใจอีกด้วย...”เพราะว่า...เมื่อท้องอิ่มเราจึงได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขา”

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ค. 2567 ถึง 30 เม.ย. 2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: 1.จังหวัดสระแก้ว ใน 4 อำเภอ ได้แก่ 1.ตาพระยา 2.วัฒนานคร 3.วังสมบูรณ์ และ 4.อรัญประเทศ , 2.จังหวัดสุรินทร์ ใน 4 อำเภอ ได้แก่ 1.บัวเชด 2.สังขะ 3.พนมดงรัก และ 4.กาบเชิง

ยอดบริจาคขณะนี้

34,850 บาท

เป้าหมาย

580,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 6%
227 วัน จำนวนผู้บริจาค 14

การที่ผู้สูงอายุยากไร้ต้องอยู่ตามลำพัง ซ้ำร้ายบางคนมีหลานตัวน้อยต้องดูแล และด้วยความชราทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวเองได้ โครงการช่วยเหลือโดยการมอบชุดอาหารให้ผู้สูงอายุ 110 คน ในแต่ละครั้งของการลงพื้นที่ไม่ใช่เพียงแค่การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเติมความอิ่มด้วยชุดอาหารเท่านั้น หากแต่มีการบรรเทาใจด้วยการได้พูดคุยไถ่ถามทุกข์สุข อันเป็นการช่วยเสริมสร้างกำลังใจอีกด้วย...”เพราะว่า...เมื่อท้องอิ่มเราจึงได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขา”

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เป็นแนวโน้มที่ทุกชาติทั่วโลกหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2566 พบว่าประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 13 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ   และในจำนวนนี้อาศัยอยู่ตามลำพังคิดเป็นร้อยละ 10.32  แม้ว่าภาครัฐจะแก้ไขปัญหาด้านค่าครองชีพของผู้สูงอายุ  ด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกเดือน  แต่จำนวนเงินที่ได้รับยังคงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่มีฐานะขัดสนและมีสภาพครอบครัวที่แหว่งกลาง ครัวเรือนที่ประกอบด้วยคน 2 รุ่น คือ รุ่นปู่ย่า ตายายและรุ่นหลาน ส่วนรุ่นพ่อแม่นั้นขาดหายไปเนื่องจากการละถิ่นฐานเพื่อไปทำงานไกลบ้าน และจำเป็นต้องทิ้งลูกไว้ให้พ่อแม่ที่ชราช่วยดูแล ส่งผลให้ผู้สูงอายุนอกจากจะต้องใช้จ่ายเพื่อตัวเองแล้ว พวกเขายังมีภาระค่าใช้จ่ายเพื่อลูกหลานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

โครงการช่วยเหลือด้านอาหารของมูลธิโคเออร์เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2529 ถึงปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่โคเออร์  หรืออาสาสมัครได้ทำการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ใช้ชีวิตตามลำพังไม่มีลูกหลานส่งเสียเลี้ยงดู อาศัยในบ้านเรือนที่ทรุดโทรมและขาดโภชนาการที่ดี จะได้รับการบันทึกข้อมูลไว้และจะได้รับความช่วยเหลือตามลำดับหากมีผู้สูงอายุในโครงการเสียชิีวิต เพื่อให้ครบ จำนวน 110 คน ที่เจ้าหน้าที่จะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 

การต้องอยู่ตามลำพังอย่างยากไร้ในยามชราและมีหลายโรครุมเร้า ย่อมเป็นการดีกว่าหากผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีใครสักคนไปมาหาสู่หยิบยื่นความช่วยเหลือ ได้บอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ยาก หรือแม้แต่ความสุขให้ผู้อื่นได้ฟัง อย่างน้อยก็จะได้ช่วยคลายเหงาลงได้ ทั้งยังจะส่งผลดีต่อจิตใจ ทำให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักว่ายังมีความสำคัญ ไม่ได้เป็นภาระของผู้อื่น แม้ว่าหลายท่านที่มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกเดือนจะจากไปแล้ว แต่พวกเราคณะทำงานยังคงจดจำรอยยิ้มและคำให้ศีลให้พรของท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งเป็นพลังใจให้พวกเราทำงานส่งมอบชุดอาหาร เพื่อเติมความอิ่มและเพิ่มรอยยิ้มได้ต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย

2.พิจารณาช่วยเหลือ โดยนำข้อมูลจากอาสาสมัครเข้าสู่ที่ประชุมมูลนิธิเพื่อพิจารณามอบความช่วยเหลือ

3.มอบชุดอาหารและเยี่ยมเยียน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ลงพื้นที่มอบชุดอาหาร และตรวจสุขภาพเบื้องต้น เดือนละ 1 ครั้ง

4. เสริมสร้างกำลังใจ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ลงพื้นที่มอบชุดอาหาร และตรวจสุขภาพเบื้องต้น เดือนละ 1 ครั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิโคเออร์ (COERR FOUNDATION) เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย รวมทั้งราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันสืบเนื่องมาจากผู้ลี้ภัย และราษฎรไทยยากไร้ และด้อยโอกาส ทั้งนี้ด้วยการยึดหลักความรัก เมตตาธรรมและมนุษยธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินการช่วยเหลือ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือลัทธิการเมืองแต่อย่างใด

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารแห้ง อาทิ ข้าวสาร 10 กิโลกรัม ไข่ไก่ กุนเชียง ปลาร้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง UHT ปลากระป๋อง ชุดละ 400 บาท/เดือน 110 คน 528,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
528,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
52,800.00

ยอดระดมทุน
580,800.00

บริจาคให้
HAPPY MEAL FOR HAPPY GRANNY เติมรัก ปันอิ่ม ปี 3

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน