project เด็กและเยาวชน

ชุมชนรู้ทันฝุ่น ระยะ 1

ติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นและอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง สู่ศูนย์กลางชุมชน 150 แห่ง อาทิศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน โดยครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

396,500 บาท

เป้าหมาย

396,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 99

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบแล้ว 150 เครื่องทั่วประเทศ ทั้งศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน

9 กรกฎาคม 2020

โครงการ “ชุมชนรู้ทันฝุ่น” โดยชมรมผู้รับพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล เทใจดอทคอม มูลนิธิยุวพัฒน์ โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่ายภาคสังคม ได้ร่วมกันจัดส่งเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 และอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จำนวน 150 ชุด โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 368,400 บาท


ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคผ่านเทใจดอทคอมทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง

สำหรับเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 และอุปกรณ์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ธง 3 สี (เขียว เหลือง แดง) แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์แนะนำโครงการ ทางศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน สามารถนำไปติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ของอาคารที่เป็นศุนย์กลางของผู้คนที่สัญจรไปมาเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ตรวจวัดค่าฝุ่นที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ สามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที


จากการติดตามการใช้งาน พบว่า ทางศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน นอกจากจะนำไปติดตั้งบริเวณอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนแล้ว บางโรงเรียนได้นำไปติดตั้งไว้ที่วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนเช่นกัน ได้แก่ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคมที่นำเครื่องวัดค่าฝุ่นไปติดตั้งไว้ที่วัดวุฒิมงคล จ.แพร่ โดยติดตั้งธง 3 สีไว้กลางลานวัด ให้คนในชุมชนได้เห็นสถานะของค่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี นำไปติดตั้งบริเวณทางเข้าห้องฉุกเฉิน เป็นอาคารที่อยู่ด้านหน้าทำให้ผู้คนที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือรณรงค์ป้องกันการเผาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

คู่มือการติดตั้งเครื่องวัดและการใช้งาน

ตัวอย่างการติดตั้งธงที่โรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เพราะฝุ่นPM 2.5 นั้นเล็กมาก จนสายตาเรามองไม่เห็น

แต่ฝุ่นเล็กๆกลับมีอำนาจทำลายล้างมหาศาล จนองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้ PM2.5 จัดเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 เช่นเดียวกับ ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือ โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ตั้งแต่ปี 2556 และยังเป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันนี้ ประชาชนคนไทยจะเริ่มมีความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและสาเหตุของปัญหาฝุ่นควัน จนนำไปสู่การติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดูแลและป้องกันตนเองและครอบครัวได้ อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุหลักคือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายกับสุขภาพของตนเองและคนในชุมชนแล้ว ยังจะทำให้ปัญหาฝุ่นควันไม่ได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด และส่งผลกระทบที่รุนแรงในวงกว้างต่อไป


ในพื้นที่บ้านก้อ อำเภอลี้ จ.ลำพูน ได้มีการทดลองติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นในโรงเรียนบ้านก้อ ทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารให้คนในชุมชนรับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นในแต่ละวัน ด้วยการใช้ธงสีต่างๆ ที่สะท้อนความรุนแรงของค่าฝุ่น โดยในช่วงทดลองพบว่าวิธีการนี้สามารถเพิ่มการรับรู้ของชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดระดับความเสี่ยงของอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนได้ พร้อมเกิดการรณรงค์ให้ช่วยการดับเพลิงและเลิกการเผา จึงเป็นที่มาของโครงการชุมชนรู้ทันฝุ่น ที่มีเป้าหมายหลักในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในประเทศไทย


โครงการชุมชนรู้ทันฝุ่นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เทใจดอทคอม มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่ายภาคสังคมจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเพสที่ 1 ในการติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นและอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง สู่ศูนย์กลางชุมชน 150 แห่ง รวมถึงศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน โดยครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้ โดยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือรณรงค์ป้องกันการเผาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป

แผนการทำงาน

1.การติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น 150 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่สำคัญ 

2.จัดชุดข้อมูลสื่อสารค่าฝุ่นผ่านธงสีต่าง ๆเพื่อให้โรงเรียนติดตั้ง และรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่ตัวเอง ผ่านธงสามสี ประกอบด้วย สีแดง เหลือง เขียว

3.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนรู้ข้อมูลฝุ่นที่แท้จริงในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเอง สามารถป้องกันตัวเองได้ถูกต้อง ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้และความร่วมมือของชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น การรณรงค์ให้ลดเลิกการเผาทุกรูปแบบ เป็นต้น

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น 500 พื้นที่กันเถอะ!!!

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ส่งมอบแล้ว 150 เครื่องทั่วประเทศ ทั้งศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน

9 กรกฎาคม 2020

โครงการ “ชุมชนรู้ทันฝุ่น” โดยชมรมผู้รับพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล เทใจดอทคอม มูลนิธิยุวพัฒน์ โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่ายภาคสังคม ได้ร่วมกันจัดส่งเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 และอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จำนวน 150 ชุด โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 368,400 บาท


ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคผ่านเทใจดอทคอมทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง

สำหรับเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 และอุปกรณ์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ธง 3 สี (เขียว เหลือง แดง) แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์แนะนำโครงการ ทางศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน สามารถนำไปติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ของอาคารที่เป็นศุนย์กลางของผู้คนที่สัญจรไปมาเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ตรวจวัดค่าฝุ่นที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ สามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที


จากการติดตามการใช้งาน พบว่า ทางศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน นอกจากจะนำไปติดตั้งบริเวณอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนแล้ว บางโรงเรียนได้นำไปติดตั้งไว้ที่วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนเช่นกัน ได้แก่ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคมที่นำเครื่องวัดค่าฝุ่นไปติดตั้งไว้ที่วัดวุฒิมงคล จ.แพร่ โดยติดตั้งธง 3 สีไว้กลางลานวัด ให้คนในชุมชนได้เห็นสถานะของค่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี นำไปติดตั้งบริเวณทางเข้าห้องฉุกเฉิน เป็นอาคารที่อยู่ด้านหน้าทำให้ผู้คนที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือรณรงค์ป้องกันการเผาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

คู่มือการติดตั้งเครื่องวัดและการใช้งาน

ตัวอย่างการติดตั้งธงที่โรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี
แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนบาท
1.เครื่องวัดฝุ่น sndwaySW-625B เครื่องละ 1,500 บาท 150 เครื่อง225,000
2.ชุดจัดชุดข้อมูลสื่อสารค่าฝุ่นผ่านธงสีต่าง ๆเพื่อให้โรงเรียนติดตั้ง และรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่ตัวเอง ชุดละ  900 บาท150  ชุด135,000
3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

36,000
รวม


396,000