project เด็กและเยาวชน

เติมเต็มมื้ออาหารเด็กในโรงเรียน FOOD FOR GOOD

ความยากจนของครอบครัว ทำให้เด็กในประเทศไทยกว่า 2.9 ล้านคน ขาดสารอาหาร จนทำให้ “ผอม เตี้ย พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาล่าช้า” FOOD FOR GOOD เป็นโครงการที่เข้าไปเติมเต็มมื้ออาหารในโรงเรียน ให้เด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อสร้างรากฐานการเจริญเติบโตที่แข็งแรง ปีการศึกษา 2566 นี้ ช่วยเหลือเด็กๆ จำนวน 6,756 คน ใน 56 โรงเรียน ครอบคลุม 33 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ ตลอดปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

211,189 บาท

เป้าหมาย

4,400,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
189 วัน จำนวนผู้บริจาค 304

ความยากจนของครอบครัว ทำให้เด็กในประเทศไทยกว่า 2.9 ล้านคน ขาดสารอาหาร จนทำให้ “ผอม เตี้ย พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาล่าช้า” FOOD FOR GOOD เป็นโครงการที่เข้าไปเติมเต็มมื้ออาหารในโรงเรียน ให้เด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อสร้างรากฐานการเจริญเติบโตที่แข็งแรง ปีการศึกษา 2566 นี้ ช่วยเหลือเด็กๆ จำนวน 6,756 คน ใน 56 โรงเรียน ครอบคลุม 33 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

วัยเด็กถือเป็นช่วงเวลาสำคัญต่อพัฒนาการโดยรวม “โภชนาการ” จึงมีบทบาทหลักต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ที่ส่งผลในระยะยาว ข้อมูลจาก Health data center เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2564 (กระทรวงสาธารณสุข, 2564) พบว่า เด็กไทยกว่า 40% มีภาวะทุพโภชนาการ จากการศึกษารายงานสถานการณ์ภาวะโภชนาการโดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย FOOD FOR GOOD คาดการณ์ว่ามีเด็กไทย (อายุ 6-14 ปี) กว่า 2.9 ล้านคนจาก 7.09 ล้านคน ที่อาจจะมี ภาวะเตี้ย ผอม หรืออ้วน

ภาวะทุพโภชนาการ หรือสภาวะของร่างกาย ที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน หรือมีปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย ยังคงเป็น ปัญหาใหญ่โดยรวมของเด็กไทย ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของอาหาร และการดูแลโภชนาการเด็กที่ยังต้องปรับปรุงปัญหาและอุปสรรคในการดูแลโภชนาการเด็กนักเรียน ที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งเรื่องความจำกัด ของงบประมาณค่าอาหาร กำลังคนสนับสนุนการดำเนินงานด้านโภชนาการระดับพื้นที่ และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ยังขาดองค์ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบเฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน ไม่มีการนำข้อมูลภาวะโภชนาการเด็กมาใช้ในการจัดการ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหา รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภครายบุคคล

วิธีการทำงาน

เราทำงานร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อจัดการกับปัญหาโภชนาการขาดและเกินของเด็กๆ โดยการเข้าไปสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลน ควบคู่ไปกับการเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียน ให้มีเครื่องมือและวิธีการดูแลเด็กๆได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กๆได้รับอาหารที่เหมาะสม หลายหลาย และมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง และมีการพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดี พร้อมต่อการเรียนรู้

การทำงานของ FOOD FOR GOOD จึงไม่ใช่แค่การนำเงินบริจาคไปแปรรูปเป็นมื้ออาหาร แต่เป็นการ "สร้างวิธีที่เอื้อให้เกิดมื้ออาหารคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง"


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. เปิดรับสมัครโรงเรียนประสบปัญหาการจัดการโภชนาการในโรงเรียน ขาดแคลนงบประมาณค่าอาหาร และต้องการเสริมองค์ความรู้ เพื่อสร้างระบบการจัดการที่ยั่งยืนในโรงเรียน

2. สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบให้ได้คุณภาพและเพียงพอ และสนับสนุนให้เกิดแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

3. ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการและการดูแลโภชนาการเด็กให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการจัดการอาหารและโภชนาการที่มีประสิทธิภาพร่วมกับโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอให้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง

4.ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มีความตระหนักในความสำคัญของโภชนาการและมีทัศนคติที่ดีต่ออาหาร และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่

5. ผลักดันให้โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเด็ก และช่วยกันดูแลเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการของเด็กอย่างเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารเด็ก 4,000 บาท : คน : 1 ปีการศึกษา ( 10 เดือน) 1,000 คน 4,000,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
4,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
400,000.00

ยอดระดมทุน
4,400,000.00

บริจาคให้
เติมเต็มมื้ออาหารเด็กในโรงเรียน FOOD FOR GOOD

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน