โครงการสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นถ่านชีวภาพ ลดควันภาคเหนือ

หยุดการปล่อยฝุ่นละอองจากการเผากองซังข้าวโพด ด้วยการเปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นถ่านชีวภาพที่ใช้ปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

12,772 บาท

เป้าหมาย

11,112 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 115%
จำนวนผู้บริจาค 19

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

แจกไบโอชาร์ให้แก่เกษตรกร จำนวน 200 กระสอบ

3 ธันวาคม 2018

การเผาซังข้าวโพดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มในปัจจุบันยังเป็นวิธีการเผาที่ทำให้เกิดหมอกควันปริมาณมาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นทางโครงการจึงได้เปิดระดมทุนผ่านเทใจดอทคอมในการสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์, ค่าอาหารสำหรับผู้ทำงาน, ค่าตอบแทนแรงงาน, ค่าน้ำมันรถสำหรับย้ายอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเราเลือกที่จะทำโครงการร่วมกับคนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยการสอนเผาซังข้าวโพดในเตาเผา 200 ลิตร 

การออกบูธเผยแพร่ความรู้

ทางโครงการได้จัดบูธนิทรรศการ ในงานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 25 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นระยะเวลา 3 วัน


เผยแพร่ความรู้ในการเผาซังข้าวโพดอย่างถูกวิธีใหแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ให้ความรู้การใช้เตาเผาแบบใหม่แก่เยาวชน

เดือนมีนาคม 2561 โครงการได้ จัดการสอน/อบรม/ให้ความรู้การใช้เตาเผา 200 ลิตร เป็นการเผาแบบมีควันน้อยช่วยลดการเกิดควันและได้ไบโอชาร์สำหรับปรับปรุงดิน ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 


แจกไบโอชาร์

เดือนเมษายน 2561 โครงการได้แจกจ่ายไบโอชาร์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพดินในฤดูกาลถัดไป จำนวน 200 กระสอบ 

ไบโอชาร์


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือเป็นเรื่องที่เรารับรู้และได้ผลกระทบทุกปี

ฝุ่นละอองทางอากาศมีค่ามาตรฐานกำหนดไว้ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่หลายครั้งทางภาคเหนือเราวัดค่าฝุ่นละอองทางอากาศเกิน 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ใครที่แพ้หมอกควันจะมีอาการแสบตา น้ำตาไหล เจ็บคอ หายใจลำบาก รวมถึงผิวหนังเกิดผื่นคัน ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หมอกควันจะมีส่วนกระตุ้นให้มีอาการหนักขึ้น

วันนี้เราทราบแล้วว่า มีกองซังข้าวโพดในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 30,000 ตัน ที่ชาวบ้านต้องเผาทำลายในทุกปี ทำให้เกิดฝุ่นละอองสู่อากาศ ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการเกิดหมอกควันในภาคเหนือ

กลุ่มชาวบ้านในอำเภอแม่แจ่มได้ลุกขึ้นมาลงชื่อแสดงเจตจำนงค์เพื่อช่วยกำจัดกองซังข้าวโพด โดยการนำซังข้าวโพดไปเผาในเตา 200 ลิตร แบบลดควันลดฝุ่นละออง และนำไบโอชาร์ที่ได้จากการเผาซังข้าวโพด ไปผสมทำวัสดุปรับปรุงดินทำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป


ซึ่งขณะนี้ มีซังข้าวโพดกว่า 30,000 ตัน ที่รอเผา เราจึงต้องรีบดำเนินการลงมือ!! เพื่อหยุดการปล่อยฝุ่นละอองจากการเผากองซังข้าวโพดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เราจึงอยากเชิญชวนท่านช่วยให้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินโครงการนี้


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการปล่อยฝุ่นละอองจากการเผาซังข้าวโพดสู่อากาศกันนะคะ ทุกๆ การสนับสนุน 50,000 บาท ทำให้ซังข้าวโพดอย่างน้อย 50,000 กิโลกรัม ถูกจัดการในเตาเผา 200 ลิตร (ลดการปล่อยฝุ่นละอองสู่อากาศ) ทำให้ได้ไบโอชาร์ 10,000 กิโลกรัม สำหรับการปรับปรุงดินในพื้นที่ 10 ไร่

งบประมาณ : เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอุปกรณ์, ค่าถุง/กระสอบ, ค่าอาหารสำหรับผู้ทำงาน, ค่าตอบแทนแรงงาน, ค่าน้ำมันรถสำหรับขนย้ายวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ เพราะเราอยากให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้น


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. รวบรวมชาวบ้านแสดงเจตจำนงค์ในการจัดการกองซังข้าวโพด
  2. โครงการจะสนับสนุนถังเผา 200 ลิตร จำนวน 10 ชุด และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังเผา
  3. ชาวบ้านดำเนินการเผาซังข้าวโพดในถังเผา 200 ลิตร โดยจะได้รับค่าตอบแทนแรงงานและได้รับการสนับสนุนถุง/กระสอบ, ค่าน้ำมัน, อาหารมื้อกลางวัน ในระหว่างการทำงาน
  4. เจ้าของโครงการทำการอัพเดตความเคลื่อนไหวของโครงการในเพจของมูลนิธิอุ่นใจและเพจไบโอชาร์ Biochar
  5. ภายหลังจากการสิ้นสุดโครงการ แบ่งสรรไบโอชาร์ให้แก่ชาวบ้านเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับการเพาะปลูกในฤดูถัดไป

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ลดการปล่อยฝุ่นละอองสู่อากาศ วัดได้จากการปฏิบัติจริง
  2. เกิดการสร้างทีม, สร้างงาน, การเรียนรู้ใหม่สำหรับชุมชนในการจัดการกองซังข้าวโพด
  3. ชาวบ้านได้วัสดุปรับปรุงดินอย่างดี จะทำให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น

สมาชิกภายในทีม

น.ส. ขวัญภิรมย์ สุขศรี
Lind ID: aomkwanpirom

ภาคี

มูลนิธิอุ่นใจ Facebook: warmheartfoundation.thai

กลุ่มชาวบ้าน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แจกไบโอชาร์ให้แก่เกษตรกร จำนวน 200 กระสอบ

3 ธันวาคม 2018

การเผาซังข้าวโพดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มในปัจจุบันยังเป็นวิธีการเผาที่ทำให้เกิดหมอกควันปริมาณมาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นทางโครงการจึงได้เปิดระดมทุนผ่านเทใจดอทคอมในการสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์, ค่าอาหารสำหรับผู้ทำงาน, ค่าตอบแทนแรงงาน, ค่าน้ำมันรถสำหรับย้ายอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเราเลือกที่จะทำโครงการร่วมกับคนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยการสอนเผาซังข้าวโพดในเตาเผา 200 ลิตร 

การออกบูธเผยแพร่ความรู้

ทางโครงการได้จัดบูธนิทรรศการ ในงานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 25 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นระยะเวลา 3 วัน


เผยแพร่ความรู้ในการเผาซังข้าวโพดอย่างถูกวิธีใหแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ให้ความรู้การใช้เตาเผาแบบใหม่แก่เยาวชน

เดือนมีนาคม 2561 โครงการได้ จัดการสอน/อบรม/ให้ความรู้การใช้เตาเผา 200 ลิตร เป็นการเผาแบบมีควันน้อยช่วยลดการเกิดควันและได้ไบโอชาร์สำหรับปรับปรุงดิน ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 


แจกไบโอชาร์

เดือนเมษายน 2561 โครงการได้แจกจ่ายไบโอชาร์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพดินในฤดูกาลถัดไป จำนวน 200 กระสอบ 

ไบโอชาร์


แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงิน
1.สมทบค่าผลิตไบโอชาร์ 2,000 กิโลกรัม สำหรับเกษตรกร 20 คน11,112