project เด็กและเยาวชน

Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป

เยียวยาและฟื้นฟู 300 ครอบครัวทาง 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้มีชีวิตที่สดใส ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน, ทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ ถุงยังชีพและทุนส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับให้ครอบครัวที่ยากไร้ได้มีชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563 ระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา)

ยอดบริจาคขณะนี้

278,546 บาท

เป้าหมาย

1,062,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 26%
จำนวนผู้บริจาค 237

สำเร็จแล้ว

เด็กๆ และผู้ปกครองที่ยากไร้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนไม่น้อย ที่ไม่รู้ว่าหลัง COVID หมดไป จะมีชีวิตอยู่ต่อได้อย่างไร เด็กๆ จะมีเงินไปโรงเรียนไหม พ่อแม่จะมีข้าวสารหุงให้ลูกทานก่อนไปโรงเรียนหรือเปล่า สุขภาวะของพวกเขาจะเป็นอย่างไร การฟื้นฟูเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและการฟื้นตัวหลังวิกฤตผ่านพ้นไปจะเป็นเช่นไร คงจะดีไม่น้อยถ้ามีมือหยิบยื่นมาช่วยเป็นมือบนแห่งการให้ “ให้หนึ่งน้ำใจของคุณ คือการให้” เพื่อเด็กชายแดนใต้และผู้ปกครองกว่า 300 ครัวเรือน ได้มีชีวิตที่สดใสหลัง COVID หมดไป 

3,000 บาทของคุณจะช่วยสนับสนุน ดังนี้ 1.ทุนการศึกษา 1,000 บาท  2.อุปกรณ์การเรียน 750 บาท 3.ถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้ง) จำนวน 350 บาท และ 4.ทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพระยะสั้น เช่น การเพาะปลูกทางการเกษตร, พันธ์ุสัตว์, การทำขนมขาย จำนวน 900 บาท


สถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ จนทำให้ภาครัฐต้องประกาศมาตรการปิดจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ตลอดจนออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ปิดสถานประกอบการ ตลาด ห้างร้านต่าง ๆ โรงเรียน ตลอดจนสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเด็กและเยาวชน ส่งผลกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ การพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชน การประกอบอาชีพของประชาชนทำให้ขาดรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

การช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และพ่อแม่ผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะขณะเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพียงเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงหลังเกิดวิกฤตดังกล่าว กล่าวคือ การฟื้นฟูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือระยะของการฟื้นตัวทางจิตใจ เศรษฐกิจ และสังคมอีกด้วย ซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะหากการหมดไปของไวรัส COVID-19 ต้องหมดไปพร้อม ๆ กับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนอย่างที่เคยเป็นอยู่แล้ว ก็เท่ากับสังคมนี้ไม่ได้ทิ้งร่องรอยแห่งความช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้ผู้คนได้สร้างชีวิตใหม่เลยแม้แต่น้อย


ด้วยเหตุนี้ พวกเราเครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด หรือ PPS ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวนี้ จึงต้องการเยียวยาและฟื้นฟูภาวะของการมีชีวิตอยู่รอด คุณภาพชีวิตที่ดี ทุนการศึกษา ตลอดจนสุขภาวะที่ดีของเด็กและเยาวชน รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยเลี้ยงชีพและส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ปกครอง ภายใต้ชื่อโครงการว่า “Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป !”

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนี้สามารถเสริมสร้างพลังทางจิตใจ การมีกำลังใจที่ดี ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ปกครอง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวในอนาคตต่อไป


อนึ่ง เครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด หรือ PPS นั้น คือองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นองค์กรสร้างสรรค์สังคมสำหรับเด็กและเยาวชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 มีเครือข่ายสมาชิกที่เป็นนักกิจกรรมทางสังคมกระจายอยู่ทั่ว 3 จชต. ตลอดจนมีผลงานเชิงประจักษ์แก่สังคมมากมาย โดยยึดสโลแกนในการทำงานที่ว่า “พลังเยาวชน พลังอาสา พัฒนาบ้านเกิด ด้วยฝันสันติภาพชายแดนใต้”

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เด็กยากไร้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนใหม่ ๆ และทุนการศึกษาสำหรับวันเปิดเทอมใหม่ในปีการศึกษา 2563 เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 2. ผู้ปกครองได้รับปัจจัยดำรงชีพ (ถุงยังชีพ) สำหรับบรรเทาความเดือดร้อน และได้รับทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพระยะสั้นเพื่อเสริมความมั่นคงส าหรับครัวเรือน เช่น การเพาะปลูก, การเลี้ยงสัตว์, การทำขนมพื้นบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและลดรายจ่ายในครัวเรือน
 3. เกิดการฟื้นฟู เยียวยา และพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนของเด็กที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถฟื้นตัวสร้างชีวิตที่ดีขึ้นหลังภาวะวิกฤต

สมาชิกภายในทีม

 • นายอับดุลปาตะ ยูโซะ ประธานเครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด
 • นายศุภมินทร์ สะมะโด รองประธานฝ่ายบริหาร
 • นายอิลฟาน สะอิ รองประธานจังหวัดยะลา
 • นางสาวนูรมาฮีซาน วานิ รองประธานจังหวัดปัตตานี
 • นายมาหามะเฟาซาน ซาจิ รองประธานจังหวัดนราธิวาส

ภาคี

 • สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข 
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / ผู้นำท้องที่ (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ในพื้นที่ 3 จชต.

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่
Facebook fanpage : เครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด – PPS  


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน
รายการ
จำนวนเงิน
(บาท)
1ค่าปัจจัยทางการศึกษา เช่น อุปกรณ์การเรียน (เด็ก 300 คน คนละ 750 บาท)225,000
2ทุนเพื่อการศึกษา (เด็ก 300 คน คนละ 1,000 บาท)300,000
3ค่าถุงยังชีพ (300 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 350 บาท)105,000
4ค่าปัจจัยส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (300 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 900 บาท)270,000
5ค่าบริหารโครงการ เช่น ค่าเดินทางลงพื้นที่สำรวจ (33 อำเภอ พื้นที่ละ 2,000 บาท)66,000
6ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
96,600

รวม1,062,600

ความช่วยเหลือแต่ละครอบครัวเฉลี่ย 3,000 บาท