project เด็กและเยาวชน

โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองถ่ม

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 82 คนสอนในระดับอนุบาล 2 - ป.6 นักเรียนในโรงเรียนฐานะยากจน เพื่อให้เด็กมีโภชนาการที่ดีและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพให้กับนักเรียน จึงขอระดมทุนทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ค. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) (บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ)

ยอดบริจาคขณะนี้

20,729 บาท

เป้าหมาย

55,539 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 37%
63 วัน จำนวนผู้บริจาค 34

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 82 คนสอนในระดับอนุบาล 2 - ป.6 นักเรียนในโรงเรียนฐานะยากจน เพื่อให้เด็กมีโภชนาการที่ดีและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพให้กับนักเรียน จึงขอระดมทุนทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 8 คน นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎร์อนุสรณ์) มีฐานะยากจน ผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถดูแลทางด้านภาวะโภชนาการได้ เพราะขาดความรู้ทางด้านภาวะโภชนาการ หรือ ขาดการดูแลเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ทำให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ

โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวันขึ้น เพื่อส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน อีกทั้งไก่ไข่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้ไม่ยาก และไก่ไข่ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี เพราะไข่ไก่เป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวานได้หลายชนิด ไข่ไก่มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชนิดอื่น สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ดังนั้นไข่ไก่จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก หากได้มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการเลี้ยงไก่ไข่จะเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 วิธีดำเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ (P)

     1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการฯ

.1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ

1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร

2 ขั้นดำเนินการ (D)

2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน

2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ

   •โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวัน(เมื่องบประมาณที่ได้รับจากการขอรับบริจาคเพียงพอต่อการดำเนินการ)

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C)

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก

ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด

4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A)

4.1 สรุปประเมินโครงการฯ

4.2 จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายสุทัศ  สุขกมล   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

นางสาวสง่าศรี  นามคำ   ครูโรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

นางสาวสุกัญญา  คำศรี    ครูโรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 งานผนัง เหล็กกล่องขนาด 4"x2 " หนา 1.4 มม. ยาว 6 เมตร 6 ท่อน 3,870.00
2 เหล็กกล่องขนาด 2"x5 " หนา 1.4 มม. ยาว 6 เมตร 6 ท่อน 4,320.00
3 ลวดตาข่าย 70 ตรม. 8,400.00
4 ระบบน้ำ ท่อ PVC 6 หุน 4 ท่อน 344.00
5 ข้อต่อ 90 องศา 2 อัน 24.00
6 ข้อต่อตรง 6 อัน 90.00
7 หัวสปริงส์เกอร์ 3 อัน 72.00
8 งานประตู ประตูบานเหล็ก 1 อัน 2,200.00
9 งานทาสี สีกันสนิม 1 แกลลอน 530.00
10 ระบบไฟฟ้า สายไฟ VEF 2x1.5 ยาว 50 เมตร 1 ม้วน 430.00
11 หลอดไฟกลม LED 100 W 3 หลอด 660.00
12 ไก่พันธุ์ไข่ 80 ตัว 16,800.00
13 ค่าอาหารไก่ 25 กระสอบ 12,000.00
14 อุปกรณ์ให้น้ำ อาหาร 10 ชุด 750.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
50,490.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,049.00

ยอดระดมทุน
55,539.00

บริจาคให้
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองถ่ม

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน