โครงการสุขภาพ

ชุมชนรู้ทันฝุ่น

ติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นและอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง สู่ศูนย์กลางชุมชน 500 แห่ง อาทิศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน โดยครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

78,400 บาท

เป้าหมาย

1,430,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
66 วัน จำนวนผู้บริจาค 41

เพราะฝุ่นPM 2.5 นั้นเล็กมาก จนสายตาเรามองไม่เห็น

แต่ฝุ่นเล็กๆกลับมีอำนาจทำลายล้างมหาศาล จนองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้ PM2.5 จัดเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 เช่นเดียวกับ ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือ โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ตั้งแต่ปี 2556 และยังเป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันนี้ ประชาชนคนไทยจะเริ่มมีความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและสาเหตุของปัญหาฝุ่นควัน จนนำไปสู่การติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดูแลและป้องกันตนเองและครอบครัวได้ อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุหลักคือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายกับสุขภาพของตนเองและคนในชุมชนแล้ว ยังจะทำให้ปัญหาฝุ่นควันไม่ได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด และส่งผลกระทบที่รุนแรงในวงกว้างต่อไป


ในพื้นที่บ้านก้อ อำเภอลี้ จ.ลำพูน ได้มีการทดลองติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นในโรงเรียนบ้านก้อ ทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารให้คนในชุมชนรับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นในแต่ละวัน ด้วยการใช้ธงสีต่างๆ ที่สะท้อนความรุนแรงของค่าฝุ่น โดยในช่วงทดลองพบว่าวิธีการนี้สามารถเพิ่มการรับรู้ของชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดระดับความเสี่ยงของอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนได้ พร้อมเกิดการรณรงค์ให้ช่วยการดับเพลิงและเลิกการเผา จึงเป็นที่มาของโครงการชุมชนรู้ทันฝุ่น ที่มีเป้าหมายหลักในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในประเทศไทย


โครงการชุมชนรู้ทันฝุ่นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เทใจดอทคอม มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่ายภาคสังคมจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายในการติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นและอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง สู่ศูนย์กลางชุมชน 500 แห่ง รวมถึงศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน โดยครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้ โดยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือรณรงค์ป้องกันการเผาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป

แผนการทำงาน

1.การติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น 500 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่สำคัญ 

2.จัดชุดข้อมูลสื่อสารค่าฝุ่นผ่านธงสีต่าง ๆเพื่อให้โรงเรียนติดตั้ง และรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่ตัวเอง ผ่านธงสามสี ประกอบด้วย สีแดง เหลือง เขียว

3.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนรู้ข้อมูลฝุ่นที่แท้จริงในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเอง สามารถป้องกันตัวเองได้ถูกต้อง ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้และความร่วมมือของชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น การรณรงค์ให้ลดเลิกการเผาทุกรูปแบบ เป็นต้น

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น 500 พื้นที่กันเถอะ!!!


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.เครื่องวัดฝุ่น sndwaySW-625B เครื่องละ 1,500 บาท 500 เครื่อง750,000
2.ชุดจัดชุดข้อมูลสื่อสารค่าฝุ่นผ่านธงสีต่าง ๆเพื่อให้โรงเรียนติดตั้ง และรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่ตัวเอง ชุดละ 1,100 บาท500 ชุด550,000
3.ค่าดำเนินการเทใจ 10 %
130,000
รวม
1,430,000


บริจาคให้
ชุมชนรู้ทันฝุ่น

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน