โครงการเด็กและเยาวชน

สติบำบัดเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่น

ป้องกันโรคซึมเศร้าของวัยรุ่น 100 คน ในจังหวัดเชียงราย ให้สามารถจัดการอารมณ์และความคิดด้วยวิชาสติบำบัดให้กับตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยอดบริจาคขณะนี้

1,300 บาท

เป้าหมาย

40,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 3%
7 วัน จำนวนผู้บริจาค 2

จังหวัดเชียงราย ทุกๆ แสนคน จะมีคนฆ่าตัวตายเฉลี่ย 11.7 คน ในปี 2561

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดลำดับที่ 4 ของประเทศไทยที่ฆ่าตัวตายมากที่สุด (กรมสุขภาพจิต)

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเราพบว่าช่วงอายุ 10-19 ปีมีอัตราการฆ่าตัวตายไม่สูง โดยทั่วไปอยู่ที่ 1-2 ต่ออัตราประชากรแสนคน แต่พอขยับเป็นช่วงวัย 20-24 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา อัตราการฆ่าตัวตายจะสูงขึ้นเป็น 6 ต่ออัตราประชากรแสนคน ตรงนี้มีการก้าวกระโดดของอัตราการฆ่าตัวตายที่น่าสนใจในช่วงรอยต่ออายุ 20 ปี เพราะฉะนั้นช่วงวัยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยและช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นวัยที่จำเป็นต้องโฟกัส (นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์ ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ กรมสุขภาพจิต)

ปัจจัยการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น ส่วนใหญ่มาจากความเครียด ความกดดัน ความคาดหวัง ความรัก ครอบครัว เพื่อน เป็นต้น ด้วยภาพสังคมที่ดำเนินไปและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้วัยรุ่นอ่อนไหว เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ และป้องกันได้ยาก

วิชาสติบำบัด เป็นวิธีหนึ่งที่มุ่งเน้นให้วัยรุ่นรู้จักวิธีผ่อนคลาย ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเอง มีสติอยู่ในกิจวัตรประจำวัน รู้จักให้อภัย รู้วิธีสื่อสารอย่างมีสติ ทำให้มีความมั่นคงทางด้านจิตใจ ป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าได้โดยไม่พึ่งยา


คุณอุ้ม วิรัตน์เกษม ประธานมูลนิธิแฮปปี้เนสยูแคนกิ้ฟ ผู้ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิตในฐานะผู้บำบัดเบื้องต้น จากคอร์สสติบำบัด mindfulness based therapy and counselling นำจัดอบรมวิชาสติบำบัด เพื่อเปิดรับฟังปัญหา สอนกระบวนการเทคนิค ให้วัยรุ่นสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิชาสติบำบัด ประกอบด้วย

 • สอนสมาธิ
 • ฝึกการมีสติ
 • สติกับความรู้สึก / ปล่อยวาง
 • สติกับความคิด / ปล่อยวาง
 • ใคร่ครวญสัมพันธภาพ
 • สติการสื่อสาร
 • สติเมตตา
 • สติในวิถีชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เข้ามาใช้บริการสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 100 คน จัดอบรมกลุ่มละ 10 คน (จำนวน 8 ครั้ง/ กลุ่ม)


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. กำหนดตารางการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับฝ่ายให้คำปรึกษานักศึกษา
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการในมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดรับสมัคร(ผ่านฝ่ายให้คำปรึกษาในมหาวิทยาลัย)
 3. จัดการสอนสติบำบัดให้แก่นักศึกษา จำนวน 100 คน จัดอบรมกลุ่มละ 10 คน จำนวน 8 ครั้งต่อกลุ่ม ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง อบรมวันละ 2 กลุ่มแบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย
 4. ประเมินผลการเรียนรู้และวัดความเปลี่ยนแปลงจากแบบประเมิน ก่อนและหลัง การเรียนรู้

Facebook : happiness u can give

www.happinessyoucangive.org

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ช่วยให้ผ่อนคลาย หายเครียด ลดความวิตกกังวล
 2. ช่วยให้อาการของโรคซึมเศร้าดีขึ้นตามลำดับ จนหายเป็นปกติ
 3. ช่วยให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
 4. ช่วยให้เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง และไม่ตัดสินผู้อื่น
 5. ช่วยให้รู้จักระงับความคิดที่วกวน ความคิดลบ ความคิดร้าย
 6. ช่วยให้มีสมาธิ มีสติ และเกิดปัญญา
 7. ช่วยให้สุขภาพกายและใจเข้มแข็งขึ้น
 8. ช่วยลด ละ เลิก อันตรายจากการทำร้ายตนเอง และผู้อื่น
 9. ช่วยให้สถาบันครอบครัวมั่นคงขึ้น สังคมปลอดภัย

ทีมงาน

นส.อุ้ม วิรัตน์เกษม ประธานกรรมการมูลนิธิแฮปปี้เนสยูแคนกิ้ฟ วิทยากร ผู้นำการอบรม

นส.อภิชา เตชสิทธิ เลขานุการมูลนิธิ ผู้ช่วยวิทยากร

ภาคี

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เด็กนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตร จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง

2. ค่าอาหารว่างของผู้เข้าร่วมอบรม

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร

4. ค่าเอกสารประกอบ100 คน40,000

เด็กนักศึกษาจะได้รับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสติบำบัด เฉลี่ยต่อคนละ 400 บาท ได้เรียน 8 ครั้ง

บริจาคให้
สติบำบัดเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่น

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน