project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง

ผลิตหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

ร่วมส่งมอบลมหายใจปลอดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อป้องกันการขาดอากาศหายใจ หมดสติ อ่อนล้า เป็นลม ด้วยการจัดทำหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR: Powered Air Purifying Respirator) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนการสร้างอากาศปลอดเชื้อให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี Air Flow เพียงพอตลอดระยะเวลาทำงาน เพิ่มความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับชุด PPE ในภาวะที่ต้องเข้าห้องความดันลบเพื่อรักษาคนไข้โควิดทุกกรณี รวมถึงช่วยให้การปฏิบัติภารกิจขนส่งผู้ป่วยมีความสะดวกสบายมากขึ้น เราจึงจัดตั้งโครงการ “ผลิตหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์” ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเขื่อนยันฮี ร่วมกับ ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้บุคลากรทางการแพทย์มีไว้ใช้ส่วนตัว ไม่ต้องใช้ร่วมกัน จำนวน 200 ชุด ซึ่งคาดว่าจะใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดได้กว่า 40,000 คน เราจะทำจนสุดกำลัง

ระยะเวลาโครงการ 8 พ.ค. 2564 ถึง 11 มิ.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

1,109,300 บาท

เป้าหมาย

1,100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 917

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบ PAPR ให้บุคลากรทางการแพทย์ ครบ 200 ชุด

28 สิงหาคม 2021

จากการดำเนินงานโครงการผลิตหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบัน การผลิต และส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) ความดันบวก ให้กับโรงพยาบาลที่ขอการสนับสนุน จำนวน 200 ชุดครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดการมอบ ต่อไปนี้

วันที่: 7 กรกฎาคม 2564

สถานที่: สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ผู้แทนโครงการฯ แพทย์หญิงหญิงอำภา กลีบบัว นายแพทย์ระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. ส่งมอบหมวกกันเชื้อ (PAPR) จำนวน 4 ชุด โดยมีคุณสาธิตย์ สันตะดุสิต ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ

การมอบหมวก PAPR ให้แก่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จ. นนทบุรี

สถานที่: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
จากนั้น ผู้แทนโครงการฯ ส่งมอบชุดหมวกกันเชื้อ (PAPR) จำนวน 4 ชุด สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลภูมิพล


การมอบ PAPR มีนาวาอากาศเอกนายแพทย์นพ ตู้จินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเป็นผู้รับมอบ

วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 , 21 กรกฎาคม 2564 (มอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 2ชุด)

สถานที่ : โรงพยาบาลโคกโพธิ์
ผู้แทนโครงการฯ นายมะยากี โต๊ะเก็ง หัวหน้าสำนักงานหาดใหญ่ กฟผ. มอบสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค หมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) 4 ชุด ให้กับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ โดยมี นพ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ และนพ.มูฮำหมาด ละใบจิ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การมอบหมวก PAPR ให้แก่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันที่: 9 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลบ้านโป่ง
ผู้แทนโครงการฯ นายพุฒิขจร บุญมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (ช.อปล-1 ) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี ทพญ.รัตติยา สวัสดี ทันตแพทย์ชำนาญการ และแพทย์พยาบาล เป็นผู้รับมอบ


การมอบหมวก PAPR ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง

สถานที่: โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
จากนั้น ผู้แทนโครงการฯ ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 6 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี จ.ราชบุรีโดยมี นายแพทย์นิคม มะลิทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลราชบุรี และแพทย์พยาบาล เป็นผู้รับมอบ


การมอบหมวก PAPR ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

วันที่: 12 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลจอมทอง
ผู้แทนโครงการฯ นายสำรวม ธรกิจ หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 4 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองเป็นผู้รับมอบ

การมอบหมวก PAPR ให้แก่โรงพยาบาลจอมทอง

สถานที่: โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว.องครักษ์
ผู้แทนโครงการฯ นายคณิต เกิดปัญญา หสก1-ส และนายอภิชาติ เกรียงไกรวณิช หน.สนง.บางปะอิน และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) กฟผ. มอบ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และนพ.ชวินทร์ สุวรรณฉัตรชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ และรับมอบ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว.องครักษ์ จังหวัดนครนายก


การมอบหมวก PAPR ให้แก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว.องครักษ์ จังหวัดนครนายก

สถานที่: โรงพยาบาลพระพุทธบาท
จากนั้น ผู้แทนโครงการฯ มอบ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแพทย์ธงชัย เขมรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท พร้อมคณะให้การต้อนรับ และรับมอบ


การมอบชุดอุปกรณ์ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันที่: 13 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลศิริราช
กรรมการมูลนิธิเขื่อนยันฮี นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร พร้อมด้วย ทันตแพทย์อาทิตย์ อุดมศักดิ์ (อพอ.) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมส่งมอบ PAPR จำนวน 8 ชุดให้แก่โรงพยาบาลศิริราช สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลใช้ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักมากในขณะนี้ การมอบ PAPR ครั้งนี้มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชเป็นผู้รับมอบ


การมอบชุดอุปกรณ์ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

สถานที่: โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ผู้แทนโครงการฯ นายสำเริงศักดิ์ ช่วยสกุล กสก-ส. และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง กฟผ. มอบ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พญ.ปวริศา ยิ้มแย้ม นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช พร้อมคณะให้การต้อนรับ และรับมอบ


การมอบชุดอุปกรณ์ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่: โรงพยาบาลอ่างทอง
ผู้แทนโครงการฯ นายสำเริงศักดิ์ ช่วยสกุล กสก-ส. และผู้ปฏิบัติงาน อปก., กฟผ. มอบ PAPR จำนวน 3 ชุด ให้โรงพยาบาลอ่างทอง โดยมี แพทย์หญิงสิริมา ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะฯ รับมอบ


การมอบชุดอุปกรณ์ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลอ่างทอง

สถานที่: โรงพยาบาลบ้านหมี่
ผู้แทนโครงการฯ นายคณิต เกิดปัญญา หสก1-ส. และนายอภิชาติ เกรียงไกรวณิช หน.สนง. บางปะอิน และผู้ปฏิบัติงาน อปก., กฟผ. มอบ PAPR จำนวน 3 ชุด ให้โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี นพ.ณัฐชัย กิตติพจน์ นายแพทย์ชำนาญการ และนางนุชนาถ ชำนิเชิงค้า หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบ้านหมี่ พร้อมคณะฯ รับมอบ


การมอบชุดอุปกรณ์ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลบ้านหมี่

วันที่: 14 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ผู้แทนโครงการฯ นายจิตติ บัวพูน วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มอบ PAPR จำนวน 4 ชุด พร้อม UVC Box จำนวน 1 กล่อง UVC Station จำนวน 1 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมี นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนองจอก


การมอบชุดอุปกรณ์ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

วันที่: 21 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผู้แทนโครงการฯ นายจิตติ บัวพูน วิศวกรระดับ 11 อรอ. พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มอบ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณสุรีย์พร กุมภคาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลฯ พร้อมคณะพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนองจอก

การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สำนักการแพทย์

วันที่: 23 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
ผู้แทนโครงการฯ นายเจริญ คำคง หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทุ่งสง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) ส่งมอบ PAPR จำนวน 3 ชุด พร้อมเจลอนามัยให้กับโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เป็นผู้รับมอบ


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

สถานที่: โรงพยาบาลควนขนุน
ผู้แทนโครงการฯ ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 4 ชุด และเจลแอลกอฮอลล์ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลรับมอบ

การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลควนขนุน

สถานที่ : โรงพยาบาลตะกั่วป่า
ผู้แทนโครงการฯ ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 2 ชุด และเจลแอลกอฮอลล์ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลรับมอบ


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
ผู้แทนโครงการฯ ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 4 ชุด และเจลแอลกอฮอลล์ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รับมอบ


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

สถานที่ : โรงพยาบาลสนามพระพรหม
ผู้แทนโครงการฯ ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR. จำนวน 4 ชุด และเจลแอลกอฮอลล์ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์รับมอบ

การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับ โรงพยาบาลสนามพระพรหม

สถานที่ : โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
ผู้แทนโครงการฯ นายสมพร ภัทรเรืองชัย หัวหน้าสำนักงานนครสวรรค์ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติงานภาคเหนือ (อปน.) กฟผ. ส่งมอบ PAPR จำนวน 4 ชุด และน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี พ.อ.พัฒนพงศ์ มีระเสน รอง รพ.ค่ายจิรประวัติ พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

วันที่: 27 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้แทนโครงการฯ นายวัชร์วีร์ พืชพันธ์ วิศวกรระดับ 11 อปน. กฟผ. ส่งมอบ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้กับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ : โรงพยาบาลสทิงพระ
ผู้แทนโครงการฯ นายปรีชา บุญพงษ์มณี วิศวกรระดับ 11 และนายสมคิด ธิวงค์ หัวหน้ากองควบคุมระบบ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) กฟผ. ส่งมอบชุดหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 4 ชุด และ เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3 แกลลอนให้กับโรงพยาบาลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมี นางสาวเกตย์สิรี พันธอุบล หัวหน้าพยาบาล นางสาวเเสงดาว ยอศิลป์ หัวหน้างานป้องกันการติดเชื้อ และนางสาวสมร พูนขวัญ หัวหน้างานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสทิงพระ เป็นผู้รับมอบ

การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

วันที่: 29 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลแม่ออน, โรงพยาบาลสารภี
ผู้แทนโครงการฯ คุณสำรวม ธรกิจ หน.สนง.เชียงใหม่ และผู้ปฏิบัติงาน อปน. ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ คือ รพ.แม่ออน จำนวน 1 ชุด และ รพ.สารภี จำนวน 2 ชุด


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลแม่ออน และ โรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่

สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ผู้แทนโครงการฯ จากฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน

สถานที่ : โรงพยาบาลปง
ผู้แทนโครงการฯ จากหน่วยบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา และสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา

วันที่: 1 สิงหาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้แทนโครงการฯ นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้ปฏิบัติงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จากการระดมทุนจำนวน 4 ชุด และ กฟผ. ร่วมบริจาคเพิ่มรวมทั้งหมด 5 ชุด พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีแพทย์หญิง ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ : 3 สิงหาคม 2564

สถานที่ : โรงพยาบาลคลองท่อม
ผู้แทนโครงการฯ นายวิภู พิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อPAPR และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลคลองท่อม ได้รับมอบ หมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 4 กล่อง และเจลแอลกอออล์ขนาด 5 ลิตรจำนวน 4 แกลลอน โดยมีนายแพทย์วริทธิ์นันท์ อนุพัฒน์ แพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลคลองท่อมเป็นผู้รับมอบ

การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลคลองท่อม

วันที่: 5 สิงหาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลหนองสองห้อง
ผู้แทนโครงการฯ นายไกรสวัสดิ์ สินสา วศ.9 และนายวิวัฐศ์ ประเสริฐศรี วก.9 วผ-อฟอ. จากฝ่ายโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) กฟผ. ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

 1. รพ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น: ส่งมอบ PAPR 4 ชุด น้ำดื่ม 600 ขวด ให้ นพ.วีระยุทธ หุมอาจ
 2. รพ.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง: ส่งมอบ PAPR 4 ชุด น้ำ 600 ขวด ให้ พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผอ.รพ.หนองสองห้องขอนแก่น


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลหนองสองห้อง

วันที่: 9 สิงหาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลสกลนคร
ผู้แทนโครงการฯ นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) กฟผ. ร่วมส่งมอบ PAPR จำนวน 4 ชุด และเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. ให้แก่ โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร สกลนคร โดยมี นางจรัสแสง นวานุช รองหัวหน้าพยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษกลุ่มการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

วันที่: 11 สิงหาคม 2564

สถานที่: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แทนโครงการฯ คุณเยาวเรศ สำรวลรื่น หัวหน้ากองบริหารสถานพยาบาลส่วนภูมิภาค และคุณวิวัฒน์ ศรีโท หัวหน้าแผนกการพยาบาลและบริหารสถานพยาบาล อพอ. กฟผ. ส่งมอบหมวกกันเชื้อ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้รับมอบ


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่: โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
ผู้แทนโครงการฯ นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ร่วมส่งมอบ PAPR พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายแพทย์วินัย บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู, นายแพทย์สุริยันต์ ปัญหาราช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู และ นางศุภลักษณ์ โชติสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้แก่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

สามารถติดตามสถานะการส่งมอบให้กับบุคลากรทางแพทย์เพิ่มเติมได้จาก https://egatforall.egat.co.th/papr

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เมื่อสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้นในปี 2564 มียอดผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 29,765 ราย และผู้เสียชีวิต 31 ราย (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564)  ด้านโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับมือนี้ ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน อีกทั้งยังได้รับความไม่สะดวกสบายจากข้อจำกัดของชุด PPE ซึ่งทำให้เกิดผลข้างเคียงระหว่างปฏิบัติงานได้ เช่น อ่อนล้า เป็นลม เป็นต้น


การรักษาผู้ป่วยในภาวะโควิด ตั้งแต่ปี 2563 มีการขยาย ก่อสร้างห้องความดันลบ ระบบการรองรับผู้ป่วยทางเดินโรคหายใจเพิ่มขึ้นแล้ว แต่ในการระดมทุนครั้งนี้ จึงเน้นไปที่การเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อผู้ป่วยในภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงาน อาทิ การใส่ท่อหายใจให้ผู้ป่วยในห้อง ICU, การผ่าตัดผู้ป่วยโควิด, การทำวิสัญญีผู้ป่วย, การปฏิบัติงานทุกภารกิจในห้องความดันลบ เป็นต้น มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์มาตรฐานทางการแพทย์ ซึ่งคือ Powered Air Purifying Respirator (PAPR) การเพิ่มขึ้นของห้องความดันลบเพื่อการแยกผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายแห่ง จึงต้องการการใช้งาน PAPR โครงการนี้จึงเข้าไปช่วยสนับสนุนในจุดที่ขาดอุปกรณ์ และสั่งซื้อไม่ได้ทันเวลา เนื่องจากมีภาวะขาดแคลนซึ่งเป็นปัญหาโควิดของทั่วโลก


อีกทั้ง ในภาวะที่การระบาดสามารถเกิดได้กับทุกคน โดยไม่สามารถระบุแหล่งคลัสเตอร์ได้อย่างชัดเจนนั้น บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงเกิดการติดเชื้อ และต้องมีการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เหลืออยู่ปัจจุบัน อาจต้องทำงานในระยะเวลาที่นานขึ้น เช่น การขนย้ายผู้ป่วยโควิดทั้งในและนอกอาคาร เมื่อแพทย์ที่ต้องใส่ชุด PPE ตลอดระยะเวลาการทำงาน ทำให้อากาศที่หายใจอาจไม่เพียงพอ โครงการนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการใช้งาน PAPR สำหรับภารกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินขณะนี้ด้วย เพื่อเพิ่มอากาศที่ไม่ติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

( ขอบคุณภาพจาก https://www.catdumb.tv/sweating-ppe-290/ ) 

ภาพนี้แสดงให้เห็นการทำงานของแพทย์ในชุด PPE ที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ในระยะเวลายาวได้ เกิดเหงื่อออกมาก และอากาศหายใจไม่เพียงพอ

ปัจจุบัน การสร้างโรงพยาบาลสนามอย่างเร่งด่วน จำนวนแพทย์ที่ต้องดูแล 1 คนต่อผู้ป่วย 200 คน

โรงพยาบาลทั่วประเทศมีห้องความดันลบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิดติดตั้งแล้วทั่วประเทศ 100 ห้องโดยประมาณ และมีการขยายเพิ่มในโรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่องนั้น

ทำให้โครงการนี้ต้องการสนับสนุนการผลิตเพิ่ม PAPR สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ โครงการนี้จึงต้องการสนับสนุนการผลิต PAPR จำนวน 100 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 2 กลุ่ม

ผลลัพธ์ทางสังคมที่ได้รับ คือ 

- สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ 200 คน ใช้เป็นอุปกรณ์ Personal Use ได้ไม่ติดเชื้อ 

- ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 40,000 คน

โครงการนี้จึงวางแผนการผลิตและประกอบชุด PAPR ตลอดจนทดสอบตามมาตรฐานก่อนจัดส่งให้โรงพยาบาลต่างๆ ในต้นทุนประมาณการที่ 5,000 บาทต่อชุด
โดยค่าใช้จ่าย ออกแบบ ประกอบ ทดสอบ หมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) และค่าใช้จ่ายการส่งไปยังโรงพยาบาลตามที่กำหนด สนับสนุนจากภาคีเครือข่าย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเขื่อนยันฮี และภาคีที่เกี่ยวข้อง – จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจ กำหนดและวางแผนกิจกรรมร่วมกับทีมปฏิบัติงานผลิต PAPR

2. จัดซื้ออุปกรณ์ ประสานงานพันธมิตร  – จัดส่งให้กับโรงงานเพื่อการประกอบ PAPR 

3. หน่วยผลิตแยก Line การผลิต - 1) Powered Air System, 2) Face Shield Hood with Breathing Tube, 3) Control Box and Power Charger

4. หน่วยประกอบ PAPR และทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด 

5. จัดส่งไปยังโรงพยาบาลที่กำหนด

6. มีการเฝ้าติดตามผล – รายงานความก้าวหน้าต่อ คณะกรรมการมูลนิธิ และภาคีที่เกี่ยวข้อง

7. มีการรับ Feedback จากบุคลากรทางการแพทย์ผู้ใช้งาน และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - รายงานสรุปต่อ คณะกรรมการมูลนิธิ และภาคีที่เกี่ยวข้อง


ตามข้อมูลพื้นที่จังหวัดเสี่ยงสูง จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)

ดังนั้น เป้าหมายโรงพยาบาลที่กำหนดนำส่งในระยะแรก ได้แก่

 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 • โรงพยาบาล บางละมุง จ.ชลบุรี
 • รพ. แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ กทม.
 • โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้มูลนิธิเขื่อนยันฮี: รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน รพ.แม่สอด รพ.ค่ายวชิรปราการ รพ.บ้านตาก รพ.สามเงา ข้อมูลผู้ดำเนินโครงการ ภาคีและพาร์ทเนอร์

โครงการนี้ดำเนินการโดยมูลนิธิเขื่อนยันฮี ร่วมกับ

 • ทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราช
 • ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ผู้ปฎิบัติงานจากมูลนิธิเขื่อนยันฮี
 • ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ขอบคุณผู้บริจาค

13 พฤษภาคม 2021


วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนจากมูลนิธิเขื่อนยันฮี ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,008,370 บาท เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR)

10 มิถุนายน 2021

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อและผลิตโดย ทีมงาน กฟผ. และปรับมาตรฐาน PAPR ตาม คำแนะนำของโรงพยาบาลรามาธิบดี และได้จัดทำรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน PAPR แล้ว จำนวน 200 ชุด เรียงลำดับตามพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดโควิด-19 (สีแดงเข้ม/สีแดง/สีส้ม) ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ หากทีมผลิต PAPR ดำเนินการแล้วเสร็จ (บางส่วน) จะดำเนินการกระจายบริจาคแก่โรงพยาบาล ตามลำดับ


มอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR ให้กับโรงพยาบาล 60 กว่าชุด

15 กรกฎาคม 2021

จากการดำเนินงานโครงการผลิตหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบัน การผลิต และส่งมอบ PAPR ให้กับโรงพยาบาลที่ขอการสนับสนุนแล้ว จำนวน 60 กว่าชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

สถานที่: โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ผู้แทนโครงการระดมทุนฯ คุณจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เพื่อเข้ามอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 4 ชุด และ กฟผ. ร่วมบริจาคเพิ่มรวมทั้งหมด 8 ชุด โดยมี นพ. พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ โดยได้กล่าวว่า ในการต่อสู้กับโควิด-19 ชุดป้องกันเป็นเสมือนเสื้อเกราะในการออกรบ แต่ปัญหาที่พบก็คือชุด Coverall เป็นชุดที่ใช้แล้วทิ้งจึงสิ้นเปลืองมาก อีกทั้งยังร้อนอบอ้าว แต่การมีหมวกป้องกันเชื้อ PAPR ทำให้ประหยัดชุด Coverall ได้ อีกทั้งยังดูแลผู้ป่วยได้นานขึ้น เพราะแบตเตอรี่สามารถอยู่ได้ถึง 8 ชั่วโมง โดยไม่รู้สึกอ่อนล้า และสามารถปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากเชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วย


รูปการรับมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) จำนวน 8 ชุดแรก และแพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร สวมใส่หมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เพื่อเข้าไปใช้งานจริงในห้อง ICU ของผู้ป่วยโควิด

สถานที่: โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
จากนั้น ได้ดำเนินการประสานงานโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม เพื่อเข้ามอบ PAPR 4 ชุด โดยมี นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นผู้รับมอบ และกล่าวว่า PAPR จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สู่บุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้ง PAPR ของ กฟผ. ยังมีน้ำหนักเบา คล่องตัวเวลาใช้งาน ไม่มีเสียงรบกวนจากพัดลมทำให้สามารถสื่อสารกับทีมได้ดีขึ้นและแบตเตอรี่ที่อยู่ได้นานทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้ดีขึ้น


รูปมอบหมวก PAPR แก่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ พร้อมทั้งนำเสนอสาธิตการสวมใส่อุปกรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

สถานที่: โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี, โรงพยาบาลบางกรวย, โรงพยาบาลบางใหญ่
ผู้แทนโครงการฯ นพ. สมชาย สรุจิกำจรวัฒนะ หัวหน้ากองอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมส่งมอบ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดนนทบุรีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลบางกรวย : ส่งมอบ PAPR จากการระดมทุนจำนวน 2 ชุด และ กฟผ. ร่วมบริจาค PAPR รวมเป็นทั้งหมด 4 ชุด พร้อมสินค้าชุมชน, น้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. จำนวน 50 แพ็ค โดยมีนายแพทย์วิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวยเป็นผู้รับมอบ
 2. โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี (บางกรวย 2) : ส่งมอบ PAPR จำนวน 4 ชุด โดยมีนายแพทย์วุฑฒิชัย จิรโชติกุล เป็นผู้รับมอบ
 3. โรงพยาบาลบางใหญ่ : ส่งมอบ PAPR จำนวน 4 ชุด โดยมีแพทย์หญิงแพร จิตตินันท์เป็นผู้รับมอบ

ซึ่ง PAPR มีความจำเป็นมากสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ ใช้สวมขณะปฏิบัติงานกับคนไข้ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID -19 และได้ให้กำลังใจแก่บุคลากรด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งซึ่งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง

มอบ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี

สถานที่: โรงพยาบาลบางละมุง
ผู้แทนโครงการฯ ทันตแพทย์อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมส่งมอบ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลบางละมุง จำนวน 4 ชุด สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลบางละมุงใช้ปฏิบัติงานกับคนไข้โรคติดต่อ โดยมีคุณอัจฉรา ประสพสิน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และคุณธัญพร ทำเนียบ หัวหน้าห้องผ่าตัด โรงพยาบาลบางละมุง เป็นผู้รับมอบ


รูปการมอบ PAPR แก่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่สีแดง

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

สถานที่: โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์, โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
ผู้แทนโครงการฯ คุณดิเรก วณิชตันติพงษ์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า กฟผ. นำทีมส่งมอบ PAPR จากการระดมทุนจำนวน 2 ชุด และ กฟผ. ร่วมบริจาคเพิ่มรวมทั้งหมด 4 ชุด สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมีแพทย์หญิงปรัตถา เกิดศิริ เป็นผู้รับมอบ


รูปการมอบ PAPR แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพฯ พื้นที่สีแดงเข้ม

จากนั้น ดำเนินการส่งมอบ PAPR ให้แก่ 4 โรงพยาบาลต่อเนื่อง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 4 ชุด โดยมีคุณบุญรัตน์ ทรัพย์สง่า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ
 2. โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 4 ชุด โดยมี คุณผ่องพรรณ อินเล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นพ.นุสรณ์ พัฒนจินดากุล หัวหน้ากลุ่มงานศัลศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นผู้รับมอบ
 3. โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 4 ชุด สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลตากสินใช้ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโรค COVID-19 โดยมี พญ. สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสินเป็นผู้รับมอบ
 4. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้ประสานงานส่งมอบ PAPR จากการระดมทุนจำนวน 2 ชุด และ กฟผ. ร่วมบริจาครวมเป็นทั้งหมด 4 ชุด โดยมี นพ.ภูริวัจน์ อัศรพรไกรเลิศ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ
  การมอบ PAPR แก่โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ พื้นที่สีแดงเข้ม

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สถานที่: มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ, สถาบันประสาทวิทยา
ผู้แทนโครงการฯ นายสุมิตร จำปา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ 10 กฟผ. นำทีมส่งมอบชุด PAPR จำนวน 4 ชุด สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีพันเอกรชต คำกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วยพันโทหญิงวรัชญา ป้อมค่าย ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ

จากนั้นประสานงานส่งมอบชุด PAPR จำนวน 4 ชุด สำหรับบุคลากรของสถาบันประสาทวิทยา โดยมีนายแพทย์อัครวุฒิ วิริยะเวชกุล ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล พร้อมด้วยคุณขวัญจิตต์ ประเสริฐทรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันประสาทวิทยา เป็นผู้รับมอบ

การมอบ PAPR แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ พื้นที่สีแดงเข้ม

วันที่ 1 ก.ค.2564

สถานที่: โรงพยาบาลมะการักษ์
ผู้แทนโครงการฯ นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการฝ่ายเขี่อนศรีนครินทร์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมกันมอบชุด PAPR พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 2 ชุด ที่ผลิตโดยทีมช่างจิตอาสา กฟผ. ให้กับโรงพยาบาลมะการักษ์ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมี น.ส.ทรรศนีย์ นาคราช หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลมะการักษ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัยและมีความสะดวกมากขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


รูปมอบหมวก PAPR และสาธิตการใช้งาน ให้แก่ โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี พื้นที่สีแดง

วันที่ 6 ก.ค.2564

สถานที่: โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ,โรงพยาบาลสามเงา, โรงพยาบาลบ้านตาก, โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, โรงพยาบาลแม่สอด, โรงพยาบาลพบพระ, โรงพยาบาลวังเจ้า 
คณะกรรมการมูลนิธิเขื่อนยันฮี และ กฟผ. ร่วมมอบ PAPR ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดตาก ผู้แทนโครงการฯ นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล กฟผ. ร่วมมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดตาก ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยมี นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดตาก และโรงพยาบาล ร่วมรับมอบ ดังนี้

 1. โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จำนวน 4 ชุด
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 4 ชุด
 3. โรงพยาบาลแม่สอด จำนวน 4 ชุด
 4. โรงพยาบาลพบพระ จำนวน 2 ชุด
 5. โรงพยาบาลวังเจ้า จำนวน 2 ชุด
 6. โรงพยาบาลสามเงา จำนวน 4 ชุด
 7. โรงพยาบาลบ้านตาก จำนวน 4 ชุด

ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทดลองใช้ PAPR ของ กฟผ. ดังรูปที่ 11-12 ระบุว่ามีข้อดี คือ เบา คล่องตัว ไม่มีเสียงพัดลมรบกวน แบตเตอรี่สามารถอยู่ได้ถึง 8 ชั่วโมง โดยไม่รู้สึกอ่อนล้า สามารถทำงานในอากาศร้อนได้


รูปมูลนิธิเขื่อนยันฮีร่วมกับ กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

สัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับประโยชน์


แพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เปิดเผยว่า การสวมชุด PPE ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ยากลำบาก เพราะตัวชุดค่อนข้างใหญ่และต้องใช้คู่กับหน้ากาก N95 ทำให้ร้อนและหายใจไม่ออก แต่หมวกป้องกันเชื้อ PAPR มีลมเป่าค่อนข้างเย็นทำให้หายใจง่าย และสามารถทำงานในอากาศร้อนได้ นอกจากนี้ การสวมหน้ากากหรือ Face Shield ทำงาน เมื่ออากาศร้อนจะทำให้เกิดฝ้า หมวกป้องกันเชื้อ PAPR ก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้


คุณภานุ ศรีเสาวลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก พบว่า ขณะสวมใส่หมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เสียงไม่ดัง มีอากาศไหลเวียน ทำให้รู้สึกไม่ร้อน ไม่อึดอัด


พันโทหญิง รอนีย์ พรหมลา รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก พบว่า ขณะสวมใส่หมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น เพิ่มความมั่นใจขณะปฏิบัติงาน ครอบคลุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของจังหวัดและโรงพยาบาลสนาม

มอบ PAPR ให้บุคลากรทางการแพทย์ ครบ 200 ชุด

28 สิงหาคม 2021

จากการดำเนินงานโครงการผลิตหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบัน การผลิต และส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) ความดันบวก ให้กับโรงพยาบาลที่ขอการสนับสนุน จำนวน 200 ชุดครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดการมอบ ต่อไปนี้

วันที่: 7 กรกฎาคม 2564

สถานที่: สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ผู้แทนโครงการฯ แพทย์หญิงหญิงอำภา กลีบบัว นายแพทย์ระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. ส่งมอบหมวกกันเชื้อ (PAPR) จำนวน 4 ชุด โดยมีคุณสาธิตย์ สันตะดุสิต ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ

การมอบหมวก PAPR ให้แก่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จ. นนทบุรี

สถานที่: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
จากนั้น ผู้แทนโครงการฯ ส่งมอบชุดหมวกกันเชื้อ (PAPR) จำนวน 4 ชุด สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลภูมิพล


การมอบ PAPR มีนาวาอากาศเอกนายแพทย์นพ ตู้จินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเป็นผู้รับมอบ

วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 , 21 กรกฎาคม 2564 (มอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 2ชุด)

สถานที่ : โรงพยาบาลโคกโพธิ์
ผู้แทนโครงการฯ นายมะยากี โต๊ะเก็ง หัวหน้าสำนักงานหาดใหญ่ กฟผ. มอบสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค หมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) 4 ชุด ให้กับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ โดยมี นพ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ และนพ.มูฮำหมาด ละใบจิ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การมอบหมวก PAPR ให้แก่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันที่: 9 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลบ้านโป่ง
ผู้แทนโครงการฯ นายพุฒิขจร บุญมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (ช.อปล-1 ) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี ทพญ.รัตติยา สวัสดี ทันตแพทย์ชำนาญการ และแพทย์พยาบาล เป็นผู้รับมอบ


การมอบหมวก PAPR ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง

สถานที่: โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
จากนั้น ผู้แทนโครงการฯ ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 6 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี จ.ราชบุรีโดยมี นายแพทย์นิคม มะลิทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลราชบุรี และแพทย์พยาบาล เป็นผู้รับมอบ


การมอบหมวก PAPR ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

วันที่: 12 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลจอมทอง
ผู้แทนโครงการฯ นายสำรวม ธรกิจ หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 4 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองเป็นผู้รับมอบ

การมอบหมวก PAPR ให้แก่โรงพยาบาลจอมทอง

สถานที่: โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว.องครักษ์
ผู้แทนโครงการฯ นายคณิต เกิดปัญญา หสก1-ส และนายอภิชาติ เกรียงไกรวณิช หน.สนง.บางปะอิน และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) กฟผ. มอบ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และนพ.ชวินทร์ สุวรรณฉัตรชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ และรับมอบ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว.องครักษ์ จังหวัดนครนายก


การมอบหมวก PAPR ให้แก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว.องครักษ์ จังหวัดนครนายก

สถานที่: โรงพยาบาลพระพุทธบาท
จากนั้น ผู้แทนโครงการฯ มอบ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแพทย์ธงชัย เขมรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท พร้อมคณะให้การต้อนรับ และรับมอบ


การมอบชุดอุปกรณ์ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันที่: 13 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลศิริราช
กรรมการมูลนิธิเขื่อนยันฮี นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร พร้อมด้วย ทันตแพทย์อาทิตย์ อุดมศักดิ์ (อพอ.) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมส่งมอบ PAPR จำนวน 8 ชุดให้แก่โรงพยาบาลศิริราช สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลใช้ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักมากในขณะนี้ การมอบ PAPR ครั้งนี้มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชเป็นผู้รับมอบ


การมอบชุดอุปกรณ์ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

สถานที่: โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ผู้แทนโครงการฯ นายสำเริงศักดิ์ ช่วยสกุล กสก-ส. และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง กฟผ. มอบ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พญ.ปวริศา ยิ้มแย้ม นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช พร้อมคณะให้การต้อนรับ และรับมอบ


การมอบชุดอุปกรณ์ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่: โรงพยาบาลอ่างทอง
ผู้แทนโครงการฯ นายสำเริงศักดิ์ ช่วยสกุล กสก-ส. และผู้ปฏิบัติงาน อปก., กฟผ. มอบ PAPR จำนวน 3 ชุด ให้โรงพยาบาลอ่างทอง โดยมี แพทย์หญิงสิริมา ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะฯ รับมอบ


การมอบชุดอุปกรณ์ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลอ่างทอง

สถานที่: โรงพยาบาลบ้านหมี่
ผู้แทนโครงการฯ นายคณิต เกิดปัญญา หสก1-ส. และนายอภิชาติ เกรียงไกรวณิช หน.สนง. บางปะอิน และผู้ปฏิบัติงาน อปก., กฟผ. มอบ PAPR จำนวน 3 ชุด ให้โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี นพ.ณัฐชัย กิตติพจน์ นายแพทย์ชำนาญการ และนางนุชนาถ ชำนิเชิงค้า หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบ้านหมี่ พร้อมคณะฯ รับมอบ


การมอบชุดอุปกรณ์ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลบ้านหมี่

วันที่: 14 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ผู้แทนโครงการฯ นายจิตติ บัวพูน วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มอบ PAPR จำนวน 4 ชุด พร้อม UVC Box จำนวน 1 กล่อง UVC Station จำนวน 1 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมี นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนองจอก


การมอบชุดอุปกรณ์ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

วันที่: 21 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผู้แทนโครงการฯ นายจิตติ บัวพูน วิศวกรระดับ 11 อรอ. พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มอบ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณสุรีย์พร กุมภคาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลฯ พร้อมคณะพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนองจอก

การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สำนักการแพทย์

วันที่: 23 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
ผู้แทนโครงการฯ นายเจริญ คำคง หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทุ่งสง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) ส่งมอบ PAPR จำนวน 3 ชุด พร้อมเจลอนามัยให้กับโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เป็นผู้รับมอบ


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

สถานที่: โรงพยาบาลควนขนุน
ผู้แทนโครงการฯ ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 4 ชุด และเจลแอลกอฮอลล์ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลรับมอบ

การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลควนขนุน

สถานที่ : โรงพยาบาลตะกั่วป่า
ผู้แทนโครงการฯ ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 2 ชุด และเจลแอลกอฮอลล์ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลรับมอบ


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
ผู้แทนโครงการฯ ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 4 ชุด และเจลแอลกอฮอลล์ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รับมอบ


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

สถานที่ : โรงพยาบาลสนามพระพรหม
ผู้แทนโครงการฯ ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR. จำนวน 4 ชุด และเจลแอลกอฮอลล์ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์รับมอบ

การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับ โรงพยาบาลสนามพระพรหม

สถานที่ : โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
ผู้แทนโครงการฯ นายสมพร ภัทรเรืองชัย หัวหน้าสำนักงานนครสวรรค์ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติงานภาคเหนือ (อปน.) กฟผ. ส่งมอบ PAPR จำนวน 4 ชุด และน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี พ.อ.พัฒนพงศ์ มีระเสน รอง รพ.ค่ายจิรประวัติ พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

วันที่: 27 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้แทนโครงการฯ นายวัชร์วีร์ พืชพันธ์ วิศวกรระดับ 11 อปน. กฟผ. ส่งมอบ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้กับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ : โรงพยาบาลสทิงพระ
ผู้แทนโครงการฯ นายปรีชา บุญพงษ์มณี วิศวกรระดับ 11 และนายสมคิด ธิวงค์ หัวหน้ากองควบคุมระบบ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) กฟผ. ส่งมอบชุดหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 4 ชุด และ เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3 แกลลอนให้กับโรงพยาบาลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมี นางสาวเกตย์สิรี พันธอุบล หัวหน้าพยาบาล นางสาวเเสงดาว ยอศิลป์ หัวหน้างานป้องกันการติดเชื้อ และนางสาวสมร พูนขวัญ หัวหน้างานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสทิงพระ เป็นผู้รับมอบ

การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

วันที่: 29 กรกฎาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลแม่ออน, โรงพยาบาลสารภี
ผู้แทนโครงการฯ คุณสำรวม ธรกิจ หน.สนง.เชียงใหม่ และผู้ปฏิบัติงาน อปน. ส่งมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ คือ รพ.แม่ออน จำนวน 1 ชุด และ รพ.สารภี จำนวน 2 ชุด


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลแม่ออน และ โรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่

สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ผู้แทนโครงการฯ จากฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน

สถานที่ : โรงพยาบาลปง
ผู้แทนโครงการฯ จากหน่วยบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา และสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา

วันที่: 1 สิงหาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้แทนโครงการฯ นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้ปฏิบัติงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จากการระดมทุนจำนวน 4 ชุด และ กฟผ. ร่วมบริจาคเพิ่มรวมทั้งหมด 5 ชุด พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีแพทย์หญิง ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ : 3 สิงหาคม 2564

สถานที่ : โรงพยาบาลคลองท่อม
ผู้แทนโครงการฯ นายวิภู พิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อPAPR และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลคลองท่อม ได้รับมอบ หมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 4 กล่อง และเจลแอลกอออล์ขนาด 5 ลิตรจำนวน 4 แกลลอน โดยมีนายแพทย์วริทธิ์นันท์ อนุพัฒน์ แพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลคลองท่อมเป็นผู้รับมอบ

การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลคลองท่อม

วันที่: 5 สิงหาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลหนองสองห้อง
ผู้แทนโครงการฯ นายไกรสวัสดิ์ สินสา วศ.9 และนายวิวัฐศ์ ประเสริฐศรี วก.9 วผ-อฟอ. จากฝ่ายโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) กฟผ. ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

 1. รพ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น: ส่งมอบ PAPR 4 ชุด น้ำดื่ม 600 ขวด ให้ นพ.วีระยุทธ หุมอาจ
 2. รพ.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง: ส่งมอบ PAPR 4 ชุด น้ำ 600 ขวด ให้ พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผอ.รพ.หนองสองห้องขอนแก่น


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับโรงพยาบาลหนองสองห้อง

วันที่: 9 สิงหาคม 2564

สถานที่: โรงพยาบาลสกลนคร
ผู้แทนโครงการฯ นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) กฟผ. ร่วมส่งมอบ PAPR จำนวน 4 ชุด และเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. ให้แก่ โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร สกลนคร โดยมี นางจรัสแสง นวานุช รองหัวหน้าพยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษกลุ่มการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

วันที่: 11 สิงหาคม 2564

สถานที่: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แทนโครงการฯ คุณเยาวเรศ สำรวลรื่น หัวหน้ากองบริหารสถานพยาบาลส่วนภูมิภาค และคุณวิวัฒน์ ศรีโท หัวหน้าแผนกการพยาบาลและบริหารสถานพยาบาล อพอ. กฟผ. ส่งมอบหมวกกันเชื้อ PAPR จำนวน 4 ชุด ให้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้รับมอบ


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่: โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
ผู้แทนโครงการฯ นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ร่วมส่งมอบ PAPR พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายแพทย์วินัย บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู, นายแพทย์สุริยันต์ ปัญหาราช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู และ นางศุภลักษณ์ โชติสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ


การมอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้แก่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

สามารถติดตามสถานะการส่งมอบให้กับบุคลากรทางแพทย์เพิ่มเติมได้จาก https://egatforall.egat.co.th/papr

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าใช้จ่าย ออกแบบ ประกอบ ทดสอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) และค่าใช้จ่ายในการส่งไปยังโรงพยาบาล (จากภาคีเครือข่าย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 200 ชุด 0.00
2 Powered Air System (2,000 บาทต่อชุด) 200 ชุด 400,000.00
3 Control Box and Power Charger (2,000 บาทต่อชุด) 200 ชุด 400,000.00
4 Face shield Hood with Breathing Tube (1,000 บาทต่อชุด) 200 ชุด 200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
100,000.00

ยอดระดมทุน
1,100,000.00