project สุขภาพ เด็กและเยาวชน

มื้ออิ่มเพื่อเด็กน้อย

เด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนไม่มีโอกาสได้รับอาหารที่เพียงพอตามหลักโภชนาการ หรือบางครั้งต้องอดบางมื้อไป เครือข่ายปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง โรงพยาบาลอุบลรัตน์, โรงพยาบาลท่าวุ้ง,โรงพยาบาลน้ำพอง, โรงพยาบาลยะหริ่ง, โรงพยาบาลขุนหาญ และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่มอบมื้ออาหารที่เต็มเปี่ยมด้วยโภชนาการให้เด็ก 600 คน : 100 มื้อ:100 วัน

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (100 วัน) พื้นที่ดำเนินโครงการ 1. โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 2. โรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 3. โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น 4. โรงพยาบาลยะหริ่ง จ.ปัตตานี 5. โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 6. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ยอดบริจาคขณะนี้

218,979 บาท

เป้าหมาย

1,500,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 15%
0 วัน จำนวนผู้บริจาค 133
25 บาทต่อมื้อ ให้เด็กยากจนได้กินอาหารที่เพียงพอ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย

โครงการ มื้ออิ่มเพื่อเด็กน้อย  เป็นโครงการการพัฒนาต้นแบบการสนับสนุนเด็กยากจนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยที่เครือข่ายปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน 6 พื้นที่ ได้แก่ (1) โรงพยาบาลอุบลรัตน์ (2) โรงพยาบาลท่าวุ้ง (3) โรงพยาบาลน้ำพอง (4) โรงพยาบาลยะหริ่ง (5) โรงพยาบาลขุนหาญ (6) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ในช่วงระบาดของโรค Covid-19สิ่งที่โรงพยาบาลเห็น คือ มีเด็กจำนวนมาก ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนด้านอาหาร เด็กยากจนต้องอดมื้อกินมื้อ ดังนั้นจึงมีแนวคิดอยากให้เด็กยากจนได้รับอาหารที่เพียงพอมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้เด็กบางครอบครัวที่ขาดแคลนอาหาร ไม่มีปัจจัยทางด้านการเงินไม่สามารถได้รับอาหารที่ครบตามหลักโภชนาการ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อร่างกาย รวมทั้งระบบสมอง สมาธิ และสติปัญญาในการเรียน ดังนั้นตั้งแต่ช่วงมิถุนายน ถึงกันยายน เราจึงจัดโครงการ "มื้ออิ่มเพื่อเด็กน้อย"โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งมอบอาหารด้วยตัวเองทุกวัน ผลลัพธ์ที่ผ่านมาเด็กมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการดำเนินโครงการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และมีความพร้อม ในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น 

ภาพประกอบ : อาสาสมัครโรงพยาบาลขุนหาญส่งมอบอาหารให้กับเด็กยากจน โดยใช้กล่องกระดาษและถุงผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การลงพื้นที่ในทุกๆวัน เรายังเจอเด็กที่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน, เด็กที่พ่อแม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 และเด็กกำพร้า เราจึงขอชวนทุกคนมาร่วมขยายผลในระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงการให้ยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างโอกาสให้เด็กที่มีภาวะยากจนมีสุขภาพด้านร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตดี ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ตามหลักโภชนาการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตทางสังคมที่ดีสืบไป โดยใช้พื้นที่ในเครือข่ายปฏิรูป รพช. 6 พื้นที่ต้นแบบที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยขยายระยะเวลาเพิ่ม 100 วัน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม) จำนวนเด็กทั้งหมด 600 คน คนละ 100 มื้อ ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 

ภาพประกอบ : อาสาสมัครโรงพยาบาลน้ำพองส่งมอบอาหารให้กับเด็กยากจน โดยใช้กล่องเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. โรงพยาบาลกำหนดพื้นที่เป้าหมาย
 2. สำรวจและขึ้นทะเบียนรายชื่อเด็กยากจน
 3. กำหนดเมนูอาหารในแต่ละวัน โดยนักโภชนาการ เช่น ชนิด ปริมาณ วัตถุดิบ
 4. ผลิตอาหาร (โรงพยาบาลผลิตเองในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยจับคู่กับโครงการคนพิการ, นักบริบาล และเกษตรอินทรีย์ หรือ  ทำการจัดจ้างร้านค้า หรือ บริษัท โดยโรงพยาบาลคุมคุณภาพ)
 5. การส่งมอบอาหาร ดำเนินการโดยประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ รพสต., อสม. และ อปท. เป็นผู้ส่งมอบถึงมือเด็ก
 6. บันทึกการได้รับอาหารของเด็กแต่ละคน พร้อมติดตามผลการเปลี่ยนแปลงเพื่อรายงานผลให้ผู้บริจาค
 7. โรงพยาบาลมีการคัดเลือกเด็กใหม่ทุก 3 เดือน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ครอบคลุมเด็กที่ได้รับความลำบากจริงๆ

ภาพประกอบ : อาสาสมัครโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ส่งมอบอาหารให้กับเด็กยากจน

ประโยชน์ของโครงการ 

 • เด็กยากจนที่เข้าร่วมโครงการได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ
 • เด็กยากจนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลพื้นที่ต้นแบบทั้ง 6 พื้นที่ และมีพัฒนาการทางด้านการเจริญเติบโตสมวัยตามเกณฑ์
 • โครงการได้รับการส่งเสริมขยายผลในระยะยาวต่อไป

เกณฑ์การคัดเลือกเด็กที่เข้าร่วมโครงการ 

 1. เด็กยากจน
 2. อายุระหว่างเด็กปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน
 4. กำพร้า หรือ พ่อแม่ตกงานเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิแพทย์ชนบท 

นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง  

พญ.ดวงดาว ศรียากุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1. โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 100 มื้อ  x 100คน x 25 บาท250,000
 2. โรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 100 มื้อ x 100คน x 25 บาท250,000
3. โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น100 มื้อ x 100คน x 25 บาท250,000
 4. โรงพยาบาลยะหริ่ง จ.ปัตตานี 100 มื้อ x 100คน x 25 บาท250,000
5. โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 100 มื้อ x 100คน x 25 บาท250,000
6. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์100 มื้อ x 100คน x 25 บาท250,000
รวม1,500,000

โครงการนี้รวมค่าธรรมเนียมเทใจ 10 % แล้ว

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

บริจาคให้
มื้ออิ่มเพื่อเด็กน้อย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน