project โควิด-19 เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

กองทุนเทใจช่วยเยาวชนและกลุ่มผู้หญิงฟื้นฟูทักษะอาชีพแก้วิกฤติเศรษฐกิจในชุมชน พื้นที่จังหวัดยะลา และสุรินทร์

เยาวชนและกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เป็นกำลังแรงงานสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของครอบครัวในช่วงสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเพื่อประคองชีวิตให้อยู่รอดวันต่อวันโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการประกอบการของเยาวชน และกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เชื่อมต่อคนที่มีศักยภาพช่วยเหลือคนที่กำลังตั้งหลักและต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ ให้สามารถผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ได้ดี

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ย. 2564 ถึง 28 ก.พ. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ , ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ยอดบริจาคขณะนี้

91,020 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 28%
35 วัน จำนวนผู้บริจาค 29

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

 • สถานการณ์โควิคและพิษเศรษฐกิจส่งผลกระทบอย่างมากกับประชาชนที่ทำมาหากินทุกภูมิภาคของประเทศไทย เมื่อลูกหลานตกงานจากโรงงานในกทม.หรือเมืองเขตอุตสาหกรรม แรงงานเหล่านี้เดินทางกลับไปตั้งหลักที่หมู่บ้านในชุมชน เราจะเห็นพ่อแม่ ลูก เยาวชนแรงงานอพยพกลับบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด การกลับไปตั้งหลักที่บ้านของหลายคนเริ่มต้นจากฐานอาชีพเดิม เช่น ทำอาหาร ทำสวนผลไม้ เกษตรกรรม ทอผ้า หัตถกรรม ขายของเล็กน้อย และการประกอบการตามทักษะและความสนใจ
 • เยาวชน และกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เป็นกำลังแรงงานสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของครอบครัวในช่วงสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเพื่อประคองชีวิตให้อยู่รอดวันต่อวัน
 • โครงการ “ฟื้นเศรษฐกิจจากพลังเยาวชนและผู้หญิงในชุมชน”เกิดขึ้นเพื่อสานต่อการพัฒนาทักษะอาชีพและการประกอบการของเยาวชน และกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เชื่อมต่อคนที่มีศักยภาพช่วยเหลือคนที่กำลังตั้งหลักและต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ ให้สามารถผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

การฟื้นฟู / พัฒนาทักษะอาชีพทอผ้าไหมสีธรรมชาติ

ดำเนินงานหลักกับกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนในชุมชน จำนวน 50 ครอบครัว

 1. การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติที่ได้มาตราฐาน
 2. การเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเพิ่มทักษะด้านการจัดการ และเกิดเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 3. การจัดทำแปลงเพาะกล้าไม้และปลูกพรรณไม้ให้สีเพิ่มเติม
 4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการขึ้นเส้นยืนจำนวน 1 กลุ่มบ้าน

การฝึกอบรมทักษะการย้อมสีธรรมชาติ และ การทำอีโค้พรินต์จากใบไม้ให้สีที่มีอยู่ในชุมชน

วิทยากรโดย

 • อาจารย์ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ และทีมงานอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มจังหวัดอุดรธานี
 • นางจันทร์สาด หาญนึก ครูภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ บ้านจันทร์แสง หมู่ที่ 17
 • นางสมใจ จำปาทอง ครูภูมิปัญญาการมัดลายและย้อมโคลนดอกบัว บ้านไทร หมู่ที่ 7
 • นางสุภาพร ทองสุข กระบวนการผลิตใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และ สุขภาพของคนทอผ้า

ระยะเวลาการจัดอบรม จะจัดเป็นกลุ่มย่อยๆ ละ 25 คน จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นจำนวน 50 คน โดยเน้นสมาชิกที่สนใจการย้อมสีธรรมชาติ และ ต้องการหาทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สามารถทำรายได้ทางเศรษฐกิจจริง รวมถึงการผลิตผ้าไหมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของตนเอง

หลังจากการอบรมเสริมทักษะอาชีพย้อมไหมสีธรรมชาติ และ อีโคพรินต์ ทางทีมมูลนิธิขวัญชุมชนจะมีการติดตามผลการพัฒนากลุ่มผู้หญิงในแต่ละหมู่บ้านประกอบด้วย กลุ่มบ้านพันษี หมู่ที่ 5 , กลุ่มบ้านจันทร์แสงหมู่ที่ 17 กลุ่มบ้านพม่า บ้านป่ายาว หมู่ที่ 20 หมู่ที่พม่าหมู่ที่ 9 ตำบลจารพัต และกลุ่มผู้หญิงทอผ้าตำบลหนองเหล็ก (บ้านจารย์, บ้านลำหอก , บ้านโคกลาว , บ้านปะนอยไถง และ บ้านโคกลาว) ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้าไหมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เช่น สไบอีโคพรินต์ , เสื้อยืดสีธรรมชาติ , ถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อจำหน่ายระดมทุนดำเนินงานต่อ

การพัฒนาทักษะการนวดเพื่อสุขภาพ

 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ เบาะนวด, หมอน, ผ้าปู, ผ้าขนหนู, น้ำมันนวด, ไม้ตอก, เทียนหอม, อุปกรณ์ป้องกันโควิด
 2. เรียนคอร์สนวด 330 ชัวโมง คอร์สละ 10,000 บาท กับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สาขาการแพทย์แผนไทย และสำนักงานสาธารณสุขจุงหวัดยะลา

หลังจากเรียนจบไปแล้วผู้เข้าร่วมสามารถไปประกอบอาชีพได้เลย และทางกลุ่มจะมีการทาบถามและหาร้านสำหรับนวดให้กับผู้เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิขวัญชุมชน จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ กลุ่มลูกเหรียง จังหวัดยะลา

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้พัฒนาทักษะ 2,500 บาท X 50 คน = 125,000 บาท 50 คน 125,000.00
2 การใช้จ่ายเดินทาง และ อาหารไปเรียนรู้งานสหกรณ์และการจัดการกลุ่ม 500 บาทX50 คน = 25,000 บาท 50 คน 25,000.00
3 ค่าเรียนนวด 15 คน x 1 คอร์ส x 10,000 บาท = 150,000 บาท 15 คน 150,000.00
4 วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ เบาะนวด, หมอน, ผ้าปู, ผ้าขนหนู, น้ำมันนวด, ไม้ตอก, เทียนหอม, อุปกรณ์ป้องกันโควิด (งบประมาณ 25,000 บาท) ลูกเหรียงสมทบ 0 0.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00

บริจาคให้
กองทุนเทใจช่วยเยาวชนและกลุ่มผู้หญิงฟื้นฟูทักษะอาชีพแก้วิกฤติเศรษฐกิจในชุมชน พื้นที่จังหวัดยะลา และสุรินทร์

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน